Home Aze Ru Eng

Əliyev Məmməd Novruz oğlu

Əliyev  Məmməd Novruz oğlu

Fizika - riyaziyyat elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universiteti
“Bərk cisimlər fizikası” kafedrasının müdiri,  professor.
İş telefonu:   (+994 12) 539-11-65
E-mail:   [email protected]                  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18 sentyabr 1942-ci ildə Azərbaycan Respublikası Tovuz şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsillidir.
1959 -1964-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti fizika fakultəsinin tələbəsi (Azərbaycan).
1964-1967 –ci illərdə Kazan Universitetində aspirant.
1967-1969-cu illərdə Kazan Universitetində stajor.
1969-cu ildə «Paramaqnit kristallarda aşağı temperaturlarda dinamik effektlər»  mövzusunda Kazan Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
1990-cı ildə «Paramaqnit ionlu diamaqnit kristallarda və yarımmaqnit yarımkeçiricilərdə dinamik effektlər» mövzusunda  doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
1973-cü ildə bərk cisimlər fizikası kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır.
1991-ci ildə professor elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1969-cu ildən 1991-ci ilə kimi Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası”   
kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, professor vəzifələrində işləyib.
1991-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Biofizika kafedrasının müdiri.
1992-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı Fövqaladə və Səlayyihətli Səfiri.
2005-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Madriddəki səfiri.
2010-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının XİN-də idarə rəisi.
2011-2013-cü illərdə XİN-də xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir.
2013-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti professor.
2015-ci ildən indiyə qədər Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsinin “Bərk cisimlər fizikası” kafedra müdiri.   

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Paramaqnit ionlu bərk cisimlərdə dinamik effektlərin tədqiqi.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Maqnit rezonansı üzrə Ümumittifaq konfrans (Telavi 1968, Çernovtsı 1969, Kazan 1984).
Beynəlxalq konfrans  (Grenobl – 1971, Paris – 1972, Strasburq – 1972).
Beynəlxalq AMPERE Congresləri 1969 – Kazan, 1970 – Buxarest, 1986 – Roma, 1988 – Poznan, 1987 – Novosibirsk.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

60-dan çox elmi əsərin müəllifidir.
Алиев М.Н. Теория магнитного резонанса на ядрах парамагнитных ионов в полумагнитных полупроводниках. AMEA-nın xəbərləri, с. XXXV, №5, 132,  2015
Aliev M.N. Theory of the NMR lineshape in magnetically diluted crystals. Phys. Stat. Sol. (b), 108, 59, 1981
Алиев М.Н. Теория формы линии магнитного резонанса на ядрах парамагнитных ионов в магнитно-концентрированном твердом теле. ФТТ, т.21, в.6, 1658, 1979
Алиев М.Н. Нестандартная теория возмущения для функций Грина. Изв. ВУЗ-ов, физика, №8, 126, 1978
Aliev M.N. Les ondes mixtes de spin-phonon dans les cristaux paramagnetiques.- C.R. ACAD. Sc. Paris 1977, t.284, Serie B
Aliev M.N. Calcul duspectre denergie des exitations elementaires dans lescristaux paramagnetiques. C.R. ACAD. Sc. Paris 1972, t.275, Serie B №2, p. 97
Алиев М.Н. Теория магнитного резонанса на ядрах парамагнитных ионов в твердом теле. ФТТ, т.2, в.1, 81, 1969.

Bookmark and Share