Home Aze Ru Eng

OPTİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA KAFEDRASI

OPTİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA KAFEDRASI (prezentasiya)

Orta məktəb şagirdləri üçün (prezentasiya)


1.Kafedranın tarixi

Optika və molekulyar fizika kafedrasının əsası 1952-ci ildə qoyulmuşdur. Həmin ildə universitetin Tədris işləri üzrə prorektoru dos.Mehdi Əliyev, fizika-riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini dos.Mədət Sərdarlı və dos.Məhəmməd Abdullayevin təşəbbüsü ilə BDU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsində Molekulyar fizika kafedrası yaradılmışdır. 1982-ci ildən etibarən Universitetin Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə onun adı dəyişdirilərək Optika və molekulyar fizika kafedrası  adlandırılmışdır.

Kafedranın ilk müdiri onun yaradıcısı olan dos. Mehdi Əliyev olmuşdur. Dos. M.Əliyev 1962-ci ilədək bu vəzifədə  çalışmaqla kafedranın texniki təchizatını dövrün müasir tələblərinə uyğun şəkildə təmin etmiş, elmi-pedaqoji işləri yüksək səviyəyə qaldırmağa nail olmuşdur. “Molekulyar Fizika” kafedrsının müdiri vəzifəsində işlədiyi 16 il müddətində dos. M.Əliyev yüksəkixtisaslı kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirmişdir. Kafedraya 1962-1968-ci illərdə dos. M.H. Sərdarlı, 1968-1984-ci illərdə prof. N.M. Qocayev, 1985-1990-ci illərdə prof. A.U.Mahmudov, 1990-1993-ci illərdə prof. H.O.Mehrabov, 1994-2011-ci illərdə prof. F.A.Əhmədov rəhbərlik etmişlər.


Mehdi Sadıq oğlu Əliyev – 1907-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. O, yeni yaradılmış Azərbaycan Pedaqoji İnstitutda 1931-1935 illərdə dekan vəzifəsində çalışmış və sonra isə elmi-pedaqoji fəaliyyətini ADU-da davam etdirmişdir.1944-cü ildə ADU-nin fizika-riyaziyyat fakültəsinə dekan vəzifəsinə seçilmiş. M.Əliyev 1952-ci ildə ADU-nun prorektoru kimi daha məsul və daha şərəfli vəzifəyə təyin edilmişdir. 1962-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstituta rektor təyin edilmişdir. 1965-ci ildə M. Əliyev ADU-nun rektoru təyin edilmiş və bu vəzifəni 1970-ci ilə kimi böyük uğurla icra etmişdir. O, 1933-cü ildə dövrünün yüksək elmi adına-dosent adına layiq görülmüşdür. O, 1949-cu ildə “Bərk cisimlərin bərkliyinin rəqs üsulu ilə təyini” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir. Onun elmi məqalələri müntəzəm olaraq nüfuzlu Respublika və xarici jurnallarda dərc olunmuş və məruzələri elmi konfranslarda dinlənilmişdir. M.Əliyev Azərbaycan dilində dərslik, dərs vəsaitlərinin hazırlanması, fizika üzrə terminologiyanın tərtibi kimi işlərə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. O, tələbələr üçün bir çox vacib dərslikləri (A.F.İoffe Molekulyar fizika kursu və s.) rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və  ali məktəblər üçün Optika kursundan Azərbaycan dilində yazılmış ilk dərsliyin həmmüəllifi olmuşdur.


Məmməd Abbas oğlu Abdullayev 1903-сü ildə  Azərbaycanın Qazax rayonunun Daşkəsəmən kəndində mədəni ailədə anadan olmuşdur. İlk təhsilini Qazaxda alaraq, Azərbaycan Pedoqoji İnstitutuna daxil olmuş və onu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Məmməd müəllim riyaziyyat-fizika elmləri  alimlik dərəcəsi almış ilk azərbaycan fiziklərindəndir. ADU-nun (indiki BDU) 1940-1960-ci illərdə ən görkəmli müəllimlərdən olmuşdur. O, fizikanın mexanika və molekulyar fizika bəhslərindən çox yüksək səviyyədə mühazirə oxumuş, məharətlə məsələ həllini və laboratoriya işlərini aparmışdır. Dərin biliyə malik olan Məmməd müəllim həm də əsl ziyalı idi. Onun çox sayda tələbələri akademik, müxbir üzv və professordur. M.Abdullayev1972-ci ildə vəfat etmişdir.

Məmməd Əli Həşimzadə
Ugurlu oğlu 1906-cı ildə Azərbaycanda Qəbələ rayonunun Zərəqən kəndində anadan olmuşdur.  1925-ci ildə orta  məktəbi bitirən Məmmədəli Azərbaycan  Müəllimlər İnstitutuna qəbul olmuşdur. Bir müddətdən sonra o ADU-nin pedaqoji fakültəsinin təbiət-riyaziyyat şöbəsində təhsilini davam etdirib, 1930-cu ildə Universitetin məzunu olmuşdur. O 1933 –cü  ilədək əmək fəaliyyətini Quba pedaqoji texnikumunda davam etdirmişdir. 1933-1936-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Tıbb İnstitutunun  fizika kafedrasının assistenti, sonra da 1944-cü ilədək kafedranın dosenti vəzifələrində işləmişdir. 1944-1946-cı illərdə həmin kafedranın müdiri vəzifəsini icra etmişdir. 1946-1952-ci illərdə AzEA-nın  Fizika İnstitutunun baş elmi işçisi işləmişdir və 1949-cu ildə  H.İ.Əmirxanovun rəhbərliyi altında  “ İstilik sahəsində elektron yarımkeçiricilərinin cərəyan keçirməsində asimmetriyanın tətbiqi” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. H.D. Məmmədbəyli ilə birlikdə görkəmli alim Nəsrəddin Tusinin “fiqurların  kəsişən” haqqında traktatı tərcümə çalışmışdır. 1937- 1949-cu illərdə Pedaqoji İnstitutunda astronomiyadan mühazirələr oxuyurdu. 1952-1959-cu illərdə Pedaqoji İnstitutda fizika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1961-1975-ci illərdə ADU-nun “Molekulyar fizika” kafedrasının dosenti, 1975-ci ildən ömrünün son gününə qədər (1980) “Astrofizika” kafedrasının  dosenti vəzifəsində çalışmışdır.  Həşimzadə 1942-ci və 1972-ci illərdə  B.A. Voronstova-Velyaminovanın “Astronomiya” adlı kitabını, 1954-cü ildə isə S.Friş və A. Timorevanın “Ümumi fizika kursu” (Optika) dərsliyini  azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. “Optika” bölməsinin laboratoriya işləri üçün azərbaycan dilində metodik göstərişlər kitabını yazmışdır.

SƏRDARLI MƏDƏT HƏSƏN OĞLU (1912-1988) - Qasım İsmayılov rayonunun Şəfəq kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Gəncə Pedoqoji texnikumuna daxil olmuşdu. 1931-ci ildə texnikumu tamamlamışdı. 1931-ci ildən orta məktəbdə müəllim, dərs hissə müdiri, sonra isə direktor (1931-1935) işləmişdi. ADU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş (1940), həmin ildən kafedranın asistenti, dekan müavini olmuşdur. M.H. Sərdarlı 50 ilə yaxın Bakı Dövlət Universitetində fədakarlıqla çalışmış. Sərdarlı gözəl təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik bir insan idi. Beləki o, Respublika və Bakı şəhərində fizika fənni üzrə olimpiadaların təşkilatçısı olmuş, onun şəxsi təşəbbüsü ilə Universitetdə fizika fakültəsinin nəzdində “Gənc fiziklər məktəbi” təşkil edilmiş və uzun müddət fəaliyyat göstərmişdir. Pedaqoji və təşkilatçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı Sərdarlı M. geniş elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. Azərbaycan molekulyar fizika məktəbinin yaranmasında geniş fəaliyyət göstərmişdir. Onun “Karbohidrogenlərin özlülüyünün temperatur asılılığı” mövzusunda yazdığı dissertasiya işi geniş praktik əhəmiyyətə malik olmuşdur. Sərdarlı M. bir çox elmi, elmi-publisistlik və metodik vəsaitlərin müəllifidir.Əbilova Tamilla Səttar qızı 1937-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla bitirmiş, ADU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və1960-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Eyni zamanda musiqi təhsili də almışdır. “Neft-kimya problemləri” elmi-tədqiqat institutunda işləmişdir. Sonra BDU-nun fizika fakültəsinin “Optika və molekulyar fizika” kafedrasında keçmişdir. Moskvada prof.L.M. Qribovun rəhbərliyi öz dissertasiya işini müdafiə etmişdir. “Molekulyar fizika” fənnindən, “Molekulların rəqsi” ixtisas kursundan mühazirələr aparmış, “molekulyar spektroskopiya” laboratoriyasının yaranmasında yaxından iştirak etmişdir. Onun rəhbərliyi altında bir sıra namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir. O, 2004-cü ildə vəfat etmişdir.


Adil Umud oğlu Mahmudov 23.02.1937-ci ildə Ucar rayonunun Quləbənd kəndində anadan olmuşdur. 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fizika fakültəsində təhsil almış və və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1966-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1990-cı ildə Moskvanın Kimya Texnologiyası İnstitutunda “Yüksək molekullu birləşmələr”və “Fiziki kimya” ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1990-cı ildə professor adına layiq görülmüş və həmin zamandan ömrünün sonuna kimi BDU-nun “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır.Adil Mahmudov universitetdə fəaliyyət göstərən “Molekulyar fizika və polimerlər fizikası” üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının, respublika üzrə təşkil olunmuş fizika metodik şurasının üzvü, orta məktəblər üçün yeni fizika proqramını tərtib edən komissiyanın, universitetin fizika fakültəsində metodik şuranın sədri olmuşdur. 1985-1990-cı illərdə “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 05.09.2009-cu ildə vəfat etmişdir.Faiq Abduləvvəl oğlu Əhmədov 16.10.1940-cı ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1957-1962-ci illərdə BDU-nun fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alib.1962-1965-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində aspirant olub. 1966-cı ildə “Kristallaşan polimerlərin mexaniki xassələrinin tədqiqi ”mövzusu üzrə dissertasiya müdafiə edərək fizika- riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır. 1966-cı ildən müəllim, baş müəllim, 1971- ci il “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildə Rusiya Federasiyasının Elmlər Akademiyasının Kimyəvi Fizika İnstitutunda “Quruluş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq makromolekulyar sistemlərdə relaksasiya keçidlərinin tədqiqi” adlı dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru adını almışdır. Ona 1994-cü ildə professor adı verilmişdir. 1994-2011-ci  ilədək “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının professoru, kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1997-ci ildən -ömrünün sonunadək BDU-nun Appelyasiya Komissiyasının sədri vəzifəsində çalışmışdır. 100-dən artıq elmi məqalənin və 12 kitabın müəllifidir. 31.10.2009-cu ildə prezident İ.H.Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” adına layiq görülmüşdür. F.A.Əhmədov 15.02.2011-ci ildə vəfat etmişdir. Kafedrada Molekulyar akustika (prof. Adil Mahmudov, dos. Svetlana Sadıxova) və Polimerlər fizikası (prof.Faiq Əhmədov, prof. Abuzər Rəsulov, dos.Vaqif Səfərov) istiqamətləri üzrə də mühüm elmi işlər aparılmışdır. Görkəmli Azərbaycan alimi Akademik Bəhram Əsgərov, dos. Əmrulla Ağamalıyev və prof. Cəfər Quluzadə də pedaqoji fəaliyyətə bu kafedrada başlamışlar.
Qocayev Niftalı Mehralı oğlu

1968-ci ildən 1984-cü ilə qədər “Molekulyar Fizika” kafedrasının müdiri prof.N.M.Qocayev olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kafedrada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətləri və tədris olunan fənnlərlə əlaqədar olaraq 1968-ci ildən etibarən  kafedranın əsas elmi istiqaməti “Bioloji molekullarının quruluş və quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi” olmuşdur. Kafedrada müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilən bu elmi işlərin nəticələri dünyanın nüfuzlu elmi jurnallarında dərc olunmuş, çoxlu sayda beynəlxalq elmi konfranslarda məruzə olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrası 1954-ci ildə yaradılmışdır. Bu illər ərzində kafedrada radiospektroskopiya və molekulyar fizika  sahəsində görkəmli mütəxəssis kimi tanınan bir sıra alimlər, o cümlədən akademik L.İmanov, prof. Q. Efendiyev, prof. S. Abbasov, prof. A.M. Rəsulov, dos. M.S. Əliyev, dos. M. Abdullayev, dos. M.Q. Sardarlı və başqaları çalışmışlar. Ötən illər ərzində kafedraya dosent M.Q. Sardarlı, dos. M.S. Əliyev, prof. N.M. Qocayev, prof. A.O. Mehrabov, prof. A.U. Mahmudov, prof. F.A. Əhmədov рящбярлик етмишlər. Hal-hazırda kafedra müdiri vəzifəsini professor Qasımova Rəna Cümşüd qızı icra edir. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə kafedrada molekulyar ultraakustika, polimerlər fizikası və mexanikası, bioloji sistemlərin konformasiya təhlili və  metal-йарымкечириъилярin kontaktları və kontaktlarda yaranan hadisələr üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılmış, elmlər doktorları və elmlər namizədləri hazırlanmışdır. Kafedra əməkdaşları tərəfindən Respublika və Beynəlxalq statuslu nüfuzlu jurnallarda yüzlərlə elmi məqalə dərc edilmiş, ümumi fizika kursu, polimerlər fizikası, biofizika, metal-yarımkeciriçi kontaktları üzrə dərsliklər, dərs vəsaitləri və monoqrafiyalar yazılmışdır.

Hazırda kafedra müdiri vəzifəsində prof. Rəna Cümşüd qızı Qasımova çalışır. Prof. Rəna Cümşüd qızı Qasımova Moskva Fizika Mühəndisləri institutunu (MİFİ) bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətini 1984-cü ildə BDU-nun Ümumi fizika kafedrasında başlamışdır. O, 1982-ci ildə daxili anizotropiyaya malik qaz lazerlərində optik effektlərinə həsr olunmuş namizədlik, 2003-cü ildə isə optik dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı təsirinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. R.C. Qasımova lazer fizikası nəzəriyyəsi sahəsində elmi-tədqiqat işləri aparır. O, 130 elmi əsərin, o cümlədən 2 ixtiranın, 1 monoqrafiyanın və 1 elmi cihaz layihəsinin müəllifidir. Prof. R.C. Qasımovanın rəhbərliyi ilə 15-dən çöx magistr dissertasiyası yerinə yetirilmiş, 3 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
2. Kafedranın strukturu

Kafedrada mexanika, molekulyar fizika və optika tədris laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedrada ştat üzrə 14 nəfər professor-müəllim heyəti, 10 nəfər yardımçı heyət çalışır. Professor-müəllim heyətindən 4 nəfəri elmlər doktoru, professor, 9 nəfəri elmlər namizədi, onlardan 7 dosent, 1 nəfəri baş müəllimdir. Yardımçı heyət 2 laboratoriya müdirindən, 5 baş laborantdan, 3 laborantdan ibarətdir. Kafedranın 1 dissertantı vardır.

Optika və molekulyar fizika kafedrasının kollektivi (2014)

Professor-müəllim heyəti:
1. Qasımova Rəna Cümşüd qızı, f.r.e.d., prof., kafedra müdiri
2. Əliyeva İradə Nürəddin qızı, b.e.d. professor, prorektor,
4. Qocayev Niftalı Mehralı oğlu, f.r.e.d., prof.
4. Məmmədov Rasim Qara oğlu, f.r.e.d., prof.
5. Hacıyev Zahid İsmayıl oğlu, f.r.e.n., dos.
6. Useynova Səidə Mahmud qızı, f.r.e.n., dos.
7. Əliyev Rəşid Eyyub oğlu, f.r.e.n., dos.
8. Əliyev Ehtiram Zeyni oğlu,f.r.e.n., dos.
9. Hacıyeva Lalə Sabir qızı, f.r.e.n., dos.
10. Abbasova Gültəkin Cümşüd qızı, f.r.e.n., dos.
11. Paşayev Bəxtiyar Gülmalı oğlu, f.r.e.n., dos.
12. Bağırov Rafiq Mikayıl oğlu, f.r.e.n., müəl.
13. Əliyev Lətif Paşa oğlu, f.r.e.n., 0,5 şt., m.,


Yardımçı heyyət:

 1. Emin-zadə Ülviyyə Ağabala qızı,lab. müdürü
 2. Bədəlova Yaxşıxanum Ağazəki qızı, lab. müdürü
 3. Suleymanova Nəzakət Tofiq qızı, baş laborant
 4. İsmayılova Tərifə İsmayıl qızı, baş laborant
 5. Hacıyeva Şəhla Nəbi qızı, baş laborant
 6. Kərimova Samirə Xalid qızı, baş laborant
 7. Yaqubova Xatirə Əbdul qizi, baş laborant
 8. Şərifova Validə Həmid qızı, laborant
 9. Məmmədova Vüsalə Calali qızı, laborant
 10. Əmrahova Aynur Heydərqulu qızı, laborant


3.Kafedranın elmı fəaliyyəti

Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə kafedrada aparılan tədqiqatlar aktual məsələlərə həsr olunmuş və elmi araşdırmaların müəyyən bir istiqamətini təşkil etmişdir. Yüksəkmolekullu birləşmələr fizikasına, molekulyar biofizikaya, infraqırmızı spektroskopiyaya, sulu məhlulların xassələrinə, ərintilərin istilikkeçirməsinə və metal-yarımkeçirici kontakt hadisələrinə həsr olunmuş tədqiqat işləri nəzəri və istərsə də praktik baxımdan əhəmiyyətli olan araşdırmalardır. Ötən illər ərzində kafedrada «İstilik fizikası və molekulyar fizika» ixtisası üzrə elmlər doktorları və elmlər namizədləri hazırlanmışdır. Kafedra üzrə aparılıan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri hazırda tədris prosesində tətbiq edillir. Bu nəticələr bir sıra monoqrafiyalarda və xülasə məqalələrdə istifadə edilmişdir. Hazırda kafedrada Kvant elektronikası və Qeyri-xətti optika elmi istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılır.

Optika və molekulyar fizika kafedrasında dissertasiya  mözusunun  müzakurəsi zamanı (2014

2009-2014-cü illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən nüfuzlu elmi jurnallarda 112 məqalə dərc olunmuş, konfraslarda dinlənilmiş 101 məruzənin tezisi dərc edilmişdir.

GRANT: Azərbaycan Respublikasının Prezidentİ yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihələri 2015 -2015 il müsabiqəsinin qalibi - “Nanostrukturların qeyri-xətti optik xassələri və metamateriallarda faza effektləri” (prof. Qasımova R.C., Şamilova Ş.A., məbləq 70000AZN).

Dissertantura yolu ilə hazırlanan kadrlar:

2206.01 “Molekulyar fizika” ixtisası üzrə elmlər doktoru hazırlığı üzrə dissertantura yolu ilə doktorantlar:

1. Abbasova Gültəkin Cümşüd qızı - f.r.e.n., dosent

2. Paşayev Bəxtiyar Gülmalı oğlu – f.r.e.n., dosent

2211.01“Bərk cisimlər fizikası”  ixtisası üzrə  fəlsəfə doktoru programı ilə dissertant:

1. Şamilova Şəhla Asəf qızı.

4.Kafedranın tədris işi

Kafedranın nəzdində bakalavr pilləsi üçün Mexanika, Molekulyar fizika, Optika, magistratura səviyyəsi üçün Lazerlər optikası tədris laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedrada 3 elmlər doktoru,
3 fəlsəfə doktoru proqramı üzrə elmi kadr və 9 magistr hazırlanır.

Prof. Niftalı Qocayevin Fizika fakültəsində mühazirəsi (2014)

6. Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

Fizika fakültəsi
Mexanika - əsas kurs
Molekulyar fizika- əsas kurs
Optika- əsas kurs
Molekul fizikası- əsas kurs
İnfraqırmızı spektroskopiya-əsas kurs
Ədəbiyyat

 1. Niftalı Qocayev.Ümumi fizika kursu, Mexanika, Bakı 2011, 540s.
 2. N.M Qocayev. Ümumi fizika kursu, Optika, IV c., «Çaşıoğlu», Bakı, 2009, 624 s.
 3. Niftalı Qocayev.Ümumi fizika kursu, Molekulyar fizika, Bakı 2008, 432s.
 4. Əhmədov F.Ə. “Qeyri-fizika fakültələri üçün Ümumi fizika kursu”, 2004.
 5. Məmmədov R.Q. Mayelərdə səthi gərilmə və daxili sürtünmə hadisələri.Bakı,2007, 71 s.
  Friş S.E., Timoreva A.V. “Mexanikanın fiziki əsasları, molekulyar fizika, rəqslər və dalğalar.”, 1964, 516 səh.
 6. Friş S.E., Timoreva A.V. “Optika. Atom fizikası.”, 1960, 814 səh.
 7. Friş S.E., Timoreva A.V. “Elektrik və elektromaqnit hadisələri.” 1954, 651 səh.
 8. “Ümumi fizika praktikumu” prof V.İ. İveronovanın redaktorluğu ilə. 1962, 695 səh.
 9. Kalaşnikov S.Q. “Elektrik bəhsi”, 1968, 682 səh.

Magistratura pilləsi üzrə
İstilik fizikası, molekulyar fizikavə optika
Səth fizikası- əsas kurs

Molekulyar birləşmələrin istilikkeçirməsi- əsas kurs

Molekulların quruluşu və molekulyar qüvvələrin təbiəti-- əsas kurs

Makromolekulların quruluşu və xassələri- əsas kurs

Çoxatomlu  molekulların  rəqs spektrinin nəzəriyyəsi və hesablama üsulu- əsas kurs

Molekulyar akustika- əsas kurs

Molekulyar qüvvələrin kvant nəzəriyyəsi - əsas kurs

Mürəkkəb molekulların nəzəri konformasiya təhlili üsulu- əsas kurs

Makromolekul  məhlulunun özlülük nəzəriyyəsinin əsasları- əsas kurs

NMR və EPR üsulları ilə molekulun quruluşunun və xassələrinin öyrənilməsi- əsas kurs

Biologiya fakültəsi
Bakalavr pilləsi üzrəÜmumi fizika– əsas kurs

Ədəbiyyat

1. Əhmədov F.Ə. “Qeyri-fizika fakültələri üçün Ümumi fizika kursu”, 2004. .
2. Friş S.E., Timoreva A.V. “Mexanikanın fiziki əsasları, molekulyar fizika, rəqslər və dalğalar.”, 1964, 516 səh. .
3. Friş S.E., Timoreva A.V. “Optika. Atom fizikası.”, 1960, 814 səh. .
4. Friş S.E., Timoreva A.V. “Elektrik və elektromaqnit hadisələri.” 1954, 651 səh. .
5. “Ümumi fizika praktikumu” prof V.İ. İveronovanın redaktorluğu ilə. 1962, 695 səh. .

Kimya fakültəsi
Bakalavr pilləsi üzrə   Optika- əsas kurs

Ədəbiyyat

1. Əhmədov F.Ə. “Qeyri-fizika fakültələri üçün Ümumi fizika kursu”, 2004. .
2. Friş S.E., Timoreva A.V. “Mexanikanın fiziki əsasları, molekulyar fizika, rəqslər və dalğalar.”, 1964, 516 səh. .
3. Friş S.E., Timoreva A.V. “Optika. Atom fizikası.”, 1960, 814 səh. .
4. Friş S.E., Timoreva A.V. “Elektrik və elektromaqnit hadisələri.” 1954, 651 səh. .
5. “Ümumi fizika praktikumu” prof V.İ. İveronovanın redaktorluğu ilə. 1962, 695 səh.

Proqramlar
Mexanika
Molekulyar fizika
Optika
Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”  kursunun proqramı (30 saat)

Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”  kursunun proqramı (30 saat)

Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ” kursunun proqramı (45 saat)

(Əlavə məlumat üçün: nanomaterials@bsu.az, Tel.: 994125387295, 994125387217)

İmtahan Sualları

Mexanika  fiziklər üçün, Mexanika fizika müəllimliyi
Molekulyar fiziklər üçün, Molekulyar fizika müəllimliyi
Optika fiziklər üçün, Optika fizika müəllimliyi

Biologlar “Ümumi fizika ”, Biologiya müəllimliyi “Ümumi fizika ”
Biologiya fakültəsinin tələbələri üçün fizikadan suallar(30 saat)

Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ” kursunun proqramı (45 saat)

Kimya fakültəsində tədris olunan“Fizika-2 ” kursunun proqramı (30 saat)

Bookmark and Share