Home Aze Ru Eng

Paşayev Oqtay Mahmud oğlu

BDU, «Maddə quruluşu» kafedrasının laboratoriya müdiri
İş tel:  539-09-14

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

11.03.1940-ci ildə Ermənistanın İcevan rayonunun Salah kəndində anadan olub. 1958-ci ildə  İcevan rayonunun Polad kənd  orta məktəbini bitirərək, 1960-cı ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1963-cü ildə Çingiz İldırım adına Bakı Politexnik İnstitutunun avtomatika və telemexanika fakültəsinə daxil olub. 1968-ci ildə bitirmişdir. 1968-ci ilin S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin Maddə quruluşu kafedrasında laboratoriya müdiri  vəzifəsinə işə başlamışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-cu ildə Çingiz İldırım adına Bakı Politexnik İnstitutunun   avtomatika və telemexanika fakültəsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1968-2015  Bakı Dövlət Universitetinin Maddə quruluşu kafedrasında laboratoriya müdiri,
8 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
QRS metodu ilə dəmir və qalay ionlarının kompleks birləşmələrinin quruluşunun tədqiqi və kimyəvi çökdürmə üsulu ilə perspektivli günəş elementlərinin alınması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1988, Bakı, «Nüvə spektroskopiyası və atom nüvəsinin quruluşu» XXXVIII Ümumittifaq konfransı;
Beşinci Beynəlxalq Elmi və Texniki Konfransın materialları. Bakı, 25-27 İyun 2008.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.    Эффект Мессбауэра в ряду бис-триалкил- и триалкилстаннилаллилхлорэндиконатов. Материалы "Всесоюзн. совещ. по прикладной мессбауэровской спектроскопии", Москва, 1988, часть II, с. 144.
2.    Исследование методом ГРС влияния внешних условий на связывание ионов железа оммохромами глаза беспозвоночных. “Fizikanın aktual problemləri” I Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 1998, s.195.

Bookmark and Share