Home Aze Ru Eng

Qocayev Niftalı Mehralı oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
Optika və Molekulyar fizika kafedrasının Professoru
Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Nəzəri Fizika” şöbəsinin müdiri
İş Telefonu: (99412) 4390305
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1936-cı il 18 oktyabrda Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) Dilican rayonunun Göyərçin kəndində anadan olmuşdur.
1953-cü ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2003: Elmlər doktoru, mövzu: “ Tripsin ingibitorunun nəzəri konformasiya analizi və onun tripsin molekulu ilə qarşılıqlı təsirinin konformasyon-elektron aspektləri” Bakı Dövlət Universiteti (Bakı)
1979: Professor
1967: Dosent
1963: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, mövzu: “Dezoksiribonuklein turşusu molekulunun reduplikasiyası kinetikasının və termodinamikasının bəzi məsələləri”, SSRİ EA “Yüksəkmolekullu Birləşmələr” institutu (Sankt-Peterburq) 1959-1962: Aspirantura, SSRİ EA “Yüksəkmolekullu Birləşmələr” institutu (Sankt-Peterburq)
1958: Ali təhsil, fizika fakültəsi, nəzəri fizika kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, (qırmızı diplom).
1953 -1958: Tələbə, fizika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-cı ildən indiyədək: Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Nəzəri Fizika” şöbəsinin müdiri, Bakı Dövlət Universiteti
1998-cı ildən: Azərbaycan Biofizika Cəmiyyətinin prezidenti.
1980 - 2005: Molekulyar biofizika elmi-tədqiqat problem laboratoriyasının müdiri, Bakı Dövlət Universiteti
1968 - 1984: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müdiri, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1965-1967: İttifaq Ali Məktəbləri müəllimlərinin İxtisasını Artırma Fakultəsinin dekanı
1964 - 1966: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının baş müəllimi, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1963 -1964: “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının müəllimi, fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
182 elmi məqalənin, 10 monografiyanın, 9 dərsliyin müəllifidir.
Apardığı dərslər: Ümumi fizika kursunun mexanika, molekulyar fizika və optika bölmələri. Molekulun quruluşu. Molekulyar qüvvələr. Biofizika.
Yetişdirdiyi elmlər namizədləri və elmlər doktoru: 23
Mükafatlar: American Medal of Honor (American Biographical İnstitute) 2003, 2005
Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslardakı iştirakı: 133

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2013, October, Baku, Azerbaijan; VII International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2013)
2013, April, Baku, Azerbaijan; 1st Interrnational Chemistry and Chemical Engineering Conference (CCE2013)
2012, Февраль, Москва, Россия; Национальная конференция «Клиническая иммунология и аллергология – практическому здравохранению»
2012, November, Ankara, Turkey; 9TH International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO12)
2012, Август, Нижний Новгород, Россия; IV съезд биофизиков России. Симпозиум I “ Физико-химические основы функционирования биополимеров и клеток”
2012, October, Tbilisi, Georgia; VI International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2012)
2011, Июль, Москва, Россия; XI Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии и иммунофармокологии»
2011, Июнь, Курск, Россия; IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Биомедицинская инженерия и биотехнология»
2011, October, Baku, Azerbaijan; VI International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2011)
2011, Апрель, Москва, Россия; 7-я Всероссийская конференция "Mолекулярное моделирование"
2010, Nevinnomisk. III İnternational scientific-practical conference
2010, June, Baku, Azerbaijan, International Conference “Physics-2010”
2010, June, Kursk, Russia, III All-Russian scientific-practical conference with international participation "Biotechnology and Medical Engineering"
2009, April, Moscow, 6-th All-Russian Conference "Molecular modeling"
2009, June, Novosibirsk, Scientific conference "Chemical biology - Fundamental problems bionanotechnology
2009, November, Moscow, VII National Conference "X-rays, synchrotron radiation, neutrons and electrons for the study of nanosystems and materials. Nanobioinfo-cognitive technology. " RSNE - NBIK
2009,October,Baku.The 3rd İnternational Conference on Application of İnformation and Communication Technologies, AİCT 2009

2008, Октябрь, Минск, Беларусия; III Международная конференция “Химия, структура и функция биомолекул”
2008, İyun, Bakı, Azərbaycan; «Fizikanın aktual problemləri. Beşinci Beynəlxalq Elmi-texniki Konfrans
2008, August – September, Opatija, Groatia; XXIX Europian Congress on Molecular Spectroscopy
2008, Aпрель, Москва, Россия; ХV Российский национальный конгресс “Человек и лекарство”,
2006, Октябрь, Минск, Беларусия; II Международная конференция “Химия, структура и функция биомолекул”
2005, Май, Санкт-Петербург; “II Русский Симпозиум по химии и биологии пептидов"
2005, March, Sorrento, Italy; International Conference AD/PD-2005
2005, Montpellier, France; 15th IUAP and 5th EBSA International Biophysics Congress.
2004, Октябрь, Москва, Россия;"Международная конференция по физико-химической биологии"
2002, October, Istanbul, Turkey; 28th International Meeting of the Federation of European Biochemical Societies.
2001, Август, Москва, Россия, 4-ая Международная конференция по биологической физике.
2000, October, Nagoya, Japan; 37th Japanese Peptide Symposium (JPS)
2000, May, Erzurum, Turkey; International Symposium on Physics of Atom and Molecule (AMF- 2000)
1999, Sentyabr, Bakı; Riyazi və Yesablama tədbiqləri üzrə İkinci Beynəlxalq Simpozium.
1998, Turkey, II Ulusal Atom ve Molekul Fizik Sempozyumu, 1998, Turkey.
1997, Istanbul, International symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics, LAMP 97.
1996, March, Antalya, Turkey; XIII National (with International participation) Biochemistry Congress
1996, July, Jerusalem, Israel; V World Congress of Theoretically oriented Chemists, WATOC-96.
1995,September, Nevshehir, Turkey; 9th Meeting of the Mediterranean Blood club.
1995, August, Istanbul, Turkey; VI International Seminar on inclusion compounds,
1995, November, Ankara, Turkey; Eurasian Symposium on Current Trends in Biotechnology,
1995, June, Erice, Italia; 22nd Conference on crystallography of supramolecular compounds, NATO advanced study Institute
1995, Istanbul, Turkey; 35th IUPAC Congress.
1995, April, Boston, USA; V Conference of the study of disorders of iron metabolism.
1994, September, Istanbul, Turkey; VI International Biophysics Congress
1993, May, Ankara, Turkey; Chemical Physics II
1993, Israel; IV International Conference on Hematosis and Clinical problem in iron metabolism.
1989, Australia; IX International Conference on Protein, Iron transport and Storage.
1988, Split, Yugoslavia, 6th congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology ( FESPP).
1987, September, Hamburg, Germany; 3rd International Congress on hormones and Cancer.
1987, Sofia, Bulgaria; International Symposium on Mineral Nutrion and Photosynthesis
1986, Пущино,Россия, Всесоюзная конференция “Структурные аспекты биологической активности”
1985, August, Amsterdam, Netherland; 13th International Congress of Biochemistry.
1984, December, Leningrad; The systems of brain and non-brain peptides
1982, June, Vilnius, Lithuania; УI Symposium on intermolecular interactions and conformations of molecules
1982,Москва, Россия; I Всесоюзный Биофизический Конгресс

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Zülal,peptid və antibiotiklərin fəza quruluşlarının nəzəri modellişdirilməsi.
Bioloji aktiv molekulların quruluş-funksiya əlaqələrinin tədqiqi.
Tədqiq olunan molekulların nöqtəvi mutasiya və amin turşularının əvəz etməklə yeni, daha güclü analoqlarının araşdırılması.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. L.N. Ağayeva , N.M.Qocayev. Miomodulin B molekulunun [MEARG4], [MEARG7] və [MELEU8] analoqlarının nəzəri konformasiya analizi. Journal of Qafqaz University, (Physics), vol.1, issue 1, 2013
 2. Гаджиев З.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М., Демухамедова С.Д. Электронная и пространственная структура олигомеров полиэтиленгликоля ПЭГ4 и ПЭГ5 с атомом натрия. Journal of Qafqaz University, (Physics), vol.1, issue 1, p.40-46, 2013
 3. Гаджиева Ш.Н., Ахмедов Н.А., Масимов Э.А., Годжаев Н.М. Пространственная структура молекулы Thr-Pro-Ala-Glu-Asp-Phe-Met-Arg-Phe-NH2. Биофизика, том 58, вып. 4, с.587-590, 2013
 4. Nəbiyev Ə.M., Haqverdiyeva G.Ə.,Qocayev N.M. LVV-hemorfin-7 peptidinin quruluş-funksiya xassələri. АМЕА-nın Fizika jurnali, № 2, cild XVI, seriya: AZ, с.70-72, 2010
 5. Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S., Akyuz T., Dogan N.E. Molecular Mechanics Studies of Antihypertensive Val-Tyr Dipeptide. Asian Journal of Chemistry, Vol. 22, No.1, 311-318, 2010
 6. Набиев А.М., Ахвердиева Г., Годжаев Н.М. Квантовохимические расчеты электронной структуры активного центра геморфинов. Российский аллергологический журнал, №1, вып.1., стр. 124-125, 2010
 7. Набиев А.М., Ахвердиева Г.А., Годжаев.Н.М. Исследование электронной структуры пептида геморфин-4. Journal of Qafqaz University, N. 30, Volume 2, cтp.25-32, 2010
 8. Агаева У.Т. , Мусаев М.А. , Велиева Л.И., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. Моделирование структуры нейропептидов семейства аллатостатинов. Journal of Qafqaz University, vol.1, № 29, с. 23-26, 2010
 9. Демухамедова С.Д., Алиева И.Н., Годжаев Н.М. “Пространственное и электронное строение мономерных и димерных комплексов карнозина с цинком”, Журнал Структурной химии, 51, №5, с.860-869(C, импакт фактор 0,453), 2010
 10. N.A.Akhmedov, Godjaev N.M.. Structural organization of Small Cardioactive. Peptide. Azerbaijan Journal of Physics, V. XVI, №2, P. 47-50, 2010
 11. Аббасова Г.Д., Алиева И.Н., Омарова А.И., Годжаев Н.М. Пространственная структура и конформационные свойства аналогов пептида CREKA. AMEA-nın Xəbərləri (fizika-riy.və texnika elm.seriyası), cild XXX, № 5, с. 112-120, 2010
 12. Годжаев Н.М., Агаева Л.Н., Исмаилова Л.И., Ахмедов Н.А.. Структурно- функциональная организация кардиоативной гепта пептидной молекулы Ser-Asp-Asn- Phe-Met-Arg-Phe-NH2.Российский аллергологический журнал, №1, вып. 1, с. 46-47, 2010
 13. Akverdieva G.A., Godjayev N.M., Akyuz S. Comparative conformational analysis of peptide T analogs. Journal of Molecular Structure, v. 917, p. 21-26, 2009
 14. S.D.Demukhamedova, I.N. Alieva, N.M. Godjayev. Carnosine and its analogies. Perspectives of using theoretical methods in the modelling of new medical drugs (in Russian). Moscow, Russian Allergology Journal, N.1, p.81-82, 2008
 15. L.İ.İsmailova, R.M.,Abbasli, N.A.Akhmedov, Godjayev N.M. Structure-functional organization of organization of analogues of the bioregulators fron bone marrow (in Russian). Russian Allergology Journal, N 1, p. 119-120, 2008
 16. I.N.Aliyeva, L.I.Veliyeva, M.A.Musayev, N.M.Godjayev. Conformational features of the Dippu-Ast8 neuropeptide from the cockroach Diploptera punctata Journal of Protein and Peptide Letters, v.13, N 10, p.1007-1015, 2006
 17. I.N. Alieva, N.N. Mustafayeva, N.M. Godjayev. Conformational analysis of the N-terminal sequence Met1-Val60 of the tyrosine hydroxylase Journal of Molecular Structure, v.785, N 1-3, p.76-84, 2006
 18. N.M. Godjayev, I.N. Alieva, L.I. Velieva, M.A. Musayev. Conformational features of the Dippu-Ast8 neuropeptide from the cockroach Diploptera punctata Journal of Protein and Peptide Lett., v.13, N 10, p.1-9, 2006
 19. G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev. N.S. Nabiev Conformational changes of kyotorphin and its biologically active analog Biophysics, v.50, N 1, p.5-12, 2005.
 20. G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules.III.A conformational study of glycine-monosubstituted analogues of neurokininA and neurokininB. Biofizika, vol.50, N 4, p.613-22, 2005.
 21. N.M. Mustafaeva, I.N. Alieva, N.M. Godjayev Conformational states of the 1-60 N-end regulatory domain of tyrosine hydroxylasde (in Russian). Russian Journal of Physical Chemistry, v.79, p.590-599, 2005.
 22. G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules. I.Theoretical conformational analysis of neurokinin A. Biofizika, v.50, N 2, p.203-14, 2005.
 23. G.A. Agaeva, N.N. Kerimli, N.M. Godjayev Structure-function organization of neurokinin A and neurokinin B molecules. II.Theoretical conformational analysis of neurokinin B. Biofizika, v.50, N 3, p.404-12, 2005.
 24. I.N. Alieva, L.I. Velieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev N.M, S.D.Demukhamedova Conformational study of the proline rich peptide from bovine neurohypophysis secretory granules Journal of Molecular Structure, v. 688, p. 137-142, 2004.
 25. I.N. Alieva, N.A. Isakova, N.M. Godjayev Theoretical study of the neuromedin U-8 (NmU-8) neuropeptide from porcine spinal cord. Journal of Molecular Structure, v.701, p. 39-47, 2004.
 26. N.A. Isakova, I.N. Alieva, N.M. Godjayev Conformational properties of neuromedin NmU-8 and its modified analogs(in Russian) Russian Journal of Molecular Biology, v. 38, N 4, p.582-589, 2004.
 27. G.A. Agaeva, N.M. Godjayev Conformational properties of the CalliFMRFamide series neuropeptides(in Russian) Russian Journal of Bioorganic Chemistry, v.29, N 2, p.117-26, 2003.
 28. I.N. Alieva, L.I. Velieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev Spatial organization and conformational peculiarities of the callatostatin family of neuropeptides Journal of Peptide Science, v.8, N 8, p.385-397, 2002.
 29. G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev, S. Akyuz Conformational dynamics of peptide T molecule Journal of Molecular Structure, v.609, p.115-128, 2002.
 30. N.M. Godjayev, G.A. Agaeva Conformational features of a pentapeptide as an element of the active center of human immunoglobulin E Biofizika, v.45, N 4, p.581-85, 2000.
 31. N.M. Godjayev, S. Akyuz, G.A. Akverdieva A molecular mechanics conformational study of peptide T Journal of Molecular Structure, v.403, p.95-110,1997.
 32. N.M. Godjayev, R. Chalilov, I.S. Kurbanov, I.N. Alieva, D.I. Aliev, S. Akyuz Electron spin resonance investigation of free iron in tobacco leaves Journal of Spectroscopy Lett., v.28(5), p.709-714, 1995.
 33. N.M. Godjayev, I.N. Alieva, S. Akyuz, D.I. Aliyev Conformational analysis of argiopine molecule obtained from ArgiopeLobata spide rvenom. Journal of Molecular Structure, v.350, p.173-183, 1995.
 34. N.M. Godjayev, I.N. Alieva, D.I. Aliev. Conformational Peculiarities of ferricrocyne molecule Turkish Journal of Chemistry, v.17, N 2, p.114-118, 1993.
 35. I.N. Alieva, D.I. Aliev, N.M. Godjayev Effect of ligand environment on electron and iron protoxide dinitrosyl complexes with cysteine Studia biophysica, v.139, N 1, p.17-28, 1990.
 36. N.A. Akhmedov, G.A. Akverdieva, N.M. Godjayev, E.M. Popov Theoretical conformational analysis of brain peptides. -melanosytostimulating hormone International Journal of Peptide and Protein Res., v.27, N 2, p. 95-112, 1986.
 37. N.M. Godjayev Conformatianol aspects of interactions of the trypsyn with substrates and inhibitors. Studia Biophysica, v.113, N 1-2, p.89-94, 1986.
 38. I.N. Alieva, N.M. Godjayev Conformational dynamics of the ionophore lasalocid A (X-537A) at the complexation with catecholamines Studia Biophysica, v.108, N 2, p.125-132, 1985.

KİTABLAR

1. M.V.Wolkenshtein, N. M. Godjayev, Yu.Ya. Gotlib, O.B.Ptisin. On the kinetics of biosynthesis, Institute of High Molecular Compounds Academy of Sciences of the USSR, Leningrad, 1961.
2. M.S.Əliyev, N.M.Qocayev. Оptika, Bаkı, «Mааrif», 1974.
3. N.M.Qocayev. Оptik Kvаnt Gеnеrаtоru. Bаkı, «Еlm»,1975.
4. N.M.Qocayev. Qеyri-хətti оptikа və оnun bəzi məsələləri. Bаkı, «Еlm» , 1977.
5. N.M.Qocayev. Hоlоqrаfiyа. Bаkı, «Еlm» , 1979.
6. N.M.Qocayev .Ümumi Fizikа Kursu, 1-ci cild (Mехаnikа). Bаkı, «Mааrif» , 1978.
7. N.M.Qocayev .Optika.. (Rus dilində), «Vısşaya şkola», Mоskvа,1979.
8.E.M.Popov, L.I.Qasımova, N.Ə.Əhmədov, I.S.Maqsumov, N.M.Qocayev. BTI molekulunun Arg1-Cys14 fragmentinin üçölçülü strukturunun təxmini hesablanması. (Rus dilində), Ukrayna EA, Nəzəri Fizika İnstitutu. İTF -79-45P,Kiev,1979
9. N.M.Qocayev, L.I.Qasımova, E.M.Popov. BTI molekulunun Arg1-Pro2-Asp3 -Phe4-Cys5-Leu6-Glu7-Pro8-Pro9 fraqmentinin nezeri konformasyon analaizi. (Rus dilində), Ukrayna EA, Nəzəri Fizika İnstitutu. İTF -79-43P,Kiev,1979
10. N.M.Qocayev Ümumi Fizikа Kursu, 4-cü cild (Оptikа), Bаkı, «Mааrif» , 1984.
11. N.M.Qocayev. Bioloji molekulun funksiya və konformasiyası. Nəzəri aspektləri.(Rus dilində), Latviya EA. “Znaniye”, Riqa, 1984
12. N.M.Qocayev, Y. Shahin. Оptika (türkcə), Erzurum, 1993.
13. N.M.Qocayev, Y. Shahin. Mоlеkülün Yapısı, 1-ci cild, (türkcə), Erzurum, 1993.
14. N.M.Qocayev , Y. Shahin. Mоlеkülün Yapısı, 2-ci cild, (türkcə), Erzurum, 1994.
15. N.M.Qocayev, Y. Shahin. Temel Moleküler Fizik, (türkcə), Erzurum, 1995.
16. N.M.Qocayev Оptik (2-ci nəşr), (türkcə), Erzurum, 1996.
17. N.M.Qocayev Ümumi Fizikа Kursu, 1-ci cild , Mехаnikа (2-ci nəşr), Bаkı, 2006.
18. N.M.Qocayev.Ümumi Fizikа Kursu, 2-ci cild , Molekulyar fizika, Bаkı, 2008.
19. N.M.Qocayev Molekülün Yapısı ve Özellikleri (türkcə), Ankara, 2008.
20. N.M Qocayev. Ümumi fizika kursu, Optika, IV c., «Çaşıoğlu», Bakı, 2009, 624 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Internet Access and Training Program in Azerbaijan Founded by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State Administered by International Research and Exchange Board for the project: “Creation of website for coordination of scientists activities in the field of biophysics and other related disciplines such as ecologic, biotechnology and pharmacology

Bookmark and Share