Home Aze Ru Eng

Rövşən Məmmədov

Rövşən Məmmədov    
Fizika-riyaziyyat  elmləri namizədi, laboratoriya müdiri
İş telefonu: +(994) 12 439 05 15
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1963-cı il iyunun 9-da Bakıda anadan olub.
1970-1980-ci illərdə 240 saylı Bakı şəhər orta mək¬təb¬də oxuyub.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2007, f.r.e.n., «AIBIIICVI tipli ücqat halkogenid birləşmələrin nazik təbəqələrin alınması vı xassələri »
1980-1985, tələbə, Fizika fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2003 – h/h , laboratoriya müdiri, Yarimkeciriçilər fizikası kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1989-2003 baş laborant, Yarimkeciriçilər fizikası kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU
1985-1989, mühəndis, Radiasiya Problemləri İnstitutu, AMEA
Apardığı dərslər: Mexanika, Molyekulyar fizika, Elektrik, Optika, Yarimkeciriçilər fizikası, Optoelektronika. 25 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
I-III-VI grup elementləri əsasında  yarımkeçirici birləşmələrin monokristallarının və nazik təbəgələrin fiziki xassələrinin tədgigi, onların əsasında çoxlaylı strukturların, fotoelektrik çeviricilərin, günəş elementlərinin hazırlanması və praktiki tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
“ Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik hadisələri” II Beynəlxalq konfrans (Aşxabad, 1991),      “Fizika-93” Respublika Elmi konfransı (Bakı, 1993), “Физиканын актуал проблемляри” III və IV Respublika Elmi konfransı (Bakı, 2004, 2006), Fotoelektronika üzrə XVIII Beynəlxalq elmi-texniki konfrans (Moskva, 2004),“Физика-2005” Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 2005), “E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting” Beynəlxalq konfrans (Strasburq, Fransa, 2006)

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Hüseynov Ə.H., Məmmədov R.M. Ag3In5Se9 nazik təbəqələrin fotoelektrik xassələri// Yarımkeçiricilər Fizikası və Kvant Elektronikası, c.9, №3, 2006, s.25-28.
2. Hüseynov Ə.H., Salmanov V.М., Məmmədov R.M. «Yüksək həyacanlaşma səviyyəsində CuInSe2 monokristallarının fotokeçiriciliyi və fotolüminessensiyası» FTP, 2006, № 4, s.406-407.
3.Hüseynov Ə.H., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M. ZnO-CuInSe2 heterostrukturun alınması və xassələri / Beynəlxalq konfrans “E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting”, 2006, Strasburg, Fransa, K – 50.
3.Hüseynov Ə.H., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M., Orucova V.İ.   monokristalların optik udmanın yüksək səviyyəsində fotokeçiriciliyi və fotolüminessensiyası // Beynəlxalq konfrans «Fizika-2005», Məqalələr toplusu, AMEA Fiz. İnst. 60 il, 7-9 iyun, 2005, Bakı, «Elm», s.674-675.
4.Hüseynov Ə.H., Məmmədov R.M.  -də qeyritarazlıqda olan elektronların şüalanma rekombinasiyası // Bakı Universitetin xəbərləri, fiz.-riy. elmləri seriyası, Bakı, BDU, 2003, №4, s. 157-161.

Bookmark and Share