Home Aze Ru Eng

Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu

Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(99412) 4-39- 02-13
e-mail: najafon@ bp.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

21.01.1933-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qax rayonunun Sarıbaş kəndində anadan olub.
1940-cı ildə Qax orta məktəbinə daxil olmuş, 1950-ci ildə həmin məktəbi medalla bitirmişdir.
1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və
universitetdə Lenin təqaüdü ilə oxumuşdur. 1955-ci ildə ADU-nu fizika ixtisası uzrə fərqlənmə
diplomu ilə bitirmiş və 1956-cı ildə Moskva Dövlət Universitetinin nəzəri fizika ixtisası uzrə aspiranturasına daxil olmuşdur.Evlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ, ELMİ ADLARI

1950-1955-cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti fizika fakültəsinin tələbəsi.
1956-1959-ci illərdə MDU-nun aspirantı.
1959-cı ildə MDU-da "Tormozlanma şüalanması və elektron-pozitron cütünün yaranması proseslərində
polyarizasiya effektləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
1975-ci ildə BDU-da Sərt fotonların iştiraki ilə yüksək enerjilərdə elektromaqnit prosesləri"
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kristal mühitlərdə elektromaqnit leysanı, kristal mühitlərdə yüksək enerjili qeyri-elastiki elektromaqnit prosesləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. "Nüvə spektroskopiyası və atom nüvəsinin quruluşu" -aid .8,9,10,
18,20,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 49,50,52,53,54,55,56, və
58-ci beynəlxalq konfranslar
2. Nüvə elmi və onun tətbiqləri, VAvrasiya.Beynəlxalq elmi konf¬rans, Ankara, 2008
3. Nüvə enerjisinin gələcəyin enerji təminatında rolu. Beynəlxalqelmi konf¬rans, Bakı, 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

ISI jurnallarında çap olunmuş məqalələr:
1. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Elektromaqnit leysanına kristal strukturun təsiri.İzv. AN.SSSR fizika,.1987, c.51, 5, s.986-993.
2. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Nüvə strukturunu və təpmə effektlərini nəzərə almaqla nüvədə -fotocütünün yaranması prosesində spin korrelyasiyasının tədqiqi. İzv. AN.SSSR fizika, 1987, c.51, 5, s.1960-1965.
3. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş zərrəciklərin elektromaqnit leysanının kaskad nəzəriyyəsi. İzv. AN.SSSR fizika, 1987, c.52, 5, s.850-856..
4. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Kristal mühitlərdə dairəvi polyarizə olunmuş tormozlanma şüalanmasının tədqiqi. İzv. AN.SSSR fizika, 1989, c.53, 5, s.960-963.
5. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Kristal mühitdə dairəvi polyarizə olunmuş g-kvant tərəfindən -cütünün fotoyaranması. İzv. AN.SSSR fizika, 1989, c.53, 5, s.964-966.
6. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş zərrəciklərin kristalda elektromaqnit leysanı. İzv. AN.SSSR fizika,.1990, c.54, 9, s.1863-1868.
7. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müonların uzununa polyarizasiyasını nəzərə almaqla kristalda müon-foton leysanının tədqiqi. İzv. RAN, fizika, 2000, c.64, 1, s.15-19.

2003-2008-ci illərdə çap olunmuş məqalələr:
1. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R., N.İ.Nəcəfov. Xətti polyarizə olunmuş g-kvantın tərəfindən kristalda yaranan müon-foton leysanının tədqiqi .İzv. RAN., fizika, 2004, c.68, 8, s.1191-1194.
2. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Polyarizə olunmuş müonun tərs tormozlanma şüalanmasının inteqral ehtimalı. İzv. RAN, fizika, 2004, c.68, 8.
3. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Dairəvi polyarizə olunmuş g-kvant tərəfindən kristalda yaranan müon-foton leysanının nəzəriyyəsi. İzv. RAN, fizika, 2005, c.69, 11, s.1711-1714.
4. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müxtəlif başlanğıc şərtlər daxilində kristallarda polyarizə olunmuş elektron-foton leysanı. İzv. RAN, fizika, 2006, c.70, 5, s.729-732.
5. Nəcəfov İ.M., Rəcəbov M.R. Müxtəlif başlanğıc şərtlər daxilində kristallarda polyarizə olunmuş müon-foton leysanının yaranması. İzv. RAN, fizika, 2007, c.71, 9, s.1355-1359

Bookmark and Share