Home Aze Ru Eng

ELAN

05/03/2021

17 mart 2021-ci il tarixində saat 1200-da Fizika fakültəsinin “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrası, “Maddə quruluşu kafedrası” və Kimya fakültəsinin “Üzvi kimya” kafedrasının birgə elmi seminarında “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı Hacıyeva Flora Vidadi qızının 2317.01 “Nanokimya və nanomateriallar” ixtisası üzrə elmlər doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün “Termoplastik polimerlərə nanohissəciklər daxil etməklə alınmış nanokompozitlərin tərkibi, quruluşu və xassələri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirələcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94f21f66cf064fef83b2a98ce2090a54%40thread.tacv2/1615807340362?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22467ccdc2-7f86-40e2-b119-c0914caa8ad2%22%7d

 

Bookmark and Share