Home Aze Ru Eng

Kitablar

 1. L.D.Landau, E.M.Lifşis. Mexanika. Bakı: “Elm”, 2014. 208 səh.(Rus dilindən tərcümə edən dos.Ə.Q.Ağamalıyev, tərcümənin redaktoru akad. F.M.Həşımzadə).
 2. Abel Maharramov, Mahammadali Ramazanov and Mohammad Reza Saboktakin "Advanced Nanocomposites: Types, Properties and Applications". Nova Publischer Nyu-York USA 490 p., 2013.
 3. B.M.Əsgərov. Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, II nəşr, Bakı 2013.
 4. C.M.QULUZADƏ, R.Q.SƏRTİPZADƏ. Təqvimlərin riyazi və astronomik əsasları. Bakı 2013
 5. A.Q.Həsənov. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması."Ləman nəşriyyat poliqrafiya",I nəşr Bakı, 2013, 234s.
 6. Naoya Kobayasi. Nanotexnologiyaya giriş(Azərbayca dilinə tərcümə etmişlər: M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva.), Müəllim nəşriyyatı, Bakı 2013, 116s.
 7. А.Г.Кязымзаде, В.М.Салманов, М.А.Джафаров, А.Г.Гусейнов, Р.М.Мамедов. Практикум по физике полупроводников.Издательства "Муаллим", Баку 2013, 434с.
 8. F.H.Paşayev, A.Q.Həsənov. Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar. "Müəllim" nəşriyyatı, Bakı 2013, 124s.
 9. M. M. Mahmudov. Bərk cisimlər fizikasının seçmə məsələləri. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, BAKI – 2012, 372s.
 10. S.R.Fiqarova. Termodinamika və statistik fizikadan məsələlər. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012. 250 səh
 11. C. M. QULUZADƏ. Günəş fizikası,dərslik, Bakı, 2012
 12. Масимов Э.А., Прудько В.В. «Растворы» (monoqrafiya). «Elm», Bakı, 2011, 367 s.
 13. E.Ə.Məsimov. Maddənin quruluşu. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı,2011, 408 s.
 14. Niftalı Qocayev.Ümumi fizika kursu, Mexanika, Bakı 2011, 540s.
 15. X.Ş.Abdullayev. «Nüvə fizikası». Dərslik, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010, 310s.
 16. E.Ə.Məsimov. «Polimerlərin fiziki-kimyası». Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 416 s.
 17. B.M. Askerov, S.R.Figarova. Thermodynamics, Gibbs Method and Statistical Physics of Electron Gases. Pub., Springer, 2010.
 18. Ə.Ş.Abdinov, V.H.Səfərov, Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları, Bakı, Təhsil, 2010
 19. M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov. Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri, Bakı 2009, 224s.
 20. M.R.Vahabova. Qrup nəzəriyyəsi və onun atom-molekul fizikasında tətbiqləri, Bakı 2009.
 21. N.M Qocayev. Ümumi fizika kursu, Optika, IV c., «Çaşıoğlu», Bakı, 2009, 624 s.
 22. Ə.Q.Ağamalıyev. Klassik mexanika. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009. 272 səh.
 23. Niftalı Qocayev.Ümumi fizika kursu, Molekulyar fizika, Bakı 2008, 432s.
 24. E.Ə.Məsimov. «Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri» dərs vəsaiti, Bakı-Şirvannəşr-2008, 144 s.
 25. E.Ə.Məsimov. «Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq» monoqrafiya, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2008, 328 s.
 26. E.Ə.Məsimov. «Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri», (ali məktəblər üçün dərslik) Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, Bakı, 2008, 152 səh.
 27. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva. Nanotexnologiya, Bakı 2007
 28. İ.S.Həsənov, Plazma və dəstə texnologiyası, Bakı, Elm, 2007
 29. С. М. Quluzädə. Klassik astronomiya. 2004, 503s.
 30. Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli metal – yarımkeçirici kontaktlar. Bakı, BDU, 2003, 231 s.
 31. E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov. «Atom fizikası», dərslik "Çaşıoğlu", Bakı 2002, 912 s.
 32. B.M.Əsgərov – Bərk cisimlər nəzəriyyəsi. Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, Bakı, 2001, 153 səh.
 33. S.Q.Əbdülvahabova. «Nüvə fizikası», Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, 2000, 188s.
 34. S.Ə.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov. «Atom fizikası», dərslik, 2000, 250s.
 35. Quluzadə C. Atom spetroskopisinin temelleri ISTANBUL 1995
 36. B.M.Askerov - Electron Transport Phenomena in Semiconductors. World Scientific, Singapore, New Jersey, London, 1994, 394 p.
 37. R.C. Qasımova, R.Ə. Kərəməliyev. Kvant elektronıkasının əsasları, B A K I -1 9 9 1
 38. Б.М.Аскеров - Электронные явления переноса в полупроводниках. Изд-во "Наука", Москва, 1985, 318 с.
 39. Б.М.Аскеров - Кинетические эффекты в полупроводниках. Изд-во "Наука", Ленинград, 1970, 304 с.
Bookmark and Share