Home Aze Ru Eng

Əhmədov Nicat Faiq oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,
Maddə quruluşu kafedrasının müəllimi
İş Telefonu: +(994) 12 439 09 14

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il yanvarın 31-də Bakı şəhərində anadan olub.
1987-ci ildə Bakıda orta məktəbi bitirib.
1987-1992-ci illərdə BDU-nun fizika fakültəsində təhsil alib.
1992-1995-ci illərdə BDU-nun “Maddə quruluşu” kafedrasında aspirant olub.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1995-cı ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almaq üşün “Beyin peptidləri molekullarının quruluş təşkili” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-cı ildən – Bakı Dövlət Universitetinin Maddə quruluşu kafedrasının 0,5 ştat müəllimi
1992-1996 Bakı Dövlət Universitetinin Maddə quruluşu kafedrasının baş laborantı
Apardığı dərslər: Atom fizikasından laborator və seminar məşğələləri, Ultrasəs üsulu ilə bioloji sistemlərin tədqiqi, Bioloji sistemlərin quruluşu və xassələri
30-dan artıq elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təbii və süni makromolekulyar sistemlərin konformasiya hallarının və onlarda gedən relaksasiya proseslərinin öyrənilməsi, bu proseslərdə temperatur və plastifikatorun təsirinin araşdırılması, relaksasiya müddətləri spektrinə əsasən temperatur-plastifikator analogiyasının nəzəri tətqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000 il, Erzurum, Türkiyə, AMF-2000, III Ulusal Atomic və Moleculu fizigi sempozyumu
2003 il, Stokqolm, Avropa Polimer Federasiyası, Avropolimer Konqresı, EPF03
2004 il, Paris, Fransa, 40-cı Beynalxalq Makromolekul Simpoziumu
2004 il, Bakı, Fizikanın Aktual Problemləri III Respublika Konfransı
2009, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Material­ları
2012, BDU Fizika Probltmləri ETİ-nin “Opto-nano elektronika və kondensə olunmuş sistem­lər” konfransı
2014, BDU, Fizika Problemləri ETI, BDU-nun 95-illiyinə həsr olunmuş VIII respub­lika elmi-praktik konfr.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. N. F. Əhmədov. Xətti qeyri-bircincliyə malik olan makromolekulun relaksasiya müddətləri spektri. Fizikanın Aktual Problemləri III Respublika Konfransı, Bakı, 2004, s.131
  2. N.F. Əhmədov, S.X. Sadıxova, F.A. Əhmədov. Dəyişən parametrli model əsasında xətti polimerlərin özlüelastik xassələrinin təsviri, Bakı Univer. Xəbərləri, №2, 2004, s.95-100
  3. N. F. Əhmədov, N.M. Qocayev. Monopeptidlərin fəza quruluşu. J. Bioorqanik kimya, c.31, №1, 2005, s.1-7
  4. N.F.Əhmədov, N.Ə.Hənifəyeva, S.X.Sadıxova, F.A.Əhmədov Müxtəlif yüklənmə rejimlərində xətti amorf polimerlərdə relaksasiya prosesinin müqayisəli təhlili 4-cü Beynəlxalq Elmi Konfrans, 5-8 oktyabr, İvanovo, Rusiya, s.39
  5. Polimerlərin polimerlə plastifikasiyanın bəzi xüsusiyyətləri. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Material­ları, Təbiət elmləri, 30-31 oktyabr 2009, s.181-182
  6. Periodik qüvvənin təsirinə məruz qalan polimerlərin relaksasiya xüsusiyyətləri. Akademik A.M.Paşayevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Elmi-texniki inkişaf və müasir aviasiya» Beynəlxalq konfran­sın Materialları, II cild, 2009, s.85-87 (12-15 fevral 2009).
  7. Dekstran-polietilenqlikol-su ikifazali sisteminin hal diaqramina polimerin molekulyar kütləsinin və temperaturun təyini. BDU Fizika Probltmləri ETİ-nin “Opto-nano elektronika və kondensə olunmuş sistem­lər” konfransı, 14-15  dekabr 2012, s.185-189
  8. Dekstran-Peq-su ikifazali sisteminin fiziki-kimyəvi xassələrinə şəkərlərin və digər əlavələrin eyni zamanda təsiri. BDU, Fizika Problemləri ETI, BDU-nun 95-illiyinə həsr olunmuş VIII respub­lika elmi-praktik konfr., 19-20 dekabr 2014, s.176-178
  9. Структурные организация молекулы эндоморфина. Ростов-на-Дону. 5-й cъезд Биофизиков в России. Материалы  докладов. т.1, 4-10 октябрь 2015, с.67

KİTABLAR

  1. 2007, “Biosistemlərin quruluşu və xassələri”
Bookmark and Share