Home Aze Ru Eng

Məmmədov Rövşən

Fizika-riyaziyyat  elmləri namizədi, laboratoriya müdiri, 0,5, müəllim
İş telefonu: +(994) 12 539 05 15, e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cı il iyunun 9-da Bakıda anadan olub.
1970-1980-ci illərdə 240 saylı Bakı şəhər orta mək¬təb¬də oxuyub.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2007, f.r.e.n., «AIBIIICVI tipli ücqat halkogenid birləşmələrin nazik təbəqələrin alınması vı xassələri »
1980-1985, tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003 – h/h , laboratoriya müdiri, Yarimkeciriçilər fizikası kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1989-2003 baş laborant, Yarimkeciriçilər fizikası kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1985-1989, mühəndis, Radiasiya Problemləri İnstitutu, AMEA
Apardığı dərslər: Mexanika, Molyekulyar fizika, Elektrik, Optika, Yarimkeciriçilər fizikası, Optoelektronika. 25 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

I-III-VI grup elementləri əsasında  yarımkeçirici birləşmələrin monokristallarının və nazik təbəgələrin fiziki xassələrinin tədgigi, onların əsasında çoxlaylı strukturların, fotoelektrik çeviricilərin, günəş elementlərinin hazırlanması və praktiki tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

“ Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik hadisələri” II Beynəlxalq konfrans (Aşxabad, 1991),      “Fizika-93” Respublika Elmi konfransı (Bakı, 1993), “Fizikanın aktual problemləri” III və IV Respublika Elmi konfransı (Bakı, 2004, 2006), Fotoelektronika üzrə XVIII Beynəlxalq elmi-texniki konfrans (Moskva, 2004),“Fizika-2005” Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 2005), “E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting” Beynəlxalq konfrans (Strasburq, Fransa, 2006)

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Hüseynov Ə.H., Məmmədov R.M. Ag3In5Se9 nazik təbəqələrin fotoelektrik xassələri// Yarımkeçiricilər Fizikası və Kvant Elektronikası, c.9, №3, 2006, s.25-28.
Hüseynov Ə.H., Salmanov V.M., Məmmədov R.M. «Yüksək həyacanlaşma səviyyəsində CuInSe2 monokristallarının fotokeçiriciliyi və fotolüminessensiyası» FTP, 2006, № 4, s.406-407.
Hüseynov Ə.H., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M. ZnO-CuInSe2 heterostrukturun alınması və xassələri / Beynəlxalq konfrans “E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting”, 2006, Strasburg, Fransa, K – 50.
Hüseynov Ə.H., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M., Orucova V.İ.   monokristalların optik udmanın yüksək səviyyəsində fotokeçiriciliyi və fotolüminessensiyası // Beynəlxalq konfrans «Fizika-2005», Məqalələr toplusu, AMEA Fiz. İnst. 60 il, 7-9 iyun, 2005, Bakı, «Elm», s.674-675.
Hüseynov Ə.H., Məmmədov R.M.  -də qeyritarazlıqda olan elektronların şüalanma rekombinasiyası // Bakı Universitetin xəbərləri, fiz.-riy. elmləri seriyası, Bakı, BDU, 2003, №4, s. 157-161.
R.M.Mamedov, V.M.Salmanov, A.G.Huseynov, L.G.Hasanova, The Effect of Laser Annealing on the Dynamics of Defects in the CrystalLattice of the Cu3Ga5Se9
Single Crystal International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:14,2014 № 01,1-7
R.M.Mamedov, Kəzım-zade A.Q., Salmanov V.M., Aliev İ.M., Salmanova A.A., Quseynov A.Q., -  Vliənie anizotropii i nelineynoqo poqloheniə na fotoprovodimostğ kristallov GaSe pri lazernom vozbujdenii AMEA-nın xəbərləri fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2014 №2, səh.10-15
R. M.Mamedov, A. Q.  Kəzım-zade, V. M. Salmanov, A. Q.  Quseynov, A. A. Salmanova,  A. A. Djavadzade - Prosvetlenie v oblasti gksitonnoqo rezonansa  v sloistıx kristallax  GaSe . Optika i spektroskopiə, 2014, tom 117,№ 3,

KITABLAR

Kəzım-zade A.Q.Salmanov V.M.Djafarov M.A. Quseynov A.Q.Mamedov R.M.Praktikum po fizike poluprovodnikov dərs vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,434 səh.
A.H.Kazımzadə,V.M.Salmanov A.Z.Abasova, M.Ə.Cəfərov, Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova, R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov Yarımkeçiricilər üzrə Praktikum dərs vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,404 səh.
A.H.Kazımzadə, V.M.Salmanov, Ə.H.Hüseynov, M.Ə.Cəfərov, L.H.Həsənova, R.M.Məmmədov – Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər. dərs vəsaiti, “Müəllim nəşriyyatı” Bakı-2014.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun EİF-2012-2(6) qrantı

Bookmark and Share