Home Aze Ru Eng

Məmmədov Rasim Qara oğlu

Optika və molekulyar fizika kafedrası.
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru. Professor.
İş Telefonları: (+994 12) 5-39-05-23), (+994 12) 5-39-05-07
E-mail: rasimaz50@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.VI.1950 - Ermənistan Respublikasının Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.
1967 - Nərimanlı kənd orta məktəbini “Qızıl medal”la bitirib, Azərbaycan Texniki Universitetin Avtomatika və Hesablama Texnikası fakültəsinə qəbul olub.
1971-1972 - Moskva İdarəetmə Problemləri İnstitutunda təhsilini davam etdirib və ali təhsilini “Fərqlənmə diplomu” ilə başa vurub.
1976-1979 - Bakı Dövlət Universitetinin Radiofizika ixtisası üzrə aspiranturasında oxuyub.
Hazırda Fizika fakültəsi Elmi Şurasının sədridir, BDU Elmi Şurasının üzvüdür, BDU nəzdindəki D.02.012 doktorluq Dissertasiya Şurasının sədr muavinidir, Fizika fakültəsi Elmi Praktiki Seminarının rəhbəridir, “Bakı Universiteti Xəbərləri” jurnalının redaksiya heyyətinin və Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
Ailəlidir, iki oğlu və bir qızı vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2004, f.-r.e.d., “Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası”, Fizika fakültəsi, BDU
1983, f.-r.e.n., “Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası”, Fizika fakültəsi, BDU
1976-1979, aspirant, Fizika fakültəsi, BDU
1967 - 1972, tələbə, Avtomatika və Hesablama Texnikası fakültəsi, ATU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004 - 2012, dekan, Fizika fakültəsi, BDU

2004, dekan, Fizika fakültəsi, BDU
1999 - 2004, dekan müavini, Fizika fakültəsi, BDU
2005, professor, Optika və molekulyar fizika kafedrası, BDU
1990 - 2005, dosent, Optika və molekulyar fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1985 -1990, baş müəllim, Optika və molekulyar fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1980 - 1985, müəllim, Optika və molekulyar fizika kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1972 – 1974, zabit, Sovet Ordusu

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Səthi potensial çəpərli kontakt hadisələri
Əlavə elektrik sahəli real metal-yarımkeçirici makro-, mikro- və nanokontaktlar fizikası.
Mühüm nailiyyətlər:

 • Real (yəni, bircins və ya qeyri-bircins kontakt səthi məhdud olan) metal – yarımkeçirici kontaktlarda (MYK) kontakt səthinin həm qeyri-bircinsliyi, həm də onu əhatə edən metal və yarımkeçiricinin sərbəst səthləri ilə məhdudlanması hesabına yarımkeçiricinin kontaktaltı işlək hissəsində əlavə elektrik sahəsinin yaranma hadisəsi kəşf edilib;
 • Düzləndirici və omik real MYK-ların faktiki işlək energetik modelləri ve cərəyanaxma mexanizmləri, eyni zamanda MYK diodlarda ənənəvi vaxtından əvvəl elektrik deşilmənin yeni mexanizmi işlənib hazırlanıb;
 • Əks cərəyanı olmayan MYK diodu, nano-MYK əsaslı günəş elementi və onların hazırlanma üsullarının ixtiralarına patentlər alınıb;
 • Yarımkeçiricilər fizikası və elektronikası sahəsində “Əlavə elektrik sahəli metal – yarımkeçirici kontakt fizikası” adli yeni elmi istiqamət açılıb və bu sahəyə aid rus dilində “Əlavə elektrik sahəli metal – yarımkeçirici kontaktlar, Bakı, BDU, 2003, 231 s.” adlı analoqu olmayan ilk monoqrafiya yazılıb;
 • İlk dəfə olaraq hələ 1980-ci illərdə real MYK-ların bir-biri ilə elektriki qarşılıqlı təsirdə olan nano- və mikrokontaktlar toplusundan ibarət olması aşkar edilib, nano- və mikrostrukturların xassələrinin analoji makrostrukturların xassələrindən kəskin fərqləndiyi nəzəri və təcrübi olaraq müəyən edilib və bu fərqin yaranmasının fiziki əsasları işlənib hazırlanıb;
 • Əlavə elektrik sahəli metal – yarımkeçirici kontakt fizikasına aid “Emissiya qeyri-bircinsliyinin metal – silisium kontaktlarının elektrofiziki xassələrinə təsiri” mövzusunda namizədlik və “Real metal – yarımkeçirici kontaktlarının elektrofiziki xassələri” mövzusunda doktorluq dissertasiyaları yazılıb və müvəffəqiyyətlə müdafiə olunub;

130 elmi məqalə, 35 elmi-publisist məqalə, 1 monoqrafiya, 3 kitab və 5 patent, 50-dən artıq elmi məruzə dərc edilib.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, İvanov, Rusiya; V Beynalxalq Elmi Konfrans ”Kristallaşma mexanizmi və kinetikası. Nanotexnologiya üçün kristallaşma” 2008, Xarkov, Ukrayna; I Beynalxalq Simpozium ”Supramolecul və Nanokimya tətbiqlərə doğru ”
2008, Təbriz, Iran; II Beynalxalq Konfrans “Nanoelm və Nanotexnoloğiya”
2008, Malayzia; II Beynalxalq Konfrans “Funksional Materiallar and Cihazlar”
2008,2007, Ulyanovsk, Rusiya, X Beynalxalq Konfrans “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər”
2008, 2006, 2004, Piteşti, Ruminiya;
2008, 2007, 2008, 2006, 2004,
2005, Bakı, Azərbayjan; I Beynalxalq Elmi Seminar “ Nanoölçülü cisimlərdə İşıq”

2012. Москва,XХII Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения.
2012 Санкт – Петербург İX Международной Конференции «КРЕМНИЙ-2012»,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Мамедов Р.К. Двухбарьерная физическая модель реальных контактов металл-полупроводник.Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2001, № 2, s.84-94
 2. Məmmədov R.Q. Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №1, s.158-165
 3. Məmmədov R.Q. Periferiya effektləri olmadıqda Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №3, s.103-109
 4. Məmmədov R.Q. Şottki diodlarının kontakt periferiyasında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №4, s.126-132
 5. Məmmədov R.Q. Böyük əks gərginliklərdə Şottki diodlarında cərəyan axınının temperatur asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №5, s.123-129
 6. Məmmədov R.Q. Şottki diodlarında cərəyan axınının yarımkeçirici aşqarlarının konsentrasiyasından asılılığı. Tətbiqi fizika, 2003, №6, s.134-140
 7. Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli Şottki diodlarının fotoelektrik xassələri. Tezis; Fotoelektronika və gecə görmə cihazları üzrə XIХ Beynalxalq Elmi – Texniki Konfrans, Moskva, Rusiya, 2004, s.142-143
 8. Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli düzləndirici Şottki diodları.“Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Təbriz, İran, 2004, s.425-427
 9. Məmmədov R.Q. Şottki diodunun kontakt səthinin fəal hissəsinin həndəsi və elektrofiziki parametrləri. “Bərk cisimlər elektronikasının və mikroelektronikanın aktual problemləri” IX Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları, Taqanroq, Rusiya, 2004, s.134-137
 10. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici real mikro- və nanokontaktların elektrofiziki xassələri. Works of VII International Conference “Opto-, nanoelectronics, nanotechnology and microcircuits ”, Ulyanovsk, Russia, 2005, p.81
 11. Məmmədov R.Q. Metalın yarımkeçirici ilə mikro- və nanokontaktlarının düzləndirmə xassələri. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosxemlər” VIII Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2006, s.214
 12. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici mikro- və nanokontaktları əsasında günəş elementləri. “Bərk cisimlər elektronikasının və mikroelektronikanın aktual problemləri” IX Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları,Taqanroq, Rusiya, 2006, s.186-189
 13. Məmmədov R.Q. Metal-dielectric-metal strukturlarında cərəyan axınının bəzi xüsusiyyətləri.“Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” III Beynalxalq Konfransın Materialları, Türkiyə, 2006, s. 543-547
 14. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici nanokontaktlar əsaslı günəş elementlərinin yeni prinsiplə konstruksiyası. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər” IХ Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2007, s.87
 15. Məmmədov R.Q. Nanocontacts metal – semiconductor. Proceedings I International Scientific Seminar "Light in Nano-Size Solids", Baku, 2005, p.63-66
 16. Məmmədov R.Q. Kontakt səthi məhdud olan bircins metal-yarımkeçirici kontaktlarda potensial çəpərin yaranması. AMEA, Fizika, 2007, c.ХIII, №4 , s.192-195
 17. Məmmədov R.Q. Real metal-yarımkeçirici kontaktlar qarşılıqlı təsirdə olan nanokontaktlar toplusu kimi. АМЕА, Fizika, 2007, c.ХIII, № 1-2, s.331-333
 18. Kələndarah Y.A., Muradov M.B., Məmmədov R.Q., Khodayari A. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə polimer matrisdə formalaşmış CdS nanokristalının bəzi fiziki xassələrinin tədqiqi və böyümə prosesi. Kristal göyərdilməsi Jurnalı, 2007, №305, s.175-180
 19. Kələndarah Y.A., Behboudnia M., Xodayari A., Muradov M.B., Mamedov R.Q. Ultrasəs şüalandırma üsulu ilə sintez olunmuş CdS nanohissəciklərin quruluş, kompozisiya və optic xarakteristikaları. Optoelektronika və mühüm materiallar – Sürətli Kommunikasiya Jurnalı, 2008, c.2, №1, s.42-45
 20. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici mikro- və nanokontaktların unikal xassələri. Fotoelektronika və gecə görmə cihazları üzrə XIХ Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları. Moskva, Rusiya, 2008, s.198
 21. Mamedov R.Q. Real Şottki diodlarının vaxtındanəvvəl elektrik deşilməsi. .“Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” IV Beynalxalq Konfransın Materialları, Pitesti, Ruminya, 2008, s.(IV)25-27
 22. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici real makro-, mikro- və nanokontaktlarda elektron proseslərində əlavə elektrik sahəsinin fəal rolu. “Fizikanın Aktual Problemləri” V Respublika Elm Konfransının Materialları, Baki, Azərbajcan, 2008, s.3-5
 23. Məmmədov R.Q. Nəzəri omik, lakin praktiki düzləndirici olan metal – yarımkeçirici kontakt. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər” Х Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2008, s.198
 24. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A., G.M.Eyvazova PVA-CdSe nanohissəciklərin ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. Fizika Jurnalı , Cild XIV, 2008, s.41-43
 25. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A. CdS nanokristalların ultrasəs şüalarında formalaşması. “Funksional Materiallar and Cihazlar” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Malazia, 2008, s. A-307
 26. Məmmədov R.Q., Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Hasanov U.R. Səskimyəvi hazırlanmış CdSe/ PVA nanocompozidlərin electrofiziki xassələri. “Nanoelm və Nanotexnoloğiya” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Təbriz, Iran, 2008, s. 91-92
 27. Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M. B., M.Behboudnia, A. Khodayari . CdS nanokristalların ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. ”Supramolecul və Nanokimya tətbiqlərə doğru ” I Beynalxalq Simpoziumun Materialları, Xarkov, Ukrayna, 2008, s.3-7
 28. Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M.B., Eyvazova G.M. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə polimer matrisdə CdS nanokristalının formalaşması və tədqiqi. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 2008, № 3, s.132-136
 29. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə alinmış CdS nanokristallarında kvant ölçü effekti. ”Kristallaşma mexanizmi və kinetikası. Nanotexnologiya üçün kristallaşma” V Beynalxalq Elmi Konfransının Materialları, İvanov, Rusiya, 2008, s.47
 30. R.Q.Məmmədov Radiasiyanın düzləndirici real metal – yarımkeçirici kontaktların elektrofiziki xassələrinə təsiri. Radiasiya Problemləri Beynalxalq Konfrans, Bakı,2008, s.45-46
 31. Kələndarah Y.A., Behboudnia M., Xodayari A., Muradov M.B., Mamedov R.Q. Ultrasəs şüalandırma üsulu ilə sintez olunmuş CdS nanohissəciklərin quruluş, kompozisiya və optic xarakteristikaları. Optoelektronika və mühüm materiallar – Sürətli Kommunikasiya Jurnalı, 2008, c.2, №1, s.42-45
 32. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici mikro- və nanokontaktların unikal xassələri. Fotoelektronika və gecə görmə cihazları üzrə XIХ Beynalxalq Elmi – Texniki Konfransın Materialları. Moskva, Rusiya, 2008, s.198
 33. Mamedov R.Q. Real Şottki diodlarının vaxtındanəvvəl elektrik deşilməsi. “Enerji işləmələrinin texniki və fiziki problemləri” IV Beynalxalq Konfransın Materialları, Pitesti, Ruminya, 2008, s.(IV)25-27
 34. Məmmədov R.Q. Metal – yarımkeçirici real makro-, mikro- və nanokontaktlarda elektron proseslərində əlavə elektrik sahəsinin fəal rolu. “Fizikanın Aktual Problemləri” V Respublika Elm Konfransının Materialları, Baki, Azərbajcan, 2008, s.3-5
 35. Məmmədov R.Q. Nəzəri omik, lakin praktiki düzləndirici olan metal – yarımkeçirici kontakt. “Оptо-, nanoelektronika, nanotexnoloğiya və mikrosxemlər” Х Beynalxalq Konfransın Materialları, Ulyanovsk, Rusiya, 2008, s.198
 36. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A., G.M.Eyvazova PVA-CdSe nanohissəciklərin ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. Fizika Jurnalı , Cild XIV, 2008, s.41-43
 37. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q., Xodayari A. CdS nanokristalların ultrasəs şüalarında formalaşması. “Funksional Materiallar and Cihazlar” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Malazia, 2008, s. A-307
 38. Məmmədov R.Q., Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Hasanov U.R. Səskimyəvi hazırlanmış CdSe/ PVA nanocompozidlərin electrofiziki xassələri. “Nanoelm və Nanotexnoloğiya” II Beynalxalq Konfransın Materialları, Təbriz, Iran, 2008, s. 91-92
 39. Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M. B., M.Behboudnia, A. Khodayari . CdS nanokristalların ultrasəs dalğalarının təsiri altında formalaşması. ”Supramolecul və Nanokimya tətbiqlərə doğru ” I Beynalxalq Simpoziumun Materialları, Xarkov, Ukrayna, 2008, s.3-7
 40. Kələndarah Y.A., Məmmədov R.Q., Muradov M.B., Eyvazova G.M. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə polimer matrisdə CdS nanokristalının formalaşması və tədqiqi. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 2008, № 3, s.132-136
 41. Kələndarah Y.A., Muradov M. B., Məmmədov R.Q. Növbəli laylı ion adsorbsiyası və reaksiyası üsulu ilə alinmış CdS nanokristallarında kvant ölçü effekti. ”Kristallaşma mexanizmi və kinetikası. Nanotexnologiya üçün kristallaşma” V Beynalxalq Elmi Konfransının Materialları, İvanov, Rusiya, 2008, s.47
 42. R.Q.Məmmədov Radiasiyanın düzləndirici real metal – yarımkeçirici kontaktların elektrofiziki xassələrinə təsiri. Radiasiya Problemləri Beynalxalq Konfrans, Bakı,2008, s.45-46
 43. Р.К.Мамедов.Особенности токопрохождения в микро- и наноконтактах металл-полупроводник. BDU-90 Yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Təbiət elmləri seriyası, Bakı, BDU, 2009, s.214-215.
 44. R.Q.Məmmədov, M.A.Yeganeh. Au-nSi Şottki diodlarinin kontakt səthi boyunca qeyri-bircins cərəyan axınının atom qüvvə mikroskopu ilə tədqiqi BDU-90 Yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Təbiət elmləri seriyası, Bakı, BDU, 2009, s.219.
 45. R.Q.Məmmədov, M.A.Yeganeh, K.Ə.Yusifova. Nanoölçülü kontaktlarla Au-nSi Şottki diodlarinin qeyri-bircinsliyinin tədqiqi. Fizikanın Müasir Problemləri, III Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı,BDU,2009, s.90-91.
 46. R.Q.Məmmədov Ensiz düzləndirici metal – yarimkeçirici kontaktlarda cərəyan axini. Metallar Fizikasının Müasir Problemləri, Respublika Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Bakı, AzTU, 2009, s.71
 47. Р.К.Мамедов.Oтсутствие обратного тока микро- и нанодиодов шоттки с дополнительным электрическим полем. Труды ХI Международной Конференция «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемъ», Россия, Ульяновск, 2009, с.205.
 48. Mamedov R.Q.Новый принцип создания фотопреобразователей на основе реального контакта металл-полупроводник Тезисы докладов 21 Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва, 2010 с. 155.
 49. M.A.Yeganeh, R.Q.Məmmədov Mikrometr ölçülü enə malik ensiz Şottki diodlarında cərəyan axını«Fizikanın Aktual Problemləri» VI Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 2010, s. 46
 50. Mamedov R.Q.Исследование АСМ методикой действующей роли ДЕП в образовании потенциального барьера диодов Шоттки Opto, nanoelektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası, Respubluka Elmi-praktik konfrans, Bakı,16-17 dekabr, 2011, s.17-20
 51. Mamedov R.Q. Investiqation of nano patches in Ni/n-Si micro Schottky diodes with new aspect J. Material Science in Semiconductor Processing 2011
 52. Mamedov R.Q. Studing of barier haight and ieality factor relation in the nano sized Au-nSi Schottky diodes J. Superlattices and Microstructures, 50 (2011) s/ 59-68
 53. Mamedov R.Q. Investiqation of nano patches Distribution andTheir Effects on the Ni/n-Si Schottky Diodes Current Transport Properties Journalof Advanced Microscopy Research, 2011, s
 54. Mamedov R.Q. Current transport and foration of energy structures in narrow Au-n GaAs Schottky Diodes J. Microelectronics Reliability 2011, s.
 55. Yeganeh M.A., Məmmədov R.Q., Sh.Rahmatallahpur .Studying ofbarrier height and ideality factor relation in the nano sized Au-n type Si Schottky diodes. Superlattices and Microstructures, vol.50, july 2011, pages 59-68..
 56. Yeganeh M.A., Sh.Rahmatallahpur., Məmmədov R.Q. Investigation of nano patches in Ni/n-Si micro Schottky diodes with new aspect. Materials Science in Semiconductor Processing, Vol.14, 2011, pages 266-273.
 57. Məmmədov R.Q.Перспективы дэп реалных кмп в микроэлектронике и нанотехнологии. Fizikanın aktual problemləri. VII Respublika Elmi Konfransının materialları.noyabr-2012,s.77
 58. Məmmədov R.Q., Yeganeh M.A.Difference in the electric behavior of micro- and nano Schottky diodes. Superlattices and Microstructures, 51 (2012), 792-798.
 59. Маmedov R.K., Yeganeh M.A. Current transport and formation of enerdy structures in narrou Au-nGaAs Schottky diodes. J. Microelectronics Reliability, 2012, v.52, N 2, p.418-424
 60. Маmedov R.K., Yeganeh M.A., Novinrooz A.J. Investigation of Nano Patches Distribution and Their Effects on the Current Transport Properties of Ni/n-Si Schottky Diode Journal of Advanced Micriskopy Research, 2012, Vol. 7, 44–50
 61. Маmedov R.K., Yeganeh M.A. Difference in the electric behavior of micro- and nano Schottky diodes. J. Superlattices and Microstructures, 51 (2012), 792-798
 62. Мамедов Р.К. Явление дополнительного электрического поля в контакте открывает перспективы в микроэлектронике и нанотехнологии. IV Fizikanın Aktual Problemləri, Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı,BDU,2012,77-78
 63. Мамедов Р.К. Непосредственное измерение дополнительного электрического поля в реальных диодах Шоттки. XХII Международная Научная-Техническая Конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, Москва, 2012, 244
 64. Мамедов Р.К., Еганех М.А. Изучение дополнительного электрического поля в Ni - nSi диодах Шоттки методом Атомно – Силовой Микроскопии İX Международной Конференции «КРЕМНИЙ-2012», Санкт – Петербург, 2012,195
 65. Маmedov R.K. Features of the potential barrier and current flowin the narrow Schottky diodes. J. Superlattices and Microstructures, 60 (2013), 300-342
 66. Маmedov R.K.Yeganeh M.A., Novinruz A.J. Nano inhomogenety effect on small Ag-nSi Schottky diode parameters at high temperature. Journal of Semiconductors, , 2013, v.34, № 8, p. 8-15
 67. Мамедов Р.К. Особенности дополнительного электрического поля в реальном контакте металл - полупроводник. Вестник БГУ, серия физ.мат.наук, 2013, № 4,c.128-163
 68. Muradov M.B., Yusifova K.A., Eyvazova G.M., Mammadov R.,K., Salahova A.Z. Study of Dielectric Properties of CdS/PVA Nanocomposites Obtained by Using Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction. World Journal Condesid Matter Physics, 2013, v.3, No.1, p.82-86
 69. Маmedov R.K., Yeganeh M.A., Sultanov R.C. Şottki diodlaeının ideallıq əmsalına əlavə elektrik sahəsinin təsiri. Fizikanın Aktual Problemləri, Respublika Elmi Konfransın materialları, Bakı,BDU,2013, s.48
 70. Məmmədov R.Q., Sultanov R.C. Mikro- və nanokompozit materiallar yarimkeçirici cihaz və inteqral sxem texnologiyalarinda, 1st International Chemistry and Chemical Engienaring Conference, Baku, Caucas University, 2013
 71. Мамедов Р.К. Дополнительное электрическое поле в диодах Шоттки с МОП канавкой (TMBS diode). Вестник Бакинского Университета, серия физ. мат. наук, 2014, № 3, с.110-122
 72. Мамедов Р.К., Асланова А.Р. Электрические токи в контактах металл - полупроводник с дополнительным электрическим полем, Материалы Х Международной Конференции Современных Проблем Физики «Опто- и наноэлектроника, физика конденсированных сред и высоких энергий», Баку, БГУ, 2015, с.212-214


KİTABLAR

 1. Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.Bakı,2007, 71 s.
 2. Məmmədov R.Q. Əlavə elektrik sahəli metal – yarımkeçirici kontaktlar. Bakı, BDU, 2003, 231 s.
 3. Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə əmsalının təyini. Bakı, 1992, 32 s.
 4. Məmmədov R.Q. Maye və qazların daxili sürtünmə əmcalının təyininə aid metodik gostəriş. Bakı, 1988, 22 s.

  AVTOREFERAT

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Beynalxalq Lahiyə: “Real silisium Şottki diodlarının əlavə elektrik sahəsinin onların yararlığına, stabilliyinə və dözümlüyünə təsiri” - İnkişafedən Ölkələr üçün Elmlər Akademiyasının Qrantı (TWAS - 2008)
Respublika Lahiyəsi: “Əlavə elektrik sahəli metal-yarımkeçirici kontaktlarda elektron hadisələri və onlar əsasında yaradılan nanoquruluşlu diodların özəllikləri” - Azərbaycan Respublikası Elm Fondu (AMEA -2008).

Bookmark and Share