Home Aze Ru Eng

FAKÜLTƏ HAQQINDA


DEKANLIQ

STRUKTUR

Fizika fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin aparıcı fakültələrindən biridir. Fakültədə 9 kafedra, 13    tədris  laboratoriyası fəaliyyət göstərir.Fizika fakültəsi 1919-cu ildə fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinin nəzdində yaranmışdır və 1958-ci ildən müstəqil fakültə kimi formalaşmışdır. Fakültənin yaranmasında və inkişafında M.Əliyev, R.Həsənov, M.Sərdarlı, K.Köçərli,  A.Muxtarov və başqa tanınmış Azərbaycan müəllimlərinin böyük xidmətləri olmuşdur.
Fizika fakültəsinə  6 mart 2012-ci il tarixindən dekan, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru , professor Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu rəhbərlik edir.
Fakültənin bir çox məzunları Respublikada tanınmış alimlərdir: akademik M.K.Kərimov AMEA-nın prezidentidir, N.A.Quliyev, B.M.Əsgərov, F.M.Həşimzadə, A.M.Paşayev, E.Y.Salayev, AMEA-nın akademikləridir, T.C.Cəfərov, S.A.Hacıyev, R.H.Hüseynov, V.A.Hüseynov, A.İ.Muxtarov, Y.M.Seidov, V.İ.Tahirov, B.H.Tağıyev, AMEA-nın müxbir üzvləridir. Professorlar R.R.Rzayev (Yüksək enerjilər fizikası institutu, Serpuxov), B.K.Kərimov (Moskva Dövlət Universiteti), F.P.Kəsəmənli (Sankt Peterburq Politexnik İnstitutu), V.V.Evseev (Elmi Nəzəri İnstitut, Dubna), R.M.İmanov (Kristalloqrafiya İnstitutu, Moskva) və b. Fizika fakültəsinin məzunları kimi elmdə böyük uğurlar qazanmışlar. Dünya şöhrətli fizik, Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 1922-1924-cü illərdə Fizika fakültəsində təhsil almışdır.
Hazırda fizika fakültəsinin 9 kafedrasında 93 professor-müəllim heyyəti çalışır ki, onlardan da 1 nəfəri AMEA-nın həqiqi üzvüdür, 4 nəfəri AMEA-nın müxbir üzvüdür, 27 nəfəri elmlər doktoru-professorudur, 63 nəfəri isə elmlər namizədi-dosentdir.
Fakültədə bakalavr təhsil pilləsində fizika istiqaməti üzrə 4 ixtisasda (fizika, tətbiqi fizika, fizika və astronomiya, fiziki elktronika), magistratura pilləsində isə 13 ixtisaslaşmada (Nəzəri və riyazi fizika, Bərk cisimlər fizikası, Yarımkeçiricilər fizikası, İstilik fizikası və molekulyar fizika, Kvant elektronikası, Astrofizika, Atom və molekul fizikası, Bioloji sistemlər fizikası, Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika, Nanohissəciklərin fizikası, Bərk cisim elektronikası, Qaz və plazma elektronikası, Optoelektronika) kadr hazırlanır.
Hazırda fakültədə 948 nəfər bakalavr və 66 nəfər magistr təhsil alır, 5 aspirant 7 dissertant elmi-tədqiqat işlərilə məşğuldur.


Kafedralar

1. Ümumi fizika
2. Optika və molekulyar fizika
3. Maddə quruluşu
4. Yarımkeçiricilər fizikası
5. Bərk cisimlər fizikası
6. Nəzəri fizika
7. Nanomaterialların kimyəvi fizikası
8. Astrofizika
9. Fiziki elektronika

Tədris laboratoriyaları

1.  Mexanika
2.  Molekulyar fizika
3.  Elektrik
4.  Optika
5.  Atom fizikası
6.  Nüvə fizikası
7.  Radiofizika
8.  Yarıkeçiricilər fizikası
9.  Yarıkeçiricilərin texnalogiyası
10. Emissiya elektronikası
11. Vakuum texnikası və plazma elektronikası
12. İfrat yüksək tezliklər elektronikası
13. Nanomaterialların kimyəvi fizikası


Fakültədə 4 ixtisas üzrə bakalavr, 13 ixtisaslaşma üzrə magistr hazırlığı aparılır.

Bakalavr ixtisasları:

1. Fizika
2. Tətbiqi fizika
3. Fizika və astronomiya
4. Fiziki elektronika

Magistr ixtisaslaşmaları:

1.  Nəzəri və riyazi fizika
2.  Bərk cisimlər fizikası
3.  Yarımkeçiricilər fizikası
4.  İstilik fizikası və molekulyar fizika
5.  Kvant elektronikası
6.  Astrofizika
7.   Atom və molekul fizikası
8.   Bioloji sistemlər fizikası
9.   Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
10.  Nanohissəciklərin fizikası
11. Bərk cisim elektronikası
12. Qaz və plazma elektronikası
13. Optoelektronika


Fakültənin əsas elmi tədqiqat sahələrinə aşağıdakılar daxildir:

1. Elektromaqnit, zəif və güclü qarşılıqlı təsirlərdə zərrəciklərin və nüvələrin yüksək enerjilərdə spin xarakteristikaları nəzərə alınmaqla xassə və strukturlarının tədqiqi.
2. Bərk cisimlərin və aşağı ölçülü (nanoquruluşlu) electron sistemlərin termodinamik, kinetic və optik xassələrinin nəzəri tədqiqi
3. I, III və VI qrup elementləri əsasında mürəkkəb yarımkeçiricilərin  binar  bərk məhlulların alınması və fiziki xassələrinin tədqiqi
4. Real metal-yarımkeçirici kontaktlarda elektrofiziki hadisələr.
5. Lazer şüalanmasının maddələrlə qarşılıqlı təsirinin tədqiqi
6. Halkogen komponentli monokristallarda,  nazik təbəqələrdə və onların əsasında strukturların alınması və onlarda baş verən electron proseslərinin öyrənilməsi.
7.  Qaz boşalması plazmasında stasionar və rəqsi proseslərin öyrənilməsi.
8.  Makromolekul sistemlərin relaksasiya xassələri, spektral xarakteristikaları, faza və konformasiya halları.
9.  Suda həll olan  polimer məhlullarının fiziki-kimyəvi xassələrinin tədqiqi
10. Yanq-Mills nəzəriyyəsində Qlyuonun polyarizasiya operatorunun müxtəlif  kalibrovkalarında hesablanması
11.  Atom və molekulların quruluşunun kvantmexaniki tədqiqi
12. Günəşin normal spektrinin və Fraunhofer xətlərinin profillərinin incə quruluşunun tədqiqi.
13. Ulduzlar və dumanlıqlar fizikası

Fakültəni müxtəlif illərdə bitirən məzunlar arasında elmin yüksək zirvələrinə çatmış alimlər və pedaqoqlar yetərincədir.

Lev Davıdoviç Landau

Məşhur fizik, Nobel mükafatı lauriyyatdırı. 1922-1224-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.

Mehdi Sadıq oğlu Əliyev

1907-ci ildə anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1931-1935-ci illərdə ADPU-da və 1944-1952-ci illərdə ADU-da Fizika fakültəsinin dekanı, 1952-1962-ci illərdə ADU-nin propektoru,  1962-1965-ci illərdə APİ-nun rektoru, 1965-1970-ci illərdə ADU-nin rektoru vəzifələrində işləmişdir. Əməkdar elm xadimi, əməkdar müəllim və  “Qırmızı əmək bayrağı” ordeninə  layiq görülmüşdür.

Mahmud Kərim oğlu Kərimov

1966-1971-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika fakültəsində təhsil almışdır. Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentidir.

Burxan Babakərim oğlu Kərimov

1944-1949-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika fakültəsində təhsil almışdır. Moskva Dövlət Universitetinin professorudur. 2 dəfə Lomonosov adına “Qızıl medalla” və SSRİ Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.


Abdulla İbrahim oğlu Muxtarov

1939-1944-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. 1972-ci ildən AMEA-nın müxbir üzvüdür. Prezident teqaüdçüsüdür, Əməkdar Elm xadimidir,“Şöhrət ordeninə” və  Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür, SSRİ Maarif əlaçısı medalı ilə təltif edilmişdir.

Bəhram Mehralı oğlu Əsgərov

1952-1957-ci il Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) Fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır. AMEA-nın həqiqi üzvü və Əməkdar Elm xadimidir. “Şöhrət ordenli” və Azərbaycan Elm və texnika sahəsində Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 1994-2004-cü illərdə BDU-da Elmi İşlər üzrə prorektoru  vəzifəsində işləmişdir. 1971-ci ildən Bərk cisimlər kafedrasının müdiridir.
Son 3 ildə fakültə əməkdaşlarından 2 nəfər doktorluq, 8 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və fakültənin professor-müəllim heyəti tərəfindən 36  dərslik və dərs vəsaiti, 600-dən çox elmi iş çap olunmuşdur.
Fakültədə çalışan professor-müəllim hеyətinin Türkiyə, ABŞ, Rusiya, Fransa, İngiltərə, Almaniya, Gürcüstan, Rumuniya, Polşa, İran İslam Respublikası və digər inkişaf etmiş ölkələrin Elm mərkəzləri və Universitetləri ilə sıx yaradıcılıq əlaqələri var.
Fakültə professor-müəllim hеyəti və digər əməkdaşları beynəlxalq qrant layihələrində iştirak edirlər. Son illərdə fakültənin tələbələri  fizika üzrə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və olimpiadalarda iştirak etmiş və BDU-nu layiqincə təmsil etmişlər.
Fakültədə müasir tələblərə cavab verən universitet təhsilli kadrların hazırlanması üçün yüksək ixtisaslı kadr potensialı vardır. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsini yüksəltmək üçün müasir tələblərə cavab verən Nanohissəciklər fizikası, atom fizikası və optika laboratoriyaları yaradılmışdır. Elmin müasir səviyyəsinə uyğun tədqiqat işləri aparılır.

Respublikamızda Universitet təhsilini müasir dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaq, müasir təhsil texnologiyalarına yiyələnmək məqsədi ilə fakültəmiz Boloniya prosesinə qoşulmağa hazırlaşır. Bu məqsədlə I kurs tələbələrinin ixtisasları üzrə yeni tədris planları hazırlanmışdır. 2008-2009 tədris ilindən başlayaraq təhsildə “Kredit sistemi” tətbiq olunacaq. Fakültədə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün son illərdə müasir tələblərə cavab verən tədris laboratoriyaları, mühazirə zalı yaradılmış və həmin laboratoriyalar üçün müasir avadanlıqlаr  alınmışdır.

Fakültə rəhbərliyi rektorluğun yaxından köməkliyi sayəsində fizika, maarif və fiziki elektronika istiгamətində müasir tələblərə cavab verən bakalavr və magistr hazırlanmasının keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə fakültənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini  və perspektivli professor-müəllim heyətinin formalaşdırılmasını daima diqqət mərkəzində saxlayır.

Bookmark and Share