Home Aze Ru Eng

Qasımova Rəna Cümşüd qızı


Elmi dərəcəsi və
hal hazırda BDU-da
tutduğu vəzifəsi                      Professor,
“Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müdiri,
AAK nın Fizika bölməsinin eksperti,
Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının Elmi katibi,

İş telefonu:                             (+994 12) 539 05 07
E-mail:                                   renajkasumova@gmail.com
Şəxsi sayt:                              yoxdur

QISA  BIOGRAFIK  MƏLUMAT

1952-ci ilin dekabr ayinda (11.12.1952) Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1960-ci ildə orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş, 1970-ci ildə məktəbi bitirib. Həmin ildə BDU-nun fizika fakültəsinə daxil olmuşdur. Iki ildən sonra Moskva Fizika Mühəndisləri İnstitutuna (MFMİ), Xüsusi Fizika fakültəsinə müsabiqə yolu ilə seçilmişdir.
1976-ci ildə MFMİ-nu fərglənmə diplomu ilə bitirib və Elmi Şyranın qərarı ilə MFMİ-FİAN SSSR aspiranturasına, Nobel laureatı akademik N.Q. Basovun rəhbərlik etdiyi “Kvant Ekektronikası” kafederası üzrə saxlanılmışdır. 1979-ci ildə aspiranturanı müvəffəgiyyətlə bitirdikdən sonra dissertasiya mudafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Həmin ildən göndərişlə BDU-nun fizika fakültəsində işləməyə başlamışdır və hazırda da fakültənin “Ümumi Fizika” kafedrasının professorudur. 2003-cü ildə BDU-də “Mühitdə faza dəyişmələrini nəzərə almaqla optik dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
130 elmi əsəri çapdan çıxıb, 1 monografiya, 2 patent və azərbaycan dilində 4 dərs vəsaiti daxil olaraq.

TƏHSILI  VƏ  ELMI  DƏRƏCƏ  VƏ  ELMI  ADLARI

2009-ci ildə              -    AAK-nin qərari ilə professor elmi adı verilmişdir.
2003-cü ildə              -    BDU-də “Mühitdə faza dəyişmələrini nəzərə almaqla optik dalğaların
qeyri-xətti qarşılıqlı təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
1994-ci ildə              -    AAK-nin qərari ilə dosent elmi adı verilmişdir.
1982-ci ildə               -   MFMİ-da “Daxili faza anizotropiyaya malik 0.63 mkm
dalğa uzunluğunda generasiya edən He-Ne lazerin tədqiqi“ mövzusunda
namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1979-ci ildə                -     aspiranturanı fərqlənmə ilə bitirdi.
1976-1979-ci illərdə   -   MFMİ-FİAN SSSR aspiranturasında təhsilini davam etdi.
1976-ci ildə                -     Moskva Fizika Mühəndisləri İnstitutunun (MFMİ),
Xüsusi Fizika Fakültəsini fərglənmə diplomu (Б-I №063039) ilə bitirib.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

2015-ci ildən                 “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müdiri,
AAK-nın Fizika üzrə Ekspert Şurasının üzvü,
2005-ci ildən                 Fizika fakültəsinin Elmi Şurasının katibidir.

2004-ci ildən                 BDU-nun fizika fakültəsinin “Ümumi Fizika” kafedrasının professoru,
1993-2004-ci illər         BDU-nun fizika fakültəsinin “Ümumi Fizika” kafedrasının dosenti,
1989-1993-cü illər         BDU-nun fizika fakültəsinin “Ümumi Fizika” kafedrasının baş müəllimi.,
1985-1989-ci illər         BDU-nun fizika fakültəsinin “Ümumi Fizika” kafedrasının müəllimi,
1976-1979-ci illərdə     Dövlət İmtahan Komissiyasının katibi (Komissiyasının sədri –
Nobel laureatı akademik N.Q. Basov) vəzifəsində çalışırdı.
1979-1985-ci illər        BDU-nun fizika fakültəsinin problem laboratoriyasında kiçik elmi işçisi,
1976-1979-ci illər        MFMİ-nin Xüsusi Fizika Fakültəsinin aspirantı,
1972-1976-ci illər        MFMİ-nin Xüsusi Fizika Fakültəsinin tələbəsi,
1970-1972-ci illər        BDU-nun fizika fakültəsinin tələbəsi.
BDU-nun fizika, mexanika-riyaziyyat, tətbiqi-riyaziyyat, ğeoloğiya, coğrafiya fakültələrində ümumi fizika və “Lazer fizikası”, “Qeyri-xətti optika”, “Kvant elektronikasının əsasları” adlı ixtisas kursları tədris edir.

Üç elmlər namizədi yetişdirib.

APARILAN TƏDQIQATLARDAN ALINMIŞ NƏTICƏLƏRIN PRAKTIKI ƏHƏMIYYƏTI

Ətraf myhitin və yeni perspektiv maddələrin lazer tezlik çevricilərinin vasitəsi ilə tədqiqi:
yeni materialların qeyri-xətti qavrayıcılığının təyini;
yüksək həssaslığa malik dispersion lazer interferometrin hazırlanması;
laylı nizamlı domen quruluşu əsasında effektli qeyri-xətti tezlik çevriciləri.

ÜXTNS-nin (VDNX) ğümüş və bürünc medalları ilə təltif edilmiş bir elmi cıhazin müəllifidir.

ELMI ƏLAQƏLƏR:
• Texas A&M University,
• Rusiya EA-nın Fizika İnstitutu, Rusiya EA-nın Sibir, Uzaq Şərq və Samara şöbəsi,
• Ukraina EA-nın Fizika İnstitutu,
• MEA-nın Fizika İnstitutu;
• MDU, MFTİ, MEPİ, İrkutsk Dövlət Univeriteti,
• Tbilisi Dövlət Univesiteti, Politexnik  Universiteti.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kvant elektronika- lazer fizikası nəzəriyyəsi və qeyri-xətti optika – optik dalğaların qeyri-xətti mühitdə qarşılıqlı təsiri sahələrində elmi-tədqiqat işləri aparır.
Qeyri-xətti dalğalar nəzəriyyəsində qarşılıqlı təsirdə olan dalğaların faza dəyişmələrini və mühitdə itkiləri nəzərə almaqla sabit intensivlik yaxinlaşması inkisaf etdirilmişdir. Bu yaxınlaşmada bir sıra optik qeyri-xətti məsələlər araşdırılmışdır və yeni effektlər aşkar edilmişdir: lazer rezonatoru daxilində yüksək tərtibli harmonikaların generasiyasının nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir. II, III və IV harmonikaların generasiyası üçün optimal faza münasibətlərinin analitik ifadələri alınmışdır. Tezliyin çevrilmə effektivliyinin məsələnin müxtəlif parametrlərindən (dalğa ədədlərinin fərqi, qeyri-xətti mühitin uzunluğu, əsas dalğanın intensivliyi və qeyri-xətti mühitdəki itkiləri) asılılıqıarı tapılmışdır.
Harmonika dalğasının əsas dalğanın fazasına təsirini nəzərə almaqla yüksək tərtibli harmonika dalğalarının generasiyası təhlil edilmişdir. Kombinasion səpilmənin komponentlərinin parametrik generasiya nəzəriyyəsi qeyri-xətti mühitin üç konfiqurasiyası üçün araşdırılmışdır: lazer rezonatoru daxilində, Fabri-Pero rezonatorunda və rezonatorsuz. Dörddalğalı qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi təhlil edilmiş və dalğa cəbhəsinin çevrilmə effekti araşdırılmışdır. Həmçinin lifli işıq otürücülərində, polyariton səpilmə prosesi və dispersion interferometri üçün qeyri-xətti dalğalar nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir. Səviyyələrin koherent doldurulması zamanı dörddalğalı qarşılıqlı təsir prosesi öyrənilmiş və generasiyanın effektivliyi araşdırılmışdır. Dispersion interferometrin iki müxtəlif növü – tədqiq olunan mühit, iki ardıcıl kristal arasında və lazer rezonatoru daxilində, kristalla rezonatorun güzgüsü arasında yerləşdiyi hallar üçün interferometrlərdə tezliyin çevrilmə effektivliyi təhlil edilmişdir.
Kvazisinxron rejimində lazer tezlik çevricilərinin işi sabit intensivlik yaxınlaşmasında müxtəlif qeyri-xətti proseslər üçün araşdırılıb. Orta İQ diapazonda halkogenid kristallarda optik harmonika generasiyası və parametric qarşılıqlı təsir tədqiq olunub.
Hazırda biz tərəfdən metamateriallarda qeyri -xətti optik effektlərin tədqiqatı aparılır.

Amerika Optic Cəmiyyətinin (OSA) üzvüdür.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

1. S.A. Gonçukov, R.C.Qasımova, E.D.Protsenko. III Ümumiittifaq konf. “Fotometriya i ee metrologiçeskoe obespeçenie”. Materiallar toplusu, М., 1979, səh. 290.
2. V.A. Vaskov, S.A. Gonçukov, R.C.Qasımova. Ümumittifaq konf. “Primenenie lazerov v nauke i texnike”, Materiallar toplusu, L., 1980., səh. 73-74.
3. F.N. Haciyev, R.C.Qasımova, F.A.Rustamov. Koherent və qeyri-xətti optika üzrə XIV Ümumittifaq konf.. (K i NO’ 91), Materiallar toplusu, 1991, səh. 165.
4. R.C. Qasımova. Asiya-Pasifik Beynəlxalq konf. “Opto- və Mikroelektronikanın Fundamental Problemləri”, Materiallar toplusu, Vladivostok, Russiya, 2001, səh. 65-68.
5. R.C. Qasımova. VI Bakı Beynəlxalq kongress. “Enerji, EkologiyaƏ Economika”, Materiallar toplusu, Bakı-Tehran, Azərbaycan, 30 may-3 iyun, 2002, səh. 26-31.
6. R.C. Qasımova. Asiya-Pasifik Beynəlxalq konf. “Opto- və Mikroelektronikanın Fundamental Problemləri”, Materiallar toplusu, Vladivostok, Russiya, Sent.-Okt., 2002 ( Proc. of SPIE), c. 5129, səh. 261-269.
7. R.C. Qasımova. I Bakı Beynəlxalq konfr. “Energet. Texn. və fiz. Probl.”, Materiallar toplusu, Bakı, Azərbaycan, 23-25 aprel 2002, səh. 681-683.
8. R.C. Qasımova. Beynəlxalq konfr. "Kavkaz reg. və Xəzər dəniz. bass. ətrafındakı ölkələrin ekologiyasına ionizasiya şüal. təsiri”, Materiallar toplusu, Bakı, Azərbaycan, okt. 23-25, 2002, səh. 196-198.
9. Z.H. Tağıyev, R.C.Qasımova, N.V.Kerimova. Akad.H.B.Abdullayevin 85 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın mater. toplusu, Bakı, Azərbaycan, oktyabr, 2003, 2 hissə, səh..76-80.
10. R.C. Qasımova, G.Ə. Səfərova, V.J. Dəmirova. Beynəlxalq SPIE konf. Materiallar toplusu (Proceedings of SPIE), 2004, c. 5851, səh. 66-73.
11. R.C. Qasımova, G.Ə.Səfərova. “Fizika - 2005” AMEA-nın Fiz. İnst. 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın material toplusu, Bakı, Azərbaycan, iyun, 2005, səh.663-666.
12. Z.H. Tağıyev, R.C.Qasımova, G.Ə. Səfərova. Periodik strukturlu qeyri-xətti mühitlərdə üçüncü harmonikanın generasiyası. “Fizikanın müasir problemləri” V Beynəlxalq Elmi-Texniki Konfransının məqalələr toplusu, Bakı, 25-27 iyun 2007, səh.45-48.
13. R.J. Kasumova, L.S. Gadjieva, G.A. Safarova. Proceed. of Ш International Research and Practical Conf « Youth and science: the Reality and the future », Кiev-Columbia, 2010, т. 5, с. 88-90.
14. R.J. Kasumova, A. Karimi. Proceed. of Ш International Research and Practical Conf « Youth and science: the Reality and the future », Кiev-Columbia, 2010, т. 5, с. 90-91.
15. R.J. Kasumova, G.A. Safarova. Proceed. of Asia-Pacific Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelectronics (Russia, Moscow-Samara, 4-8 July). - LPI, 2011. - 1 DVD-ROM, SAMP 1. ISBN 978-5-902622-20-8.
16. R.J. Kasumova, G.A. Safarova. The International Academy of Science and Higher Education (Great Britain). VIII International Scientific and Practical Conference "Space and time - coordinate system of human development". August 25 – 1 Sept. 2011, p. 85-86.
17. R.J. Kasumova, L.S. Gadjieva. Proceed. of IV International Research and Practical Conf “Youth and science: the Reality and the future”, Кiev-Columbia, 2011, v. 4, с. 216-217.
18. R.J. Kasumova, G.A. Safarova, L.S. Gadjieva. Proceed. of the IV International Research and Practical Conf “Youth and science: the Reality and the future”, Кiev-Columbia, 2011, v. 4, p. 218-220.
19. R.J. Kasumova, N.V. Kerimova. Proceed. of International Research and Practical Conf. “Strategic problems of a world science,” Poland, Febr. 7- Febr. 15, 2012, “Nauka I studia”,(Przemysl, Poland).
20. R.J. Kasumova. Proceed. of VIІI International Research and Practical Conf. “Science and technologies: a step to the future-2012,” Febr. 17 – Febr.25, 2012, Bulgaria, Sofia, p. 77-79.
21. R.J. Kasumova. On increasing the efficiency of frequency conversion in metamaterials. Proceed. of the XXV International Research and Practical Conf "The theory and practice in physical and mathematical and technical sciences," May 3 – May 13, 2012, p. 23-24.
22. R.J. Kasumova. Materials of VII International Conf. “Fundamental optical problems-2012”, 2012, Sankt-Petersburg, Oct. 15-19, p. 117-119.
23. R.J. Kasumova, N.V. Kerimova. Materials digest of the XXXIX International Research and Practical Conf. and III stage of the Championship in technical, physical and mathematical sciences. "Physico-Matematical and Technical Sciences as Postindustrial Foundation of the Informational Society Evolution,” London, December 19 – December 24, 2012, 124.
24. R.J. Kasumova. Proceed. of the IX International Research and Practical Conf. “European Science in ХХI century,” Poland, 7-15 May, 2013, 41-44.
25. R.J. Kasumova. Materials digest of the Materials digest of the LXI International Research and Prac. Conf. and the II stage of Champ. in technical sciences, architecture and construction “İndustrial Sciences in the service of Creation and Progress”, London, August 08- August 14, 2013, p. 57 - 58.
26. R.J. Kasumova. Материали за IX международна научна практична конференция “Achievement of High School- 2013”. Bulgaria, November 17 – November 25, 2013, v. 40, Mathematical, Physics, p. 81-83.
27. .M.Mamedov, R.J. Kasumova, V.C.Mamedova, Sh.A.Shamilova, R.V.Veliyev. Electronic properties of TiO2/ Cd1-xZnxS1-ySey/GaAsnano-structured UV sensors. Proceedings of NATO Conference “Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems” (Georgia, Tbilisi, 6-8 March 2014, 94-96.
28. R.J. Kasumova, Sh.A.Shamilova. Second harmonic generation of laser radiation  inAgGa(Se1-xSx)2 crystal. Materials digest of the X International Scientific and Prac. Conf. “Trends of modern science 2014”, Sheffield, May 30-June 7, 2014, v.23, Chemistry and chemical technology, Physics (Optics), p. 58 – 60.
29.H. M. Mamedov, R.J. Kasumova, Sh.A. Shamilova. Second Harmonic Generation in ZnO/PMMA nanocomposite films. FP7 SECURE-R2I, Workshop, Georgian Technical University, Tbilisi, 2015, 1-2 June.

30.R.J. Kasumova, H. M. Mamedov, Sh.A. Shamilova. Second Harmonic Generation in ZnO/PMMA nanocomposite films. FP7 SECURE-R2I, Workshop, Georgian Technical University, Tbilisi, 2015, 1-2 June. Z.Yang, A. Joshi, R.J. Kasumova, Y. Rostovtsev. Manipulation of light propagation in photonic crystal. Conference: The American Physical Society March Meeting 2015, At San Antonio.
31.R.J. Kasumova , H.M. Mamedov, Sh.A. Shamilova, V.C. Mamedova. Angular dispersion coefficient for GaS0.4Se0.6 at 6.45 mcm. Materials of 8th International Scientific Conference «Science and Society» (SCIEURO-ISPC), UK, London, 24-29 November, 2015, Physics, p. 43-46.
32.R.J. Kasumova ,G.A. Safarova, N.V. Kerimova. Халькогениды LiGaS2 and BaGa4S7 для эффективного частотного преобразования в среднем ИК диапазоне спектра. Materials of the II-nd International Scientific and Practical Conference "Science and Education - Our Future", Ajman, UAE, November, 22 – 23, 2015, v. 1, No. 4(4), Physics and Mathematics, p. 67-68.
33.Р.Дж. Касумова. Г.А. Сафарова, Ш.А. Шамилова. Четырехволновое смешение в метаматериалах. Материалы XI Международной научно-практической конференции «Вести современной науки – 2015», 30.11-07.12.2015, Science and Education Ltd (England), Физика/7. Оптика, c. 90-91.
34.R.J. Kasumova, G.A. Safarova, Sh.A., Shamilova, N.V. Kerimova. GaS0.4Se0.6 crystals as parametric converters in mid-IR range of spectrum. Materials digest of the IX International. Conf. "Science, Technology and Higher Education", Canada, Westwood, Dec. 23-24, 2015, Physics and Mathematics, p.218-221.

35. R.J. Kasumova, Sh.Sh. Amirov, G.A. Safarova, N.N. Heydarov. Erbium-doped Zinc Oxide Films at different temperatures. Материалы XII Международной научно-практической конференции «Фундаментальная и прикладная наука– 2016», 30.10-07.11.2016, ScienceandEducationLtd (England), Physics/5. Optics, c. 74-78.

36. R.J. Kasumova, N.V. Kerimova, G.A. Safarova. Нелинейное частотное преобразование в примесных нанокомпозитных пленках оксида цинка. Proceedings of the II-nd International Scientific and Practical Conference"New opportunities in the World Science", Ajman, UAE, August, 30-31, 2016, v. 2, No. 9 (13), Physics and Mathematics, p. 9-10.

37. R.J. Kasumova, S.R. Figarova, G.A. Safarova. Nonlinear cubic response for Er doped Zinc Oxide. Eastern-European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Dusseldorf (Germany): AurisVerlag, AurisVerlag, Oct. 28, Ausgabe 5-2016, Mathematics and Technical Sciences, p. 115-117.

38. H.M. Mammadov, R.J. Kasumova, Sh.A. Shamilova. Eastern-European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Dusseldorf (Germany): AurisVerlag, Oct. 28, Ausgabe 5-2016, Mathematics and Technical Sciences, p. 112-115.

39. R.J. Kasumova, S.R. Figarova, G.A. Safarova.Third harmonic generation in silver and copper doped Zinc Oxide nanocomposites. Proceedings of IX International Conference "Global Science and Innovation", November 9-10, 2016. USA, Chicago.

40. R.C. Qasımova, Ş.A. Şamilova, G.Ə. Səfərova, Metamateriallarda parametrik generasiyanın xüsusiyyətləri. “Fizikanın aktual problemləri” IX Resp. Konfransınınmaterialları, Bakı, dekabr, 2016, səh.


İSİ jurnallarında bütün məqalələrin adlarınin S İ Y A H I S I

1. S.A. Gonchukov, R.D. Kasumova, E.P. Emets, E.D. Protsenko. Measuring instrument of frequency characteristics of photodetectors of a visible range. Priboriitexnikaeksperimenta, 1980, №5, p.194-195.
2. S.A. Gonchukov, V.M. Ermachenko, A.Ch. Izmailov, R.D. Kasumova, V.N. Petrovskii, and A.N. Rurukin. A Gas Laser With Phase Anisotropy in a Magnetostatic Field. Kvant.Electron. (Moscow),1981, 8, 333-340
3. S.A. Gonchukov, R.D .Kasumova, E.D. Protsenko. Laser Accelerometer. Bulletin of Inventions, 1981, №33, 323p. Inventors Certificate №778493, 5p.
4. Z.A. Tagiev, R.J. Kasumova, Sh.Sh. Amirov. Third Harmonic Generation in the External Resonator. Opt.Spectrosk., 1992, 73, 583-587.
5. Z.A. Tagiev, R.Dzh. Kasumova, Sh.Sh. Amirov. Theory of intracavity second-harmonic generation in the prescribed-intensity approximation. Opt.Spectrosk., 1993, 75, 535-537 [Opt.Spectrosc. 1993, 75, 908-913]
6. Z.A. Tagiev, R.Dzh. Kasumova, Sh.Sh. Amirov, E.M. Gamidov. Cascade generation of the third-harmonic in a laser cavity. Kvant.Electron. (Moscow), 1994, 24, 903-904 [Sov.J.Quantum Electron. 1994, 21, 968-970.
7. Z.A. Tagiev, R.Dzh. Kasumova. Determination of Nonlinear High-Order Susceptibilities. Opt.Spectrosk., 1996, 80, 941-943 [Opt.Spectrosc. 1996, 80, 848-850].
8. Z.A. Tagiev, R.J. Kasumova, R.A. Salmanova. Theory of Degenerate Four-Wave Mixing in the Prescribed Intensity Approximation. Opt.Spectrosk., 1999, 87, 94-97 [Opt.Spectrosc., 1999, 87, 86-89].
9. Z.A. Tagiev, R.J. Kasumova. Determination of Nonlinear Optical Susceptibility of Substances. Patent I 2000 0162, Azerbaijan
10. R.J. Kasumova. Cascade fourth-harmonic generation in a laser cavity. J. Opt. B: Quantum Semiclassical Opt. 2, (2000), 334-337.
11. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova, R.A. Salmanova, N.V. Kerimova. Constant Intensity Approximation in the Theory of Nonlinear Waves. J. Opt. B: Quantum Semiclas. Opt. 3, (2001), 84-87.
12. R.J. Kasumova. The Gain Coefficient of the Raman Scattering anti-Stokes Component. J. of Applied Spectroscopy, 2001, 68, №5, 577-580.
13. R.J. Kasumova. Raman scattering at the intracavity parametric interaction. Applied Optics, 2001, 40, No.28, p.5517-5521.
14. R.J. Kasumova. The Theory of Nonlinear Dispersion Interferometers in the Constant Intensity Approximation. Opt.Spectrosk., 2001, 91, 968-971 [Opt.Spectrosc., 2001, 91, 909-912].
15. R.J. Kasumova. Phase effects at the fifth-harmonic generation. Applied Optics, 2002, 41, No.21, p. 4385-4389.
16. R.J. Kasumova. Light scattering on polaritons in GaP crystals. J. of Applied Spectroscopy, 2003, 70, №6, 798-802.
17. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova. Theoretical studies in constant-intensity approximation on frequency doubling in glass optical fibers. Optics Communications, 2006, 261, p.258-265.
18. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova. Phase effects at second harmonic generation of powerful laser radiation in noncentrosymmetrical media. Optics Communications, 2006, 268, p.311-316.
19. Z.H.Tagiev, R.J.Kasumova. Phase effects at second harmonic generation in the layer media. Optics Communications, 2008, 281, p.814-823.
20. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova, G.A. Safarova, A. Karimi. Frequency conversion to the second harmonic in different layer nonlinear media. Applied Optics, 2008, v. 47, p. 3681-3688.
21. R.J. Kasumova, A. Karimi. Эффективностьгенерацииизлучениясуммарнойчастотырегулярнымидоменнымиструктурами. J. of Appl. Spectroscopy, 2010,v. 77, №1, p. 153-156.
22. R.J. Kasumova, A. Karimi. Phase effects during parametric conversion in layer structures. Optics and Spectroscopy, 2010, v. 108, p. 624-627.
23. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova, A. Karimi. Cascade parametric light amplification at low-frequency pumping. J. of Appl. Spectroscopy, 2010, v. 77, №2, p. 393-399.
24. Z.H. Tagiev, R.J. Kasumova, G.A. Safarova. Third-harmonic generation in regular domain structures. Journal of Russian Laser Research, 2010, v. 31, p. 319-331.
25. Z.H. Tagıev, R.J. Kasumova, L.S. Gadjieva. Phase effects at second-harmonic generation in metamaterials. Journal of Russian Laser Research, 2011, v. 32, No 2, p. 188-199.
26. R.J. Kasumova. Quasi-phase-matched sum-frequency generation in layer structures. J. of Appl. Spectroscopy, 2011, v. 78, №5, p. 707-715.
27. R.J. Kasumova. Quasi-phase-matched intracavity laser frequency summation. Applied Optics, 2012, v. 51, p. 2250-2256.
28. R.J. Kasumova, G.A. Safarova Quasi-phase-matched third harmonic generation theory for a two-pass conversion arrangement. J. of Appl. Spectroscopy, 2012, v. 79, p. 881-886.
29. R.J. Kasumova. Second optical harmonic generation of CO2 laser radiation in CGA crystal. J. of Nonlinear Optical Physics & Materials, 2013, v. 22, No 2, p. 1350023-1-13.
30. R.J. Kasumova. SHG in İR region in mixed Zn1-xMgxSe crystals. American J. of Optics and Photonics, 2013, 1 (4) p. 23-27.
31. R.J. Kasumova. Optical parametric interaction in infrared region. J. of Nonlinear Optical Physics & Materials, 2013, v. 22, No 3, p. 1350033-1-9.
32. R.J. Kasumova. Optical parametric interaction in infrared region. An Indian J: Material Science, 2014, v.10, Issue 8, p. 306-311.
33. R.J. Kasumova. Second harmonic of laser radiation for IR-range in mixed AgGa0.6In0.4Se2 crystals. An Indian J: Material Science, 2014, v.10, Issue 8, p. 306-311.
34. R.J. Kasumova, Sh.A.Shamilova. Optical parametric amplification at 6.45 mcm for GaSxSe1-x. International J. Of Scientific & Technology Research, 2014, v.3, Issue 6, p. 189-192.
35. R.J. Kasumova. Phase effects at intracavity cascade parametric amplification with low frequency pump. International J. of Electronics and Communication Engineering, 2014, v. 1, Issue 6, p.12-19.
36. R.J. Kasumova, G.A. Safarova, N.V. Kerimova. Ternary wide-bandgapchalcogenides LiGaS2 and BaGaS7 for the mid-IR. International J. of Engineering and Computer Science, 2014, v. 3, Issue 8, p.7823-7828.
37. R.J. Kasumova, Intracavity optical parametric generation in middle IR region crystals. International J. of Electronics and Communication Engineering Research and Development, 2014, v. 4, Number 2, p.89-96.
38. R.J. Kasumova Parametric down-conversion in LiInSe2: double-pump pass singly-resonant oscillator.  International J. of Computer Engineering & Technology, 2014, v. 5, Issue 9, p.105-114.
39. R.J. Kasumova. Conversion efficiency in AgGa(Se1-xSx)2 crystals. International J. Of Science and Research, 2014, v.3, Issue 10, p. 410-413.
40.R.J. Kasumova. Sh.A.Shamilova, G.A. Safarova, L.S. Gadyieva. Optical parametric oscillation in Hg1-x CdxGa2 S4. International J. of Engineering and Sciences, IJET-IJENS, 2015, v.15, Issue 02 ISSN: 2077-1185 (Online), 2227-2712 (Print).
41.R.J. Kasumova. Sh.A.Shamilova. Phase Effects at Third Harmonic Generation in ZnO/PMMA nanocomposite films. International Journal of Engineering and Technology IJET-IJENS, 2015, v. 15, No.4, p. 10-21.
42.Z. Yang, A. Joshi, R.J. Kasumova, Y. Rostovtsev. Manipulation of light propagation in photonic crystal. JOSA B, 2015, v. 32, No. 10, p. 2122-2128.
43. R.J. Kasumova, Sh.A. Shamilova. Phase Effects at Third Harmonic Generation in ZnO/PMMA nanocomposite films. International Journal of Engineering and Technology IJET-IJENS, 2015, v. 15, No.4, p. 10-21.
44. R.J. Kasumova, Sh.A.Shamilova, G.A. Safarova, L.S. Gadyieva. Optical parametric oscillation in Hg1-x CdxGa2 S4. International J. of Engineering and Sciences, IJET-IJENS’ , 2015, v.15, Issue 02 ISSN: 2077-1185 (Online), 2227-2712.
55. Z.Yang, A. Joshi, R. Kasumova, Y. Rostovtsev. Manipulation of light propagation in photonic crystal. JOSA B, 2015, v. 32, No. 10, p. 2122-2128.
46. R.J. Kasumova, G.A. Safarova, Sh.A., Shamilova, N.V. Kerimova. Phase effects in metamaterials at Third-Harmonic Generation. International Journal of Engineering and Technology IJET-IJENS, 2015, v.15, No.06,  p.19–30.
47. R.J. Kasumova, G.A. Safarova,V.C. Mamedova  Phase effects at Second Harmonic Generation in zinc oxide, grown on glass substrate. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2016, v.5, Issue 9, February, p. 7-13.
48. R.J. Kasumova, G.A. Safarova,V.C. Mamedova  Phase effects at Second Harmonic Generation in zinc oxide, grown on glass substrate. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2016, v.5, Issue 9, February, p. 7-13.
49. R.J. Kasumova, V.J. Mamedova,G.A. Safarova,N.V. Kerimli. On increasing the conversiobn efficiency to second-harmonic for undoped and doped ZnOnanocomposites.International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 2016, v. 6, Issue 5, October, p. 27 – 32.
50. R.J. Kasumova, Z.H.Tagiyev, Sh.Sh. Amirov,Sh.A. Shamilova, G.A. Safarova. Phase effects at parametrical interaction in metamaterials. Journal of Russian Laser Research, 2017, 38 (4) p. 349-358.
51. R.J. Kasumova, V.C. Mamedova,  N.V. Kerimova.  Influence of doping materials on third harmonic generation in zinc oxide films. J. of Nonlinear Optical Physics & Materials, 2017, 26 (2) p. 1750019-1-11.
52. R.J. Kasumova, Z.H.Tagiyev, Sh.Sh. Amirov,Sh.A. Shamilova.Parametric interaction of optical waves in metamaterials under low-frequency pumping.QuantumElectronics, 2017, 47(7) 655-660.
53. R.J. Kasumova, H. M. Mamedov, Sh.A. Shamilova. G.A. Safarova, N.V. Kerimova.   "Phase effects in ZnO/PM nanocompositeflms, at second harmonic generation” International Conference on Modern Trends in Physics.Baku, Baku State University 2017, 20-22 April

 

KİTABLAR

1. R.C.Qasımova, R.Ə. Kərəməliyev. Kvant elektronikasının əsasları. Azərb. Resp. Xalq Təhsil Назирлiyi, Bakı, BDU, 1991, 79 səh.
2. R.C.Qasımova, F.N.Hacıyev, Ş.Ş.Əmirov. Kvant elektronikası üzrə ixtisas praktikumu. Azərb. Resp. Təhsil Назирлiyi, Bakı, BDU, 1994, 88 səh.
3. R.C.Qasımova. Sabit intensivlik yaxınlaşmasında optik dalğaların qeyri-xətti qarşılıqlı təsirinin nəzəriyyəsi. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2001, 188 səh.
4. R.C.Qasımova. Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə (rus dilində). Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, 68 səh.
5. R.C.Qasımova. Kvant elektronikası kursu üzrə məsələlər toplusu həlli ilə. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, 65 səh.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROGRAM VƏ GRANTLAR

2004-2006 - INTAS Ref. N 04-78-6839 “Ultrafast Position-sensitive Detectors on the Basis of New Avalanche Micropixel Photodiodes with Single Photon Detection Efficiency and with High Amplitude Resolution for Visible and UV Light.” The project was related with experimental elaboration of photodetectors sensitive in visible and UV range of spectrum.
2008-2010 - CRDF –ANSF Project AZP1-3123-BA-08 “Efficient nonlinear frequency conversion using layered structures and quantum coherent effects”, (“Efficient nonlinear frequency conversion using layered structures and quantum coherent effects“), haradakı lazer şüalanmasının ikinci və üçüncü harmonikalarının kvazisinxron generasiyası tədqiq olunmuş, eləcə də yüksək effektivli terahers impulsların generasiyası öyrənilmişdir.
2010-2012  EİF-2010-1(1)-40/14-M-9 “Yüksək effektli dəyişən tezlikli lazer şua mənbələrinin işlənib hazırlanması üçün dalğaların kvazisinxron qeyri-xətti qarşılıqlı təsirinin tədqiqi” (“Investigation of quasi phase matched nonlinear interaction of waves for elaboration of highly efficient sources of laser scanning radiation”).
2013 - “Nanotechnology platform for elektronics and photonics” adlı FP7-INCO-2010-6 projektdə iştirak etmişdir.
2015-2016 EİF-2015 “Nanostrukturların qeyri-xətti optik xassələri və metamateriallarda faza effektləri”

Bookmark and Share