Home Aze Ru Eng

ELAN

29/03/2021

09 aprel 2021-ci il saat 11:00-da Fizika fakültəsi, “Optika və molekulyar fizika”, “Bərk cisimlər fizikası” və “Fiziki elektronikanın əsasları”, kafedrasının birgə elmi seminarında “Optika və molekulyar fizika” kafedrasının dissertantı Şamilova Şəhla Asəf qızının 2211.01-“Bərk cisimlər fizikası” ixtisası üzrə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Нелинейное частотное преобразование лазерного излучения в метаматериалах и оптимальные параметры преобразования в халькогенидных кристаллах среднего ИК диапазона” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək. Arzu edənlər iştirak edə bilər.

 


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94f21f66cf064fef83b2a98ce2090a54%40thread.tacv2/1617022412175?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%2262b8658e-cb0f-4425-b0db-8d5d8b9d73af%22%7d 

Bookmark and Share