Home Aze Ru Eng

Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BDU,
«Maddə quruluşu» kafedrasının professoru
İş telefonu: +(994) 12 439 04 34
e-mail: sajida.gafar@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur. O,  orta məktəbi bitirdikdən sonra 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olub oranı 1969-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970-ci ildən1972-ci ilədək Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitunda (BNTİ) aspirantı, 1972-ci ildən 1974-cü ilədək oranın stajoru olmuşdur. 1974-cü ildə BNTİ-də namizədlik müdafiəsi edərək Bakıya qayıtmış və Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Maddə quruluşu» kafedrasında indiyədək işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1969-cı ildə ADU (indiki BDU) fizika fakultəsini bitirib.
1974-cü ildə «Cüt-cüt deformasiyaya uğramış nüvələrdə 0+ halları» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını  Dubna şəhərində “Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda”müdafiə etmişdir.
1995-ci ildə «Mürəkkəb nüvələrdə birbaşa gedən (p,t), (t,p)  nüvə reaksiyalarınnın tədqiqi» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1995-Professor.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970-1972 -Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun (Moskva vilayəti, Dubna şəhəri) Nəzəri Fizika Laboratoriyasının aspirantı;
1972-1974 - Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları Nəzəri Fizika Laboratoriyasının stajoru.
1974-cü ildən BDU-nun «Maddə quruluşu» kafedrasında işləyir.
Hansı dərsləri aparır: Atom və Nüvə fizikası.
Neçə məqalənin müəllifidir:  142
Neçə kitabın müəllifidir:-1
Yetişdirdiyi elmlər namizədi- 2
Mükafatlar:  BDU-nun 80 illiyi münasibətilə səmərəli elmi və pedaqoji fəaliyyətinə görə «Fəxri Fərmanla» təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Aşağıdakı:  
AMEA-nın “Nüvə tədqiqatları” üzrə Elmi Şuranın;
D.02.012 Dissertasiya Şurasının;
Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdir;
Fizika fakültənin müdafiə şurasının nəzdində Elmi seminarın sədridir.
İctimai fəaliyyəti:
1997 –hal-hazıradək     qeyri-hökumət təşkilatı olan “Qadın Problemlərinin Tədqiqat Birliyinin-Qadın İnstitutunun” direktorudur.
2006-ci ildə  BMT-nın Qadınların İnkişaf Fondunun
Gender bərabərliyi uğrundakı fəaliyyətinə görə Xüsusi Sertifikatı ilə təltif edilmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Elementar zərrəciklərin nüvə və digər zərrəciklərdən səpilməsinin nəzəri tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Konfranslar: «Международное совещание по ядерной спектроскопии и структуре ядра» -Moskva (5 dəfə-1972, 1979, 1981,1985, 2002); Sankt-Peterburq (1989), Samarkent (1986), Tbilisi(1973), Baku (2 dəfə 1978, 1991), Novosibirsk (1993), Dubna (4 dəfə - 1973,1974, 1988, 1992)
International Conference on physics. 2002,  Teheran;
International regional conference on high physics. 2002,  Alma-Ata;
International Conference on Physics, Baku, 2004;  
Международная Научная Конференция «Обратные задачи теоретической и математической физики» Sumqayıt, 2005;  
Tpe-06 3 rd International Conference on Teshnical and Physical Problems in Power Engineering 2006, Ankara, Turkey;
Beynəlxalq Konfrans «Nüvə enerjisinin gələcəyin enerji təminatında rolu» Bakı, 2008.
AMEA-nın IV Beynəlxalq Konfransı. Bakı, 23-25 noyabr 2011, s.61.
The VIII CONFERENCE Radiation Researches and Their Practical Aspects, 2013
Seventh Eurasian Conference Nuclear Science and Its Application, 2014, Baku

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.    The polarization of the protons on high energ y approximation. //Tpe-06 (3 rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering), 2006, Ankara, Turkey. R. 231-236
2.    Поляризационные эффекты в (p,p) рассеяниях. //БДУ Хябярляри Физика-рийазиййат серийасы № 3, 2007, сящ.150-155.
3.    Дифракционная Диссоцияция При Высоких Энергиях // Материалы Пятой Международной Научно-Технической Конференции, 2008, стр. 221-222.  
4.    Прохождение когерентной нейтронной волны через вещество.// Известия вузов, серия физическая, Россия, 2008, № 11, стр.235.
5.    Definition of resulting angle of the deviation after the passage of neutrons through the crystal.// Fizika, Vol.XIV, 2008, p.48-50.
6.    nn – рассеяние в кварко¬вых кластеров. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Material¬ları, Təbiət elmləri, 30-31 oktyabr 2009. s. 117-118.
7.    Некогерентное рассеяние нейтронов на кристаллах. AMEA Radiasiya Problem¬ləri İnstitutu. İnstitutun 40 illik yubileyinə həsr olun¬muş Beynəlxalq Konfrans, Noyabr 3-5,2009, səh.40-41
8.    The polarization effects of the n- 9Be neutron elastic scattering. AMEA «Fizika» jurnalı № 1, cild 15, 2009, s.88-90.
9.    The polarisation effects of the n 12C neutron elastic scattering in high energy.  Azerbaijan Journal of Physics Fizika, Volume XVI, Number 2 Series: En, Iune, 2010, p.478-480.
10.    Упругое рассеяние протонов на ядрах при высоких энергиях. Bakı Universitetinin Xəbərləri Fiz.-riy.elm.ser.№ 2, 2010, s.144-147.
11.    Определение сечения когерентного рассеяния нейтронов на связанных протонах. Journal of Qafqaz University, 2010, №29, Volume 1, s.48-52.
12.    Редже-эйкональный метод для высокоэнер¬гетического упругого pp-рассеяния. Journal of Qafqaz University, 2010, №29, Volume 2,  s.112-117.
13.    Дифракция в адрон-адронных процессах при высоких энергиях. «Fizikanın müasir problemləri», IV Respublika Elmi Konfransının materialları, 24-25 dekabr 2010, s. 50-51.
14.    Эйкональная  модель для высокоэнергетиес¬кого упругого протон-протонного рассеяния. AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Nüvə enerjisinin dinc  məqsədlərlə istifadəsi perspek¬tivləri.  Beynəlxalq Konfrans, noyabr 2010, s.21-23.
15.    Рассеяние протонов на ядрах с выбиванием нуклонных ассоциаций. Bakı Universitetinin Xəbərləri N 2, 2011, s.127-131.
16.    Рассеяние нуклонов на ядрах с выбиванием нуклонных ассоциаций. “Journal of Qafqaz University” jurnalı, 2011, N-31, s.39-43.
17.    Когерентное рассеяние нейтронов на нуклонах ядра. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspek¬tivləri. AMEA-nın IV Beynəlxalq Konfransı. Bakı, 23-25 noyabr 2011, s.61.
18.    Рассеяние нуклонов на ядрах с учетом сингулярного потенциала. Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi perspek¬tivləri. AMEA-nın IV Beynəlxalq Konfransı. Bakı, 23-25 noyabr 2011, s.60.
19.    Coherent and incoherent scattering of hadrons on nuclei. “Journal of Qafqaz University” jurnalı, 2011, N-32, s.51-55.
20.    Collective nuclei states in terms of a SU(6) model. “Journal of Qafqaz University” jurnalı, 2012, N-34.
21.    Vibrational states as a representations of a su(6) group. The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy. November 21-23, 2012, Baku, Azerbaijan.   p.66.
22.    CCBA expression for the two-nucleon reactions. The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy. November 21-23, 2012, Baku, Azerbaijan.   p.65.
23.    Кварковая модель в процессах с образова¬нием нейтральных век¬торных мезонов. Вестники Бакинского Университета,  N2, 2013, s.114-118.
24.    Редже-эйкональный метод для упругого адрон-ядерного рассеяния. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Fizikanın Aktual Problem¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 dekabr 2013 il, səh. 12.
25.    Определение угла отклонения заряженной частицы во время прохождения через неоднородную ядерную среду. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Fizikanın Aktual Problem¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 dekabr 2013 il, səh. 13.
26.    Квазиупругие процессы с выбиванием нуклон¬ных ассоциаций, Jour. Of  Qafqaz. Univ.  N 34. 2013,  c.186.
27.   Нуклонные ассоциации в процессах рассеяния протонов  на ядрах с учетом спин-орбиталь­ного взаимодействия. Вестник Бакинского Государственнего Университета, №2. 2014, s.140-146
28.   Associations in the Two-Nucleon Transfer Reactions. Journal of Physical Science and Aplication (United State of America),   V 5,  N2, 2015, p158-163
29.   S.G. Abdulvahabova, N.Sh. Barkhalova, T.O. Bayramova. Scattering of neutrons on fluctuations of the density of the thin films. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES, 2016, Sivas, Türkiye, p 74
30.   S.G.Abdulvahabova, N.Sh.Barkhalova, T.O. Bayramova. Scattering of neutrons on fluctuations of the density of the thin films. Cumhuriyet Science Journal, Vol.37, N 4, 2016, p.S1-S7

KİTABLAR

Ali məktəblər üçün «Nüvə fizikası», 2002.

Bookmark and Share