Home Aze Ru Eng

Ələkbərov Eldar Şahsuvar oğlu

 

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi,
BDU – da “Ümumi fizika” kafedrasında dosent
İş Telefonu: +(994.12)5107968
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-cı il yanvarın 27-də Bakı şəhərində anadan olub
1964-1974-cü illərdə Bakı şəhərinin 167 və 13 saylı məktəblərində orta təhsil almış
1974-1978-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU)Fizika fakültəsində ali təhsil almış
1978-1980-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuş
1980-2006-cı illərdə AMEA-nın Fizika İnstitutunda laborant və elmi işçi vəzifəsində işləmiş
2006-cı ildən hal-hazırkı zamanadək BDU-nun fizika fakültəsinin “ Ümumi fizika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır
Ailəlidir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1978-ci ildə ADPU-nun fizika fakültəsinin əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş
1982 -1984-cü illərdə Moskvada REA – nın Kristalloqrafiya institutunda stajor-tədqiqatçı
1985-ci ildə AMEA-nın Fizika institutunda aspiranturanın qiyabi şöbəsinə qəbul olunmuş
1991-ci ildə AMEA-nın Fizika institutunda elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmiş
1992-ci ildə “A3B5, A3B6 sistemlərdə altlıq-nazik təbəqə keçid sərhəddində fazanın quruluşu”mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə etmişdir
1992-ci ildə fizika - riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almış
1992-ci ildə AMEA-nın Fizika institutunda böyük elmi işçi vəzifəsinə qəbul edilmiş
2002-ci ildə Ali Attestasiya komissiyasının qərarı ilə“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası”ixtisası üzrə baş elmi işçi elmi adı verilmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006 – cı ildən hal-hazırkı zamanadək BDU-nun fizika fakültəsinin “ Ümumi fizika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır
1982-2006-cı illərdə AMEA-nın Fizika İnstitutunda Elektronoqrafiya laboratoriyasında elmi işçi vəzifəsində işləmiş
1980 – 1982 -ci illərdə AMEA-nın Fizika İnstitutunda Elektronoqrafiya laboratoriyasında baş laborant vəzifəsində işləmiş
1978 – ci ildə Bakı şəhərində 67 saylı texniki peşə məktəbində müəllim
Ümumi fizika kursundan mühazirələr, məşğələ və laboratoriya işləri və s.
50-dən çox məqalə və tezisin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

A3B3C26 qrupunun birləşmələrinin nanoölçülü epitakcial təbəqələrin alınması, faza keçidləri və kristallaşma kinetikasına aşqarların təsiri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2003 – Ивано-Франковск, Украина. «Физика и технология тонких пленок», IХ Международная научная Конференция
2003 – Москва, Россия. «По применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов», IV Национальная Конференция
2004 – Санкт-Петербург, Россия. «Аморфные и микрокристаллические полупроводники», IV Международная Конференция
2004 – Баку, Азербайджан. «Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании», Международная Конференция
2005 – Баку-Сумгаит, Азербайджан. «Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе», V Международная Научно - Техническая Конференция
2008 – Москва, Россия. «ХIII Национальная Конференция по росту кристаллов»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Д.И.Исмаилов, М.Ф.Алиева, Э.Ш.Алекперов, Ф.И.Алиев. Электронографическое исследование многоструктурности аморфных пленок полиморфного TlInS2. ФТП, 2003, 37(7), С.772
  2. Д.И.Исмаилов, Э.Ш.Алекперов. Структура ближнего порядка в тонких аморфных пленках халькогенидных полупроводников TlGaSe2 и TlInS2. ANAS TRANSACTIONS, 2004, v.XХIV, 5, p.T22
  3. Э.Ш.Алекперов.Электронографические данные аморфных пленок TlIn1-xSnxS2 . НАНА «Физика», 2007, T.XIII, №1-2,С.315
  4. Э.Ш.Алекперов, Э.С.Гараев, Д.И.Исмаилов. Кинетика кристаллизации нанотолщинных пленок TIGa1-xGexSe2. НАНА «Физика», 2007, T.XIII, №4, С.201
  5. Э.Ш.Алекперов, А.К.Шарифова, Д.И.Исмаилов. Кинетика кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок TIGa1-xGexSe2. «Kristalloqrafiə» RAN, 2008, 39(6), S.417

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Qrant UETM (Ukraynanın elmi texnoloji mərkəz) Layihə-3819, “Ətraf mühitin monitorinqi üçün nanoquruluşlu məsaməli laylı kristallar əsasında yeni mikroelektron qaz sensorlarının tədqiqi və inkişafı”

Bookmark and Share