Home Aze Ru Eng

Kərimova Aynurə Hidayət q.

Doktorant. Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası

Telefon:  Mob. (+99455) 784 23 45

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1984-cü il fevralın 20-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini 1991-2001-ci illərdə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 63 saylı orta məktəbdə almışdır.

Ailəlidir. Bir oğlan övladı vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2005-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, bakalavriat pilləsi, bakalavr

2007-ci il, Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, magistratura pilləsi, magistr (fərqlənmə)

2007-2010-cu illər, Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası,doktorant

2008-ci il, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə  layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 8 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat fərqlənmə A № 012

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006-cı ilin iyun ayından 2007-ci ilin sentyabr ayının sonunadək  “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu, böyük laborant

2008-ci il, oktyabr-mart aylarında Bakı Dövlət Universiteti, Tədrisin Boloniya prosesi və Kredit sisteminə keçidlə bağlı tyutor kadrlarının 6 aylıq hazırlıq kursu, müəllimə

2012-ci il mart ayından Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, tyutor

ELMİ TƏCRÜBƏ

10-23 iyul, 2011 Rusiya, Dubna-Moskva. СИН НАНО-2011.  Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu. Kurçatov adına Milli Tədqiqat Mərkəzi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Nanomaterialların kimyəvi-fizikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. С.М. Гаджиев, А.Л. Мустафаева. А.Г. Мустафаева “Компьютерное моделирование физико-химических свойств халькогалогенидов AIIIBVICVII”, KİMYA PROBLEMLƏRİ, №2, 2006
 2. S.M. Hacıyev, A.H. Mustafayeva“AIIIBVICVII xalkohalogenidlərinin elektron diaqramı, rabitənin təbiəti”, “GƏNC KİMYAÇI” II RES­PUBLİKA ELMİ KON­FRANSININ MATERİALLARI, Bakı Dövlət Univrsiteti, Bakı-2006
 3. S.M. Hacıyev, A.L. Mustafayeva, A.H. Mustafayeva, R.H. Əhmədova “AIIIBVICVII xalkohalogenidlərinin fiziki-kimyəvi xassələri və simmetriya prinsipi”, KİMYA PROBLEMLƏRİ, №2, 2006, Bakı-2007
 4. S.M. Hacıyev, A.H. Mustafayeva, R.H. Əhmədova“AIIIBVICVII xalkohalogenidlərinin fiziki-kimyəvi xassələri və simmetriya prinsipi”, “Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri” III Respublika elmi konfransının materialları, Bakı Dövlət Univrsiteti, Bakı-2007
 5. А.М. Магеррамов, М.А. Рамазанов, А.Г. Мустафаева “Структура и свойства нанокомпозитов на основе сульфида цинка и поливинилиденфторида”. Ж. ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ, Т. 83, Вып. 7, 2009
 6. А.М. Магеррамов, М.А. Рамазанов, А.Г. Мустафаева “Синтез и структура нанокомпозитов на основе сульфида цинка и поливинилиденфторида” VΙΙ Международной конференции  “Аморфные и микрокристаллические полупроводники” 2010 с. 205
 7. A.M. Magerramov, M.A. Ramazanov, A.Kh. Mustafaeva “Photoluminescence in Nanocomposites Based on PVDF+ZnS”, Surface Engineering and Applied Electrochemistry”, Vol. 46, No3, 2010
 8. A.M. Məhərrəmov, M.Ə. Ramazanov, A.H. Mustafayeva, K.Ş. Cabbarova “PVDF+ZnS əsaslı nanokompozitlərin formalaşma qanunauyğunluqları, quruluşu və optik xassələri“, KİMYA PROBLEMLƏRİ, №1, səh. 70-74. Bakı-2011
 9. А.М. Магеррамов, М.А.Рамазанов, А.Х.Мустафаева, К.Ш.Джаббарова “Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты на основе ПВДФ+ZnS”. Ж. Нанотехника, 2011, №2, стр. 69-71
 10. А.М. Магеррамов, М.А. Рамазанов, А.Х. Мустафаева, К.Ш.Джаббарова “Наноструктированные полимерные композиты на основе ПВДФ+ZnS, VI Международный симпозиум «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» Минск, с. 424-432, 14-17 июня 2011
 11. А.М. Магеррамов, М.А.Рамазанов, А.Х. Каримова “Диэлектрические свойства нанокомпозитов на основе поливинилиденфторида и сульфида цинка”. Ж. Нанотехника (27) № 3, 47-49
Bookmark and Share