Home Aze Ru Eng

ELAN

02/04/2021

12 aprel 2021-ci il saat 14:00-da Fizika fakültəsi, “Nanomaterialların Kimyəvi Fizikası”, “Yarımkeçiricilər Fizikası” kafedrasının və  Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində “Nano Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat Mərkəzi”-nin, birgə elmi seminarında “Nanomaterialların Kimyəvi Fizikası” kafedrasının dissertantı Hümbətov Şirxan Ərəstun oğlunun 2222.01 – “Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Maye kristal-BaTiO3 nanohissəcikli sistemlərin fiziki xassələri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilər.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94f21f66cf064fef83b2a98ce2090a54%40thread.tacv2/1617626852855?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%2262b8658e-cb0f-4425-b0db-8d5d8b9d73af%22%7d

 

 

Bookmark and Share