Home Aze Ru Eng

Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu

Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(99412) 4-39- 02-13
e-mail:  [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14.04.1939-cu ildə Azərbaycan Respublikası Qusar rayonunun Piral kəndində anadan olub.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ, ELMİ ADLARI

 

1948-1958-ciillər –Piral kənd orta məktəbində orta təhsil.

1958-1963-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti fizika fakültəsinin tələbəsi.

1963-1964-cüillər –QubarayonununQımılkəndortaməktəbindəfizikamüəllimi.

1964-1967-ci illər – BakıDövlətUniversitetininNəzərifizikakafedrasındaaspirantura təhsili.

1970-ci ildə BDU-da “Lepton-lepton toqquşması zamanı bir sıra elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsir proseslərində polyarizasiya effektlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

1970-ci il 8 oktyabr – BDU-nun Elmi Sovetinin qərarı ilə (protokol №8)fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsinin verilməsi.

1974-cü il 16 may – Ali Attestasiya komissiyasının qərarı (protokol №6/ПТ) ilə nəzəri fizika kafedrası üzrə dosent elmi adının verilməsi.

1996-cı ildə AMEA-nın fotoelektronika İnstitutunda “Lepton-lepton toqquşması zamanı bir sıra elektromaqnit və zəif qarşılıqlı təsir proseslərində polyarizasiya effektlərinin tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

1999-cu il 8 yanvar – Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə (protokol №1) ilə nəzəri fizika kafedrası üzrə professor elmi adının verilməsi.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967-ci ildən Maddə quruluşu kafedrasında, 1969-cu ildən isə Nəzəri fizika kafedrasında işləyir. Bakalavr və magistr pillələrində «Klassik elektrodinamika», «Elementar zərrəciklər fizikası», «Kvant elektrodinamikası», «Elektrozəif qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi», «Elementar zərrəciklərin kinematikası», «Hadron proseslərinin fizikası», «Fundamental qarşılıqlı təsirlərin ümumi xassələri», «Supersimmetriya» kurslarından mühazirə və seminar dərsləri aparır.

50 ildən çoxdur ki, BDU-nun Nəzəri fizika kafedrasının elmi istiqamətinə uyğun olaraq elementar zərrəciklər fizikası üzrə elmi iş aparır, Respublikamızda yüksək ixtisaslı elmi və pedaqoji kadrların hazırlanmasında fəal iştirak edir. Orta ümumtəhsil məktəbləri və liseylərlə sıx əlaqə saxlayır. Orta məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması istiqamətində məhsuldar fəaliyyət göstərir.

255 elmi məqalənin, 75 dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Lepton-lepton, lepton-adron və adron-adron toqquşmalarında zəif cərəyan effektlərinin, Hiqqs bozonun yaranma və çevrilmə kanallarının nəzəri öyrənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Nüvə elmi və onun tətbiqləri. II Avroasiya konfransı (Almatı, 2002)

2. AMEA-nın Fizika İnstitutunun 60 illiyinə həsr olunmuş “Fizika-2005” Beynəlxalq elmi- konf¬rans (Bakı, 2005)

3. Fizikanın aktual problemləri adlı V Beynəlxalq elmi-texniki konf¬rans (Bakı, 2008)

4. Nüvə elmi və onun tətbiqləri. V Avrasiya konfransı (Ankara, 2008)

5. Akademik B.M.Əsgərovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq Elmi konfrans (Bakı, 2013)

6. Nüvə və onun tətbiqləri. VII Avrasiya konfransı (Bakı, 2014)

7. BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş “Opto-, Nanaelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 2015)SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
1.С.К. Абдуллаев. Спиральные амплитуды и электрослабые асимметрии процессов
Ядерная Физика, 1995, том 58, N8, с. 1460-1466
2. С.К. Абдуллаев. Нули спиральных амплитуд и асимметрий процессов Ядерная Физика, 1995, том 58, N4, с. 695-700
3. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров. Суперструнный Z’– бозон в - аннигиляции, Физика элементарных частиц и атомного ядра, 1995, том 26, вып.5, с.1264-1321
4. S.K.Abdullayev. Effects of superstring Z’ boson in the reactions Physics of atomic nuclei, 1997, v.60, N 11, pp. 1901-1919.
5. S.K.Abdullayev. Polarization phenomena and electroweak effects in ab =>123 reactions, Physics of atomic nuclei, 1999, v. 62, N 2, pp. 291-229
6. S.K.Abdullayev, M.Sh. Gojayev. Helisity amplitudes for e-e+-> f . Processes
and their elektroweak asymmetries, Physics of atomic nuclei, 1999, v.62, N 11, pp. 1913-1918. və s.
2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:
1. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, M.Ş.Godgayev. Effects of weak currents in the semiinclusive lNlhx reactions, Fizika, 2003, N1, pp. 38-41
2. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров, С.М.Рагимова. Поляризация В-бариона в полуинклюзивных реакциях lNlВХ . «Fizika-2005» - сб. трудов, Baku, Elm, 2005, c.48-51
3. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova. The elektroweak asimmetries in the semi-inclusive deep-inelastic reactions lNlВХ . «Fizika-2005» , N 3, pp. 53-58
4. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova, The Polarization of B – barion in half-inclusive reactions  ( )N ( )BX. «Fizika-2006», N 4, pp. 17-21
5. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Двухспиновая асимметрия в полуинклюзивных реакциях lNlhx. Bakı Universitetinin xəbərləri, 2007, N 3, s. 118-123
6. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Структурные функции в полуинклюзивком глубоконеупругом нейтрино-нуклонном рассеянии. Bakı Universitetinin xəbərləri, 2008, N 1, s. 126-133
7. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov. B – barion polarization in semiinclusive reactions  ( ) , «Fizika-2008», N 1, pp. 14-18

2010-2017-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:

1. S.K. Abdullayev, A.I.Mukhtarov, M.Sh.Qocayev. The longitudinal polarization of b-barion in semi-inclusive reactions // Azerbaijan Journal of Physics. Vol. XVI, N 3-4, 2010, с.70-78

2. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, С.М.Асланова. Структурные функции при рождении адрона с большими поперечными импульсами в полуинклюзивном  глубоконеупругом рассеянии // Bakı Universitetinin Xəbərləri: fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. Bakı, 2011, №4, s.116-126

3. S.K. Abdullayev, M.Sh.Qocayev, A.I.Mukhtarov  The structure functions for large-pT hadron production in semi-inclusive DIS // Azerbaijan Journal of Physics. Vol. XVIII, N1, 2012, с.7-15

4. S.K. Abdullayev, M.Sh. Gojayev, F.A. Saddigh. Higgs boson production in electron-positron annihilation // Azerbaijan Journal of Physics. Fizika. Baku, 2014, №2, p.29-35

5. S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, F.A. Saddih. Lepton-antileptontoqquşmasındaHiqqsbozonunyaranması // Journal of Qafqaz University Physics. Baku, 2015, №1, s.73-79

6. С.Г.Абдуллаев, Л.А.Агамалиева, М.Ш.Годжаев, Ф.А.Саддих. Исследование рождения хиггсовских бозонов в лептон-антилептонных столкновениях // ГЭНЖ, Физика, 2015, №1 (13), с. 36-55

7. С.Г.Абдуллаев, Л.А.Агамалиева, М.Ш.Годжаев. Исследование рождения хиггсовских бозонов в глубоконеупругом лептон-нуклонном рассеянии // ГЭНЖ, Физика, 2015, №, с. 2(14), с.28-40

8. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, Ф.А. Саддих. Каналы распада стандартного Хиггс бозона // Вестник Московского Университета. Серия 3, Физика, Астрономия, 2017

9. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Резонансное рождение Хиггс бозонов в мюонных коллайдерах // Вестник Московского Университета. Серия 3, Физика, Астрономия, 2017

10.   С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, С.С.Рзаева. Рождение и распад Хиггс бозона в мюонных коллайдерах // Известия ВУЗов, Физика, 2017KİTABLAR

1. M.Murğuzov, S.Abdullayev və b. Fizika, 7-11-ci siniflər üçün dərsliklər, Bakınəşr, 2003-2005-ci illər

2. S.Q.Abdullayev, Fizikadan sual və məsələlər 7-8, dərs vəsaiti, Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 1999, 175 səh.

3. S.Q.Abdullayev, Fizikadan sual və məsələlər 7-9, dərs vəsaiti, Bakı, Ləman nəşriyyatı, 2005, 256 səh.

4. S.Q.Abdullayev. Fizika məsələləri 10-11, dərs vəsaiti, Bakı, Ləman nəşriyyatı, 2008, 294 səh.

5. M.Murğuzov, S.Abdullayev və b. Fizika, 7-11-ci siniflər üçün dərsliklər, Yenidən işlənmiş II nəşr, Bakınəşr, 2009-2010-ci illər

6. S.Q.Abdullayev. Klassikelektrodinamika. Ihissə. Dərsvəsaiti. Ihissə. Bakı, «AM 965 MMC», 2010, 284s.

7. S.Q.Abdullayev. Klassikelektrodinamika. IIhissə: Mühitlərinelektrodinamikası. Dərsvəsaiti. Ihissə. Bakı, «AM 965 MMC», 2010, 208s.

8. S.Q.Abdullayev, M.Ş.Qocayev.Klassikelektrodinamikadanməsələlər. Dərsvəsaiti. IIhissə. Bakı, «AM 965 MMC», 2010, 168s.

9. S.Q.Abdullayev. Fizika məsələləri (9-11). Dərs vəsaiti. Bakı, «AM 965 MMC», 2011, 408s.

10. S.Q.Abdullayev. Lepton-lepton və lepton hadron qarşılıqlı təsirlərində zəif cərəyan effektləri. I. Elektrozəif qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi. I hissə. «AM 965 MMC», 2012, 482s.

11. S.Q.Abdullayev. Lepton-lepton və lepton hadron qarşılıqlı təsirlərində zəif cərəyan effektləri. II. Supersimmetriya. II hissə. «AM 965 MMC», 2013, 304s.

12. S.Q.Abdullayev, A.İ.Muxtarov. Kvant elektrodinamikası. Bakı, «Ləman NP», 2014, 194s.

13. S.Q.Abdullayev, Y.İ. Alıyev. Mexanika. Liseylər üçün metodik vəsait. Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2014, 394s.

14. S.Q.Abdullayev. Mən nə üçün fizik oldum? Bakı, «MK» nəşriyyatı, 2014, 184s.

15. M. Murquzov, S.Q.Abdullayev, A. Allahverdiyev. Fizikadan olimpiada məsələləri. Bakı, «Elm və təhsil» nəşriyyatı, 2014, 392s.

16. S.Q.Abdullayev, Y.İ.Alıyev. Optika və kvant fizikası. Liseylər üçün metodik vəsait. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 322s.

17. S.Q.Abdullayev, Y.İ.Alıyev. Molekulyar fizika. Liseylər üçün metodik vəsait. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 244s.

18. S.Q.Abdullayev, Y.İ. Alıyev. Elektrodinamika. Liseylər üçün metodik vəsait. Bakı, «Zəka Print» MMC, 2015, 428s.

19. S.Q.Abdullayev.Ümumi fizika kursu: Elektrik və maqnetizm. Bakı, «AM 965 MMC», 384s.

20. S.Q.Abdullayev. Elementar zərrəciklərin kinematikası. Bakı, «Zəka Print» MMC, 2015, 156s. S.Q.Abdullayev. Hadron proseslərinin fizikası. Bakı, 2016, Zəka Print MMC, 232 s.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

· ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:

1. С.Г.Абдуллаев. Спиральные амплитуды и электрослабые асимметрии процессов , // Ядерная Физика, 1995, том 58, N8, с. 1460-1466

2. С.Г.Абдуллаев. Нули спиральных амплитуд и асимметрии процессов , // Ядерная Физика, 1995, том 58, N4, с. 695-700

3. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров. Суперструнный Z'-бозон в электрон-позитронной аннигиляции // Физика элементарных частиц и атомного ядра, 1995, том 26, вып.5, с.1264-1321

4. S.K.Abdullayev. Effects of superstring Z' boson in the reactions , // Physics of atomic nuclei, 1997, v.60, N 11, pp. 1901-1919.

5. S.K.Abdullayev. Polarization phenomena and electroweak effects in ab®123 reactions // Physics of atomic nuclei, 1999, v. 62, N 2, pp. 291-299

6. S.K.Abdullayev, M.Sh. Gojayev. Helisity amplitudes for processes and their elektroweak asymmetries // Physics of atomic nuclei, 1999, v.62, N 11, pp. 1913-1918.ə s.

· 2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:

1. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, M.Ş.Godjaev. Effects of weak currents in the semiinclusive reactions // Fizika, 2003, N1, pp. 38-41

2. С.К. Абдуллаев, А.И.Мухтаров, С.М.Рагимова. Поляризация В-бариона в полуинклюзивных реакциях // «Fizika-2005», Сб. трудов, Baku, Elm, 2005, c.48-51

3. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova. The elektroweak asimmetries in the semi-inclusive deep-inelastic reactions // «Fizika-2005» , N 3, pp. 53-58

4. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov, S.H.Ragimova, The Polarization of B-barion in half-inclusive reactions // «Fizika-2006», N 4, pp. 17-21

5. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Двухспиновая асимметрия в полуинклюзивных реакциях // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2007, N 3, s. 118-123

6. С.К.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Структурные функции в полуинклюзивком глубоконеупругом нейтрино-нуклонном рассеянии // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2008, N 1, s. 126-133

7. S.K.Abdullayev, A.I. Muktarov. B-barion polarization in semiinclusive reactions // «Fizika-2008», N 1, pp. 14-18

· 2010-2017-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:

1. S.K. Abdullayev, A.I.Mukhtarov, M.Sh.Qocayev. The longitudinal polarization of b-barion in semi-inclusive reactions // Azerbaijan Journal of Physics. Vol. XVI, N 3-4, 2010, с.70-78

2. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, С.М.Асланова. Структурные функции при рождении адрона с большими поперечными импульсами в полуинклюзивном глубоконеупругом рассеянии // BakıUniversitetininXəbərləri: fizika-riyaziyyatelmləriseriyası. Bakı, 2011, №4, s.116-126

3. S.K. Abdullayev, M.Sh.Qocayev, A.I.Mukhtarov. The structure functions for large-pT hadron production in semi-inclusive DIS // Azerbaijan Journal of Physics. Vol. XVIII, N1, 2012, с.7-15

4. S.K. Abdullayev, M.Sh. Gojayev, F.A. Saddigh. Higgs boson production in electron-positron annihilation // Azerbaijan Journal of Physics. Fizika. Baku, 2014, №2, p.29-35

5. S.Q. Abdullayev, M.Ş. Qocayev, F.A. Saddih. Lepton-antileptontoqquşmasındaHiqqsbozonunyaranması // Journal of Qafqaz University Physics. Baku, 2015, №1, s.73-79

6. С.Г.Абдуллаев, Л.А.Агамалиева, М.Ш.Годжаев, Ф.А.Саддих. Исследование рождения хиггсовских бозонов в лептон-антилептонных столкновениях // ГЭНЖ, Физика, 2015, №1 (13), с. 36-55

7. С.Г.Абдуллаев, Л.А.Агамалиева, М.Ш.Годжаев. Исследование рождения хиггсовских бозонов в глубоконеупругом лептон-нуклонном рассеянии // ГЭНЖ, Физика, 2015, №, с. 2(14), с.28-40

8. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, Ф.А. Саддих. Каналы распада стандартного Хиггс бозона // Вестник Московского Университета. Серия 3, Физика, Астрономия, 2017

9. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев. Резонансное рождение Хиггс бозонов в мюонных коллайдерах // Вестник Московского Университета. Серия 3, Физика, Астрономия, 2017

10. С.Г.Абдуллаев, М.Ш.Годжаев, С.С.Рзаева. Рождение и распад Хиггс бозона в мюонных коллайдерах // Известия ВУЗов, Физика, 2017

Bookmark and Share