Home Aze Ru Eng

Salmanov Vagif Museyib oğlu

Vagif Museyib oğlu Salmanov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
BDU-nun Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professoru
İş telefonu: + (994) 12 539 05 5
e-mail: vagif_salmanov@ yahoo. com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1942-ci il dekabr ayının 24-də Bakı şəhərində anadan olub.
1959-cu ildə 199 saylı Bakı şəhər orta məktəbini qızıl medalla bitirib.
Evlidir. İki qızı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsillidir. 1964-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1969-cü ildə “Şəffaf dielektriklərin və yarımkeçiricilərin lazer şüalarının təsiri ilə
dağılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə edərək 01.04.10- Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.
1979-cu ildə “A3B6 yarımkeçiricilərində yüksək optik həyəcanlaşmada qeyri-xətti və qeyri-bircins hadisələr” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiyə edərək 01.04.10- Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri doktoru adını alıb.
1981-cü ildən professordur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967 Azərbaycan Dövlət Universiteti, laborant
1968-1969 Bakı Dövlət Universitetinin Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının assistenti
1970-1981 Bakı Dövlət Universitetinin Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının baş müəllimi
1981-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının indiyə qədər professoru
Apardığı dərslər: Ümumi fizika, оptoelektronika, informasiyanın optik işlənməsi, yarımkeçirici lazerlər, yüksək optik həyəcanlaşmada yarımkeçiricilərin fiziki xassələri
170 elmi məqalənin müəllifidir.
Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı - 7
Elmi yenilikləri: İlk dəfə olaraq yarımkeçirici kristallarda hiperbolik eksitonlarla bağlı fotolüminessensiya hadisəsi müşahidə edilmişdir. A3B6 tipli layvari yarımkeçirici kristalların güzlü lazer şüaları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan harmonikaların generasiyası, iki fotonlu udulma, işığın parametrik çevrilməsi, optik bistabillik, zonaların dolması, lazer effekti kimi qeyri-xətti optik və tarazlıqda olmayan yükdaşıyıcılarla bağlı fiziki hadisələr müşahidə edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Yarımkeçiricilər fizikası: yüksək optik həyəcanlaşmada layvari yarımkeçiricilərin fotoelektrik, optik və lüminessensiya xassələri.
Lazer fizikası: lazer spektropiyası, qeyri-xətti optika, lazer şüalarının maddələrlə qarşılıqlı təsiri.

BEYNƏLXALK SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

2006, TRE-06 3- rd Intern. Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, Turkiye.
2003, E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France.
2002, XVII Mejd. nauç.-texn. konf. po fotoelektronike i priboram noçnoqo videniya, Moskva.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. В.М.Салманов, А.Г.Кязым-заде, АГ.Мохтари, В.Дадашова,  А.А.Агаева Электролюминесценция и фототриггерный эффект в монокристаллах твердых     растворов GaSxSei-x Физика и техника полупроводников, том 42,вып.5, 2008 (Баку) стр.532-535
 2. Salmanov V.M., А.Г.Кязым-заде, А.А.Агаева , АГ.Мохтари Фотопроводимость монокристаллов GaSe при высоких уровнях оптического  возбуждения. Неорганические материалы, том 44,№4,2008 стр. 1-5
 3. Salmanov V.M., Kyazym-zade A.G. A.A.Salmanova А.М.Alieva R.Z.Ibaeva- Photoconductivity and Luminescence in GaSe Crystals at High Level s of Optical Excitation. institute of,National Academy of Sciences, Azerbaijan,2009 səh.289-292
 4. Salmanov V.M., А.Г.Кязым-заде,М.А.Джафаров - Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии CdTe/CdS/CdZnS. Beynəlxalq konfrans , Kazaxıstan, Aktau şəh.20-22 yanvar,2011 expo-17, səh.40-45
 5. Salmanov V.M.,А.М.Алиева, А.А.Салманова - Наночастицы селенида галлия. Известия НАНО 2011.стр.20-27
 6. V.M.Salmanov M.İ.Əliyev, A.M.Əliyeva, H.B.İbrahimov, -GaSe nanozərrəciklərinin optik və lüminessensiya xassələri. Azerbaijan Journal of Physics. Fizika.Vol.XIX, number 2 section Az.July, 2013 p.30-32
 7. Салманов В.М., Кязым-заде А.Г., Алиев И.М., Салманова А.А., Гусейнов А.Г., Р.М.Мамедов -  Влияние анизотропии и нелинейного поглощения на фотопроводимость кристаллов GaSe при лазерном возбуждении AMEA-nın xəbərləri fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2014 №2, səh.10-15
 8. Салманов В.М., Кязым-заде А.Г., Гусейнов А.Г., Гасанова Л.Г.Оптические нелинейности в кристаллах GaSe и InSe при лазерном возбуждении Оптика и спектроскопия, 2014, том 116,№ 4,с.130-133
 9. V.M.Salmanov, A.G.Huseynov, L.G.Hasanova, R.M.Mamedov The Effect of Laser Annealing on the Dynamics of Defects in the CrystalLattice of the Cu3Ga5Se9 Single Crystal International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS Vol:14,2014 № 01,1-7
 10. В.М.Салманов, А.Г.Кязым-заде, В.М.Салманов, А.Г.Гусейнов, А.А. Салманова,  Р.М.Мамедов, А.А.Джавадзаде - Просветление в области экситонного резонанса  в слоистых кристаллах  GaSe . Оптика и спектроскопия, 2014, том 117,№ 3,


KİTABLAR

 1. Q.B. Abdullaev, E.Yu. Salaev, Salmanov V.M. Vzaimodeystvie lazernoqo izluçeniya s poluprovodnikami A3B6, İzdatelstvo “Elm”, Baku, 1979.
 2. M.K. Kerimov, A.Ş. Mextiev, Salmanov V.M. Sovpemennaya optika полупроводникov, İzdatelstvo “Elm”, Baku, 2006.
 3. AMEA-nın akademiki M.İ.Əliyev, V.M.Salmanov, İ.M.Əliyev – İngilis-rus-azərbaycan fizika terminləri lüğəti 9000 sözdən ibarət, Bakı “Elm”-2010
 4. A.H.Kazımzadə, V.M.Salmanov, A.A.Salmanova, L.H.Həsənova, Yarımkeçirici opto və fotoelektronika dərs vəsaiti, Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2013,256 səh.
 5. Кязым-заде А.Г.Салманов В.М.Джафаров М.А. Гусейнов А.Г.Мамедов Р.М.Практикум по физике полупроводников dərs vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,434 səh.
 6. A.H.Kazımzadə,V.M.Salmanov A.Z.Abasova, M.Ə.Cəfərov, Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova, R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov Yarımkeçiricilər üzrə Praktikum dərs vəsaiti, Bakı “Müəllimi” nəşriyyatı, 2013,404 səh.
 7. N.F.Qəhrəmanov, Y.Y.Hüseynov, V.M.Salmanov, R.M.İsmayılov-  Kvant elektronikasından laboratoriya işləri dərs vəsaiti, SDU nəşriyyatı,2013, 170 səh.
 8. A.H.Kazımzadə, V.M.Salmanov, Ə.H.Hüseynov, M.Ə.Cəfərov, L.H.Həsənova, R.M.Məmmədov – Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər. dərs vəsaiti, “Müəllim nəşriyyatı” Bakı-2014.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 1. “Yeni foton  cihazlarının yaradılması üçün kolloid  - maye kristal kompozitlərin optik xassələrinin tədqiqi”. Avropa Şurasının layihəsi № 4172.
 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun EİF-2012-2(6) qrantı
Bookmark and Share