Home Aze Ru Eng

Məmmədov Məmməd Şıxəli oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,  
Bakı Dövlət Universitetinin Maddə quruluşu kafedrasının professoru,
Fakültə Tədris-Metodiki Şuranın Sədri

İş telefonu: +(994) 12 439 09 14

QISA MƏLUMAT FORMASI

15.03.1934-cü ildə Naxçıvan MR-nın Culfa şəhərində anadan olub. 1954-cü ildə orta məktəbi bitirərək, Bakı Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub. 1959-cu ildə BDU-nu bitirdikdən sonra Milli EA-nın Fizika institutunda əmək  fəaliyyətinə başlamış, 1960-cı ildə aspiranturaya qəbul olunaraq Moskva və Xarkov şəhərlərinə ezamiyyə olunmuşdur. 1966-cı ildə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını almış. 1971-ci ildə dosent, 1991-ci ildə professor elmi adını almışdır. 1967-ci ildən BDU-da müxtəlif vəzifələrdə işləyib: 1982-1984 illərdə BDU-da xarici əlaqələr üzrə prorektor, 1984-1989-cu illərdə axşam və qiyabi təhsil üzrə prorektor, 1986-cı ildə Şərəf nişanı Ordeni, 2000-ci ildə Əməkdar müəllim adı ilə təltif olunmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
1960-1963-cü illərdə aspiranturada oxuyub.
1966-cı ildə fizika-riyaziyyat elmlər namizədlik dissertasiyasını «Aşağı temperaturda impuls yükləmə üsulu ilə mis və alüminium deformasiya  prosesinin və qırılmasının tədqiqi» mövzusu üzrə müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-1967-cı illərdə  AMEA Fizika İnstitutunda işləmiş,
1967-ci ildən hal-hazıra kimi  Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
Optika, atom və nüvə fizikası fənlərindən dərs aparır.
7 kitabın və 4 metodik vəsaitin, 1 patentin müəllifidir.
8-ə yaxın optika, atom və nüvə fizikasından laboratoriya işlərinin qoyulmasında iştirak edib.
1986-cı ildə Şərəf Nişanı Ordeni ilə təltif olunub, 1986-cı ildə Əməkdar Müəllim adı alıb.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bioloji sistemlər fizikası, polimerlər fizikası.
Polimer-polimer-su və polimer-qeyri üzvi  elektrolit ikifazalı  sistemlərində faza keçidlərinin, fazalara ayrılma mexanizminin molekulyar aspektlərinin tədqiqi. Geniş tətbiq imkanlarına malik olan  yeni  ikifazalı sulu polimer sistemlərinin axtarılması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Optikal properties of Bi2Te3-Bi2Se3 films. 6-th International Conference of the Balkan.   
Physical Union. August 22-26, 2006, Istanbul, Turkey;
Труды10 Международной конференции опто-наноэлектроника, нанотехнологии микросистемы.Ульяновск. 2008.
Влияние поверхностных состояний кремния на контактные свойства кремний-жидкий
кристалл. Тезисы докладов Научной конференции посвященной 100 летнему юбилею
академика М.Ф.Нагиева. Баку-2008.
BDU-nun 90 illik yubil. həsr ol. Beynəlxalq Elmi Konfransın Material¬ları, Təbiət elm., 30-31 oktyabr 2009.
Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Prob¬lem¬¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 de¬kabr 2013.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1.    Kh.Sh.Abdullayev, M.Sh.Mamedov. Optikal model analysis of neutron elastic scattering  from carbon “Fizika” t.IX , N2, 2003, p.20.
2.    Məsimov E.Ə., Məmmədov M.Ş., Bağırov R.M. Atom fizikasından məsələlər. Dərs vəsaiti. «MBM» mətbəəsi. Bakı-2007, 222 səh.
3.    Масимов Э.А., Прудько В.В., Мамедов М.Ш., Турабова Г.А. Вискозиметрическое  исследование системы ПЭГ-вода-СuSO4×5H2O. Bakı Universitetinin «XƏBƏRLƏRİ», 2007, № 4, s.113-117.
4.    С.И.Мехтиева, Н.З.Джалилов, Н.М.Абдуллаев, Н.Р.Мамедов, М.Ш.Мамедов. Датчик инфракрасного излучения на основе теллурида висмута. «Физика» том ХIII, Баку, 2007, стр. 173-174.
5.    A.R.Imamaliyev, M.Msh.Mamedov, N.A.Ibraqimov, S.R.Baqirova. Influence of polyethylen¬glycol on rheological properties of agar gel. BDU-nun 90 illik yubil. həsr ol. Beynəlxalq Elmi Konfransın Material¬ları, Təbiət elm., 30-31 oktyabr 2009. s.165-166.
6.    Budaqov K.M., Bayramov Q.M.,Məmmədov M.Ş.Особенности эндоброн¬хиальных изменений у больных брохоэкста¬тической болезнью. Vərəm və ağ ciyər xəstəlikləri üzrə III Respublika elmi-praktiki konfransı və I Milli respirator konqresi. Elmi ma¬teriallar toplusu. 3-4 may 2010-cu il, Bakı-2010, s. 132-134.
7.    Х.Ш.Абдуллаев,М.Ш.Мамедов,Н.Р.Меммедов. Определение параметра спиновой зависимости неупругого рассеяния нейтронов. AMEA-nın xəbərləri, fiz-riy. və texnika elmləri seriyası № 5, 2010, səh.156-158.
8.    Bağırov T.O., Həsənova X.T., Qarayev E.S., Məmmədov M.Ş., Əhmədov N.F. Xarici amillərin polimer-su ikifazali sistemlərinin hal diaqramlarina təsiri. BDU Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu, “Opto, nano¬elektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası” mövzusunda res¬pub¬¬lika elmi-praktik konfransı, 16-17 dekabr 2011.
9.    Masimov E.A.,Bagirov T.O.,Mamedov M.Sh.,Akhmedov N.F., Ojagverdieva S.Y About connection betweeen structures of water in phases of two phases system dextran-PEG-water and introductions of components. “Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 26 noyabr 2012, s.105.
10.    Абдуллаев Х.Ш., Мамедов М.Ш., Ибрагимов Н.А. О спектре гамма-излучения инициируемого нейтронами в воздухе. “Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 26 noyabr 2012, s.114.
11.    Q. M. Bayramov, K. M. Budaqov, M. Ş.Məmmədov .  Polimer  duz və su sistemlərində səthi gərilmənin öyrənilməsi. BDU-nun Kimyanın aktual problemləri 6-cı Respublika konfransı. 2012, səh.9.
12.    Х.Ш.Абдуллаев, Г.Я.Труханов, М.Ш.Мамедов, Н.А.Ибрагимов. Расчёт распределения мед¬лен¬ных нейтронов неодно¬родных систе¬мах методом квазидиф-фузии. Journal of Qafqaz University Physics, 2013, vol.1, ISSUE 2.
13.    Х.Ш.Абдуллаев, Г.Я.Труханов, М.Ш.Мамедов, Н.А.Ибрагимов. Распределения медленных ней¬тронов в неоднород¬ных  системах . “Opto, nanoelektronika, kon¬densə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, BDU, Fizika Probl. ETİ, 21-22 Dekabr 2013, s.106-109.
14.    Абдуллаев Х.Ш.,Мамедов М.Ш.,Ибрагимов Н.А. Оценка нейтронных сечений железа. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Prob¬lem¬¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 de¬kabr 2013 il, səh. 211.
15.    Məmmədov M.Ş., Məsimova A.B. Müxtəlif  əlavələrin aqar gelinin geləmələgəlmə prosesinə təsiri. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Prob¬lem¬¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 de¬kabr 2013 il, səh. 189.

KITABLAR

1. S.Ə.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov.  Atom fizikasına giriş. Bakı, 1986.
2. S.Ə.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov.  Atom fizikası. Bakı, 2000.
3. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov «Nüvə fizikasından laboratoriya işləri» (dərs vəsaiti).  «Elm» Bakı, 2004, 113 səh.
4. Məsimov E.Ə., Məmmədov M.Ş., Bağırov R.M. Atom fizikasından məsələlər. Dərs vəsaiti. «MBM» mətbəəsi. Bakı-2007, 222 səh.
5. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Atom fizikasından laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti. Bakı- NPM «Təhsil» 2008. 148 səh.
6. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Nüvə fizikasından labo¬ratoriya işləri.  Dərs vəsaiti. Elm nəşriyyatı. 2009, 178 səh.
7. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Atom fizikasından laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti. Bakı – «Təhsil NPM» 2010, 154 səh.

Bookmark and Share