Home Aze Ru Eng

Bərk cİsİmlər fİzİkası kafedrası

Kafedranın tarixi

Bərk cisimlər fizikası kafedrası 1971-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təşəbbüsü ilə bərk cisimlər fizikası sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlarin hazırlanması məqsədi ilə yaradılmışdır. Yarandığı gündən 2014-cü ilə qədər kafedraya Əməkdar Elm xadimi, “Şöhrət” ordenli akademik, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Bəhram Mehralı oğlu Əsgərov rəhbərlik etmişdir. Hal-hazırda kafedranın müdiri fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor M.N.Əliyevdir.

Kafedranın əsas elmi istiqaməti – yarımkeçiricilərdə, metallarda, yarımmaqnit yarımkeçiricilərdə, aşağıölçülü elektron sistemlərində və həmçinin ifratqəfəsli bərk cisimlərdə kinetik, termodinamik, maqnit və optik xassələrin nəzəri tədqiqidir. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən bərk cisimlər fizikasına böyük elmi töhvələr verilmiş, mühüm elmi nəticələr alınmışdır. Doktorantura və aspirantura xətti ilə kafedrada 5 fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 25-dən artıq fizika-riyaziyyat elmləri namizədi və fizika üzrə fəlsəfə doktoru, həmçinin son illər 75-dən cox maqistr hazırlanmışdır.Kafedranin strukturu