Home Aze Ru Eng

Rəhimova Nailə Əli qızı

NAILƏ ƏLI QIZI RƏHIMOVA

F.r.e.n., Fiziki elektronika kafedrasının assistenti
İş telefonu: (012) 439-73-73

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

13 otyabr 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə BDU-nun fizika fakültəsini bitirib. Ali təhsilli fizik, fizika müəllimidir. Ailəlidir. Üç övladı var. Azərbaycanlıdır. Bakı şəhərində yaşayir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1989 Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
1996 “Nadir torpaq ionları ilə aktivləşmiş kvaziikiölçülü monokristallarında eksitonların dağılması və anniqilyasiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989 Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi,”Bərk cisim elektronikası” ETL-da mühəndis
1992 Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki elektronika kafedrasında assistent
Hansı dərsləri aparır:
Elektron texnikasının materialları,
Optoelektronika,
Ümumi fizika
neçə məqalənin: 16
neçə patentin müəllifidir: 2
həyata keçirdiyi tecrübələr və elmi yenilikləri haqqında: Laylı quruluşlu A3B6 kristallarında lüminessensiya və fotokeçiriciliyin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1990 - «Всесоюзное совещание по физике низких температур» Донецк,
1993 - The 9th İnternational conference on ternary and multinary compounds, Japan, Yokohama,
2002 - First Intern. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering. 23-25 April, Baku
2002 - Материалы 8-ой международной научно-технической конференции по актуальным проблемам твердотельной электроники и микроэлектроники. Таганрог, РФ
2002 - Физика электронных материалов. Материалы международной конференции 1-4 октября, Калуга, Россия
2003 - EMRS Spring meeting 2003, Simpozium, Thin film and nano-structured materials for photovoltaics, June 10-13, 2003, Z/PN43, Warsaw, Poland,
2006 - EMRS Spring Meeting Simpozium, Thin film and nano-structured materials for photovoltaics, Strasbourg, France
2006 - 10 Международная НТ конференция по актуальным проблемам твердотельной электроники и микроэлектроники. Таганрог

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alınan kristallar lüminessent və intensivliyi idarə olunan işıq mənbələrində istifadə oluna bilər.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Сенсибилизация ИК фоточувствительности в слоистых кристаллах типа соединений селенида индия электрическим полем; Прикладная физика, 2004, № 5, с.81-85
2. Экситонное и внутриатомное поглощение в монокристаллах TlGaS2 активированных Nd2S3; Письма в ЖЭТФ, том 52, вып. 1, стр.691-693
3. Effect of Pressure and Temperature on Non-Phonon Exciton Luminescence Line in TlGaS2 Crystal; phys. Stat. sol. (b) 175, K31 (1993)
4. Acoustic properties of gallium selenide; Physical Review, vol. 51, 1995
5. А.Ш.Абдинов, Р.Ф.Бабаева, Н.А.Рагимова Влияние электрического поля на электропроводность кристаллов InSe  и InSe(Dy) Неорганические материалы, Москва, 2013, том 49, № 12, с.1277-1284
6. А.Ш.Абдинов, Р.Ф.Бабаева, Р.М.Рзаев, Н.А.Рагимова, С.И.Амирова Влияния температуры и легиро-вания редкоземельными элемен- тами на электрофизические параметры кристаллов моноселенида галлия. Неорганические материалы, 2014, т.50, № 4, с.362-367
7. А.Ш.Абдинов, Р.Ф.Бабаева, Н.А.Рагимова, С.И.Амирова Приемники ИК излучению на основе моноселенида галлия. Материалы XIII Международной научной конференции по фото-электронике и приборам ночного видения. 2014, с.242-246
8. Абдинов А.Ш., Амирова С.И., Бабаева Р.Ф., Рагимова Н.А., Приемники ИК-излучения на основе моноселенида галлия Журнал прикладной физики, Москва, 2015, №5, с. 67-71
9. А.Ш.Абдинов, Р.Ф.Бабаева,  Р.М.Рзаев, Н.А.Рагимова, С.И.Амирова Фотопроводимость частично неупорядоченных кристаллических полупроводников типа соединений AIIIBVI со слоистой структурой Сб. тез. Докладов Международной конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики», Ташкент, 2015, с. 84-86
10. А.Ш.Абдинов, Н.А.Рагимова, Р.Ф.Бабаева, С.З.Джафарова, Р.М.Рзаев  Индуцированные примесные электронные явления в слоистых кристаллах моноселенидов галлия и индия. Сб. тез. Докладов Республиканской конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики», Ташкент, 2014, с. 56-57
11. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рзаев Р.М., Рагимова Н.А., Амирова С.И. К вопросу об электрофизичес-ких свойств монокристаллов n-İnSe Физика и техника полупроводни-ков, 2016, т.50, в.1, с.35-38
12. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Расулов Э.А., Рагимова Н.А. Фотоприемники для УФ и видимого диапазона на основе кристаллов моноселенида галлия Прикладная физика, 2016, № 6, с.81-87
13. Abdinov A.Sh., Babaeva R.F., Amirova S.İ., Raqimova N.A., Rasulov E.A. Effect of Various Extermal and Internal Factors on the Carrier Mobility in n-InSe International Journal of Engineering and Science, vol.6, Issue 11 (December 2016), pp.01-04
14. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рзаев Р.М., Рагимова Н.А. Фотоприемники для УФ и видимого диапазона на основе кристаллов моноселенида галлия Труды XXİV Международной НТ конференции и школы по фото-электронике и приборов ночного видения. 2016, М., РФ, с.522-525
15. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рзаев Р.М., Рагимова Н.А. Солнечные фотоэлементы на основе моноселенидов галлия и индия Материалы конф. «Возобновляемые источники энергии: технология и уствновка». Ташкент, 2016, НПО, «Физика-солнце», с.100-101
16. Абдинов А.Ш., Бабаева Р.Ф., Рагимова Н.А., Джафарова С.З. Об особенностях кинетичес-ких параметров в слоистых полупроводниках типа селенидов соединений AIIIBVI Труды VIII Международной науч-ной конф. «Актуальные проблемы физики твердого тела», ФТП, 2016, Минск, 2016, т.2, ст.151-152

Bookmark and Share