Home Aze Ru Eng

Məsimov Eldar Əli oğlu

BDU-nun Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, Rusiya Pyotr Elmlərc və İncəsənət
Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya təbiətşünaslıq Akademiyasının həqiqi üzvü,
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor,
Fizika Problemləri İnstitutunun Bioloji sistemlər fizikası bölməsinin müdiri.
İş telefonu: 539 09 14
E-mail: [email protected]
Şəxsi sayt: www.eldarmasimov.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci ildə Şamxor rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuş.
1957-ci ildə Şamxor rayonunun, Çinarlı kəndinin orta məktəbini qızıl medalla bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984, F.r.e.d, ci ildə bioloji sistemlərdə yönümlü müxtəlif  bioloji və sintetik polimerlərin suyun termodinamika halına təsiri. Moskva Dövlət Universiteti “biofizika” ixtisası.
1969, f.r.e.n., 03.00.02-biofizika, Xarkov Dövlət İnstitutu;
1966-1970, elmi işçi, Aşağı Temperaturlar Fizika Texniki İnstitutu, Xarkov ş.
1963-1966- cı illər aspirant, aşağı temperaturlar fizikası ixtisası üzrə, Aşağı Temperaturlar Fizika Texniki İnstitutu, Xarkov ş.
1960-1963- cü illər Xarkov Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi
1970-ci ildən indiyə qədər atom və nüvə fizikası, maddə quruluşu, biofizika, molekulyar fizika, rəqslər və dalğalar fizikası və s. fənlərdən mühazirə oxuyur.
Məqalələrin sayı: 400
Rəhbərliyi altında: Elmlər namizədi - 20, Elmlər doktoru – 2

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-ci ildən Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, BDU
1989 cı ildən bioloji fizikası bölməsinin müdiri, Fizika Problemləri İnstitutu,BDU
1989-1992, Elmi işlər üzrə prorektor, BDU
1987-1989, baş elm idarəsinin rəisi, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi
1985-1987, professor, Maddə quruluşu kafedrası, BDU
1974-1985, dosent, Maddə quruluşu kafedrası, BDU
1972-1974, baş müəllim, Maddə quruluşu kafedrası, ADU, (BDU)
1970-1972, assistent, Maddə quruluşu kafedrası, ADU, (BDU)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bioloji və sintetik mənşəli polimerlərin Sulu məhlullarında qarşılıqlı təsirlərin və strukturun (termodinamik halı) tədqiqi. Bioloji molekulların və onların sulu məhlullarının nisbi hidrofobluqlarının, dərman maddələrinin canlı orqanizimdə istiqamətlənmiş nəqli problemlərinin öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г. Определение числа гидратации ионов щелочных металов. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.121.

Масимов Э.А., Аббасов Х.Ф. О Рефрактометрическом определении числа гидратации ионов в разбавленных водных растворах сульфата магния, İvanovo, 2011 XI Международная Конференция «Проблемы сольватации и комплексо-образования в растворах», г. Иваново, Россия, Тезисы докладов, 10-14 октября 2011г., с.118-119.

Масимов Э.А., Имамалиев А.Р. - Влияние наночастиц Al2O3 на спектр мутности агарового геля. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.125-126.

Прудько В.В., Масимов Э.А. Неэлектролиты в водных растворах агара. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексо-образования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.147.

Масимов Э.А., Имамалиев А.Р. Влияние щелочей на спектр пропускания агарового геля. VII Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения", Иваново, 25-28 сентября 2012г, с.213.

Масимов Э. А., Аббасов Х.Ф. Рефрактометрическое определение характеристических параметров макромолекул в водных растворах полиэтиленгликоля. IV Съезд Биофизиков, Тезисы докладов, Нижний Новгород, 20-26 августа 2012, III c. 153.

2007, XVI International conference “Chemical Thermodynamics“, Russia (RCCT 2007), Suzdal July 1-6.
2008, XV Russian conference “Structure and dynamics of molecular systems”, Yalchik.
VIII International congress “Solid state chemic and micro and nano-technology” Kislovodsk, Russia, 14-19 September.
2005, May, Sankt-Petersburg, Russia, II Russian Symposium of Chemistry and Biology of Peptides
2005, September, Tabakhmela (Tbilisi), Georgia, NATO Advanced Research Workshop on Air, Water and Soil Quality Modeling for Risk and Impact Assessment
2001, July, Kyoto, Japan, 4th International Conference of Biological Physics
2001, October, Moscow, Russia, 6th Multidisciplinary Regional Conference of Biological Physics.
2000, May, Erzurum, Ataturk University, Turkey, III National Atomic and Molecular Physics Symposium.
1998, May, Moscow, Russia, XVI Mendeleyev Meeting on General and Applied Chemistry.
1998, July, Ankara, Turkey, International Symposium on Atomic and Molecular Physics.
1997, August, Krakov, Poland, International Symposium Europ.Cat. III.
1997, April, Rolduc, Netherlands, International Symposium on Acid-Base Catalysis III.
1997, June, Brussels, Belgium, 4-th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics.
1997, June , Biarritz, France, 4-th International Symposium on Bioorganic Chemistry.
1996, Keystone, Colorado, USA, XII-th Int. Conf. On Magnetic Resonance in Biological Systems (17-th ICMRBS).
1995, Istanbul, Turkey, XIII-th Meeting of the International Society of Hematology.
1994, Conference Bio-chromatography and Bioengineering ESBC-94.
1992, Grand Momne, France, IV European Conference on Bio-chromatography and Molecular Biology.
1992, Ankara, Turkey, II Turkish – Azerbaijani a Polymer Symposium.
1985, Sweden, IV International Conference of Partition of Two-Phase Water Systems.
1982, Sverdlovsk, USSR, III International Conference High Molecular Compounds.
1982, Irkutsk, USSR, II International Conference Water Soluble Polymers.
1968, Tbilisi, USSR, XV International Meeting on Low Temperature Physics.
1968, Sent-Andros, USA, XI International Conference of Low Temperature Physics.
1967, Kharkov, USSR, XIV International Meeting of Low Temperature.

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Конформационный анализ дельторфина-I. II Российский симпозиум по химии и био-логии пептидов. Санкт-Петербург, 25-27 мая, 2005, с.85.
2. Photocatalytic Parification of Air. Perspective Catalysis based on Nanostructured Platinum. Nato Advanced Research Workshop on Air, Water and Soil Quality Modelling for Risk and Impast Assessment. Tabakhmela (Tbilisi), Georgia, 16-20 september, 2005.
3. Определение параметра взаимодействия между фазообразующими компонентами двухфазных водно-полимерных систем. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat seriyası, 2006, № 2, səh. 125-130.
4. İkifazalı su-polimer sistemlərində paylanma metodu vasitəsilə makromolekulların nisbi hidrofobluqlarının tədqiqi. AMEA-nın Xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2006, XXVI cild, № 5, səh.132-140.
5. Определение термодинамических параметров взаимодействия компонентов двухфазных систем декстран – ПВПД – вода и ПЭГ – С4О6Н4Na2-H2O. XVI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT 2007), Suzdal, 2007, стр. 3/S-241.
6. Влияние KJ на размеры и число НМЧ в системе агароза-вода. Вестник БГУ, 2007, №3, s.101-105.
7. Вискозиметрическое исследование системы ПЭГ-вода-СuSO45H2O. Бакы Университетинин «XƏBƏRLƏRİ», 2007, № 4, с.113-117.
8. Фазовый переход раствор-студень. Bakı Universitetinin «XƏBƏRLƏRİ», 2007, № 4, s.141-150.
9. Aqar gelinin özlü-elastik xassələrinin Rebinder üsulu ilə öyrənilməsi. «Fizika» AMEA Fizika İnstitutu, 2007, № 4.
10. Lidokain-hidroxloridin suyun strukturuna təsiri. AMEA-nın Fizika İnstitutu «Fizika», 2008, cild 14, №1, s.29-30.
11. Процессы студнеобразования в водных растворах полимеров. Вестник БГУ, 2008, №1, s.158-173.
12. Su-etanol-karbamid sistemlərində özlü axınının aktivləşmə parametrləri və struktur xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2008, № 1, s.120-125.
13. Определение параметра взаимодействия между фазообразующими компонентами двухфазных воднополимерных систем. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, Иваново, 2008, том 51, вып.2,с.123-126.
14. Polietilenqlikolun duru-sulu məhlullarının struktur xüsusiyyətləri. Qafqaz Universiteti, № 21, 2008, s.73-76.
15. Структурообразование в разбавленных водных растворах агарозы. Изв.вузов. Хим. и хим. технология, Иваново, 2008, т.51, № 3, с.26-29.
16.Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г. Изменение структуры воды в водных раство­рах уксусной кислоты в зависимости от концентрации и температуры по данным денсито­мет­рии, вискозиметрии и ИК спектроскопии. Журнал физической химии, 2013, том 87, № 6, с. 969–972.
17.Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г., Мусаева С.И. Молекулярная структура системы вода-KOH-полиэти­ленгликоль по данным денситометрии и вискозиметрии. Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2151–2153.

18.Ш.Н.Гаджиева, Н.А.Ахмедов, Э.А.Масимов, Н.М.Годжаев. Пространственная структура молекулы Thr-Pro-Ala-Glu-Asp-Phe-Met-Arg-Phe-NH2. Москва, БИОФИЗИКА, 2013, том 58, вып.4, с.587-590.

19şЭ.А.Масимов, Х.Ф.Аббасов. Рефрактометрическое определение числа гидратации ионов в разбавленных водных растворах сульфата магния. Россия. ЖУРНАЛ ФИЗИ­ЧЕС­КОЙ ХИМИИ, том 86, №3, с.470-472, 2012.

20.E.A.Masimov, Kh.F.Abbasov. Refractometry Determination of the Hydration Number of Ions in Diluted Aqueous Solutions of Magnesium Sulfate. ISSN 0036-0244, Russian Journal of Phusical Chemistry A, 2012, Vol.86, No3, pp.399-401. Pleiades Publishing, Ltd., 2012.
21. Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г., Мусаева С.И. Молекулярная структура системы вода-KOH-полиэтиленгликоль по данным денситометрии и вискозиметрии. Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2151–2153
22.
Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г. Изменение структуры воды в водных растворах уксусной кислоты в зависимости от концентрации и температуры по данным денситометрии, вискозиметрии и ИК спектроскопии. Журнал физической химии, 2013, том 87, № 6, с. 969–972
23. Ш.Н.Гаджиева, Н.А.Ахмедов, Э.А.Масимов, Н.М.Годжаев. Пространственная структура молекулы Thr-Pro-Ala-Glu-Asp-Phe-Met-Arg-Phe-NH2. Москва, БИОФИЗИКА, 2013, том 58, вып.4, с.587-590
24. Прудько В.В., Масимов Э.А., Багиров Т.О. Влияние качества раство­рителя на растворимость ПЭГ. VIII Международная науч­ная конференция «Кинети­ка и механизм кристаллиза­ции. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества».  Россия,  г. Иваново,  24-27 июня 2014г. с. 142-143
25. Масимов Э.А., Багиров Т.О., Оджагвердиева С.Я. Объемные свойства водных растворов полиэтиленгликолей различной молекулярной массы. Журнал «Фундаментальные исследования», №11 (часть 11), 2014, стр. 2411-2415
26. Масимов Э.А., Имамалиев А.Р.,Прудько В.В., Асадова А.Г. Исследование процесса гелеобразования в вод­ных растворах агара. ХII Всероссийская конферен­ция с междуна­родным участием «Проб­лемы сольва­тации и ком­плексообразования в растворах. От эффектов в растворах к новым материа­лам».  Россия,  г. Иваново,  29 июня - 03 июля 2015 г. с. 244-245

27. E.A.Masimov, B.G.Pa­shayev, H.Sh.Hasanov, N.H.Hasanov. Viscosimetry and IR Spectroscopy of the Structure of Water in Aqueous KBr Solutions. Russian Journal of Phyical Cemistry A, Strusture of substances and quantum chemistry. 2015, Vol.89, N7, p.1242-1245
28. E.A.Masimov, E.H.Ismailov, S.Y.Odzhaqverdiyeva . Complexation of pol­yethylene-glycol with the sodium salts of citric and succinic acids in the aqueous solutions. Stu­dies by dynamic light scattering and uv/vis spectrophotometry Jour­nal of Advances in Chemistry Vol. 11, No. 8, 2015, p.3866-3872
29. E.Ə.Məsimov, Эйвазов Э.А. Неприменимость соотношения Стокса-Эйнштейна к простым жидкостям.Научная дискуссия: Вопросы математики, физики, химии, биологии. Сборник статей по материалам ХХХIV-XXXV международной заочной научно-практической конференции. № 10-11 (28), Ноябрь, 2015г., Москва, с.15-22

30. E.Ə.Məsimov, Багиров Т.О.  Исследование некоторых водных двухфазрых систем на основе полиэтилен­гликоля-6000 и солей некоторых органических кислот. Материалы ХI международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии», Севастополь, 25-29 апреля 2016, стр.123-126.


KİTABLAR

E.Ə.Məsimov, T.O.Bağırov. Çoxkomponentli çox­fazalı sistemlər. Çoxf­a­zalı sistemlərdə mad­dələrin paylan­ması. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2016,  280 s.
E.Ə.Məsimov,
H.Ş.Həsənov, Mayelərin özlülüyü. Universitetlər üçün dərs vəsaiti, “Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya” 2016, 285 s.E.Ə.Məsimov, X.Ş.Abdullayev. Nüvə fizikasınin əsasları və nüvə maqnit rezonansı. Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bakı, 2015, 511 s.

E.Ə.Məsimov, A.R.İmaməliyev. Polimer gellərinin fiziki xassələri. Dərs vəsaiti. “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, Bakı 2014, 128 s.

E.Ə.Masimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov. Atom fizikasından məsələlər. Dərs vəsaiti. “Təhsil” NPM, 2011, 226 s.
E.Ə
Məsimov., H.Ş.Həsənov, B.G.Paşayev. Maye məhlulların elek­trik keçiriciliyi. Monoqrafiya. Az.TU-nun mətbəəsi Bakı-2011, 84 s.
Э.А.Масимов, В.В.Прудько.
Растворы. Monoqrafiya. “ELM”, Bakı-2011, 367s.
E.Ə.
Məsimov. Maddənin quruluşu. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Az.TU-nun mətbəəsi.408 s.
E.Ə.Məsimov. «Ümumi fizika kursu.
V cild. Atom fizikası». Ali məktəblər üçün dərslik. AzTU-nun mətbəəsi. 2010,661s.
E.Ə.Məsimov. «Polimerlərin fiziki-kimyası». Ali
məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 416 s.
E.Ə.Məsimov. Bioloji sistemlərdə suyun rolu. Hidrofobluq. Bakı, 2008, 328s.
E.Ə.Məsimov. Məhlulların fiziki-kimyəvi xassələri. Bakı, 2008, 152s.
E.Ə.Məsimov, N.F.Əhmədov. Biosistemlərin quruluşu və xassələri. Bakı, 2008, 131s.
E.Ə.Məsimov. Aşağı temperaturlar. Kvant mayeləri. Bakı, 2008, 144 səh.

E.Ə.Məsimov, R.Ş.Əhmədova. Atomun quruluşu. Elementlərin dövrü sistemi, Bakı, 2008, 96 səh.
E.Ə.Məsimov, M.Ş.Məmmədov, R.M.Bağırov «Atom fizikasından məsələlər» Dərs vəsaiti, Bakı, «MBM» mətbəəsi, 2007, 223 səh
E.Ə.Məsimov. Su və canlı orqanizm. Bakı, 2007, 116 s.
E.Ə.Məsimov, V.V.Prudko, R.H.Mahmudov. Makromolekul məhlullarında işığın səpilməsi. Bakı, 2007, 100 s.
E.Ə.Məsimov, H.Ş.Həsənov. Bioloji sistemlərin termodinamikası. Bakı, 2007, 411 s.
E.Ə.Məsimov, Mürsəlov T.M. Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası. 2006, 347 s.
E.Ə.Məsimov, Həsənov H.Ş., Həsənova N.H. Biosistemlərin ultrasəs metodu ilə tədqiqi. Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 2005, 156 s.
E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov. Atom fizikası, Bakı 2002, 912 s.
Э.А.Масимов, В.Ю.Заславский, А.У.Махмудов. Гидрофобность полимерных растворов. Баку, 1998.
E.Ə.Məsimov, İ.İ.Hüseynov, T.M.Mürsəlov. Maddə quruluşu. Bakı 1997.
Е.А.Масимов. Вода и живой организм. Баку. 1994.
E.Ə.Məsimov. Nüvə-maqnit rezonansı. Bakı, 1993.

 

DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR

Patent P990089, 94/000415, 17.08.94, təsdiq olunub 26.05.99

MÜKAFATLAR

2015 ildə Pyotr Velikiy ordeni
2013 ildə Avropa Elm və Sənaye Palatası tərəfindən Keyfiyyət diplomu və Avropa qızıl medalı
2011-ci ildə Rusiyanın Təbiət Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir və həmin Akademiyanın təsis etdiyi V.İ.Vernadskiy adına medal, A.Nobel adına medal, «Elmi məktəbin yaradıcısı», «Əməkdar elm və təhsil xadimi» fəxri adlarına layiq görülmüş və «Rusiyanın Elmi məktəbləri» ensiklopediyasına daxil edilmişdir
1. Масимов Э.А., Гасанов Г.Ш., Пашаев Б.Г. Определение числа гидратации ионов щелочных металов. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.121.

2. Масимов Э.А., Аббасов Х.Ф. О Рефрактометрическом определении числа гидратации ионов в разбавленных водных растворах сульфата магния, İvanovo, 2011 XI Международная Конференция «Проблемы сольватации и комплексо-образования в растворах», г. Иваново, Россия, Тезисы докладов, 10-14 октября 2011г., с.118-119.

3. Масимов Э.А., Имамалиев А.Р. - Влияние наночастиц Al2O3 на спектр мутности агарового геля. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.125-126.

4. Прудько В.В., Масимов Э.А. Неэлектролиты в водных растворах агара. XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексо-образования в растворах. Иваново, Россия 10-14 октября 2011, с.147.

5. Масимов Э.А., Имамалиев А.Р. Влияние щелочей на спектр пропускания агарового геля. VII Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения", Иваново, 25-28 сентября 2012г, с.213.

6. Масимов Э. А., Аббасов Х.Ф. Рефрактометрическое определение характеристических параметров макромолекул в водных растворах полиэтиленгликоля. IV Съезд Биофизиков, Тезисы докладов, Нижний Новгород, 20-26 августа 2012, III c. 153.

 

Bookmark and Share