Home Aze Ru Eng

Alışeva Kəmalə İlyas qızı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: +(994) 12 438 04 46
e-mail: [email protected], [email protected]
Qısa bioqrafik məlumat
13 oktyabr, 1975, Bakı şəhərində anadan olub. Ailəlidir, 1 övladı var.

Təhsili və elmi dərəcə və elmi adları

1992-1997 tələbə, Fizika fakültəsi, Baki Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
2003 –astrofizika ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dissertasiya mövzusu-“Planetar dumanlıqların mühüm parametrlərinin yeni üsullarla təyini”

Əmək fəaliyyəti
1992-1997 Tələbə, Baki Dövlət Universiteti
1998-2002 Dissertant, Bakı Dövlət Universiteti
1997-2006 Laboratoriya müdiri, Astrofizika kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti
2006- müəllim, Astrofizika kafedrası, Baki Dövlət Universiteti
2015-dosent, Astrofizika kafedrası, Baki Dövlət Universiteti

Tədris etdiyi dərslər:
Klassik astronomiya, ümumi astronomiya, ümumi astrofizika, planetar dumanlıqlar, ulduzların daxili quruluşu, kosmoqoniya və kosmologiya.

Beynalxalq seminar, simpozium, konfranslarda iştiraki
1. “Tusi-800” məktəbi, I-VI Beynəlxalq konfranslar, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, 1998-2000, Azərbaycan
2. "Astronomiya və Astrofizika 2001” Beynəlxalq Regional Konfrans, Baks, 2001
3. "N.Tusi və müasir asrtonomiya", Beynəlxalq Konfrans, Pirqulu, 2001
4. «Kosmologiya 2005», Beynəlxalq elmi məktəb, Qeşm, Iran, 2005
5. “Kosmik tədqiqatlar”, V Ukrayna konfransı, NSUİKS, Yevpatoriya, Ukrayna, 2005
6. International  conference  dedicated  to 100th anniversary of M. Vashakidze  "Radiation  of  cosmic  objectes:  from  radio  to gamma astronomy will be held in Abastumani, Georgia 7-11 October, 2009.
7. akad.B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans, Bakı, 2013.

Tədqiqat sahəsi
Astrofizika və ulduzlar fizikası, nəzəri astrofizika, planetar dumanlıqlar, planetar dumanlıqların əsas parametrlərinin təyini üsulları.
Seçilmiş əsərlər
1. Hüseynov R.Ə., Alışeva K.İ. “Planetar dumanlıqların mərkəzi ulduzlarının radiuslarının və bəzi parametrlərinin təyini”, Fizika, Cild 6, № 1, 2000.
2. Alışeva K.İ. “Planetar dumanlıqların təkamülünün bəzi aspektləri”, Elmlər Akademiyasının xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 4, 2001
3. Hüseynov R.Ə., Alışeva K.İ., Əlili A.H. “l>912Å dalğa oblastında və kontinuumda tam şüalanma selinin enerjisinin təyini”, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, fiz-riy.elmləri seriyası, № 2, 2005
4. Hüseynov R.Ə., Alışeva K.İ.. “Planetar dumanlıqlarda doluluq əmsalının qiymətləndirilməsi”, Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, fiz-riy.elmləri seriyası, № 4, 2006
5. Hüseynov R.Ə., Alışeva K.İ., Əlili A.H. “Planetar dumanlıqların bəzi parametrlərinin dəqiqləşdirilməsi və “λ>912Å dalğa oblastında tam şüalanma selinin təyini”, Azərbaycan Astronomiya jurnalı, 1-2, 2008
6. Гусейнов Р.Е., Алышева К.И., Алили А.Г.” Определение суммарного потока энергии, излучаемого планетарными туманностями в области λ>912 Å, радиуса центральных звезд и коэффициента заполнения” Азерб. Астрон. Журнал, №1,2, 2008
7. A.A.Niftiyev A.A., R.F.Efendiev R.F., K.İ.Alisheva K.İ. “Variable Domain Eigenvalue Problems for the Place Laplace Operator with Density” Journal of Contemporary Applied Mathematics , V. 2, No 1, 2012, July  ISSN 2222-5498, p.39-51
8. Алышева К.И., Алили А.Г.  "Суммарный поток энергии, излучаемый планетарными туманностями в областиλ>912Å, радиус центральных звезд и коэффициент дилюции” Вестник Бакинского Университета, версия физ.-мат.наук, 2, 2013, стр.146-156.

Bookmark and Share