Home Aze Ru Eng

ALLAHVERDİYEV ŞƏMSƏDDİN ALLAHVERDİ OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru,

Fiziki elektronika kafedrasında laboratoriya müdiri
İş telefonu:  (99412)-439-73-73
E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT   

Şəmsəddin Allahverdi oğlu Allahverdiyev 18 noyabr 1954-cü ildə Quba rayonunda anadan olmuş, azərbaycanlıdır. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini bitirmişdir. 1973-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1977 – ci ilin  fevral ayından Bakı Dövlət Universitetində laborant, 1982-ci ilin fevral ayından baş laborant, 1984-cü ilin dekabr ayından bu günə kimi isə “Fiziki elektronika” kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində işləyir. Ailəlidir, 3 övladı var. Bakı şəhərində yaşayır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI:

1981Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsini bitirib.
2010           “Holmiumla aşqarlanmış qallium selen kristallarinda lokal səviyyələrin dolub-boşalmasi ilə
bağlı elektron hadisələri” mövzusunda dissertasiya mudafiə edib, fizika üzrə
fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1973 – cü ildən əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1977 – 1982  - Bakı Dövlət Universitetində laborant
1982 – 1984 - Bakı Dövlət Universitetində baş laborant
1984 – 2015 - “Fiziki elektronika “ kafedrasında laboratoriya müdiri
2015– ci ildən bu günə kimi “Fiziki elektronika “ kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

HANSI DƏRSLƏRİ APARIR:
Radiofizika, elektron cihazları və İYT fizikası, Qaz boşalması və plazma fizikası, Vakuum texnikası və elektron emissiyasının əsasları, Optoelektronika,  Bərk cisim elektronikası və sxem texnikası, Fiziki elektronikanın əsasları.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
Holmiumla aşqarlanmış qallium selen kristallarinda elektron hadisələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:
2012 – “Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər” XV-ci Beynəlxalq konfrans, Ulyanovsk.
2013 –Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş ”Fizikanın  aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. BAKI.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI:

20 elmi məqalənin müəllifidir.
1.Effect of optical fatiguability in crystals of A3B6 with layered structure alloyed by rare-earth elements. EMRS, Spring Meeting, Strasbourg, France, R/P, 2007.
2.Отрицательная фотопроводимость и гашения неравновесных проводимостей в кристаллах               p – GaSe<РЗЭ>. “Fizikanın müasir problemləri” I Respublika konfransı. Bakı, 2007
3. Проводимость высокоомных чистых и легированных РЗЭ кристаллов GaSe. Неорганические    материалы, Москва-2009.
4. Establishment of electric field after sudden current modification in a positive column of a helium discharge. 10th International Conference on “ Technical and Physical Problems of Electrical Engineering”. Baku, 2014.

 

Bookmark and Share