Home Aze Ru Eng

Elm

Fakültə əməkdaşlarının məşğul olduğu əsas elmi istiqamətlər aşağıdakılardır:

bərk cisimlər fizikası
bərk cisim elektronikasının bəzi məsələləri
qaz və alçaq temperaturlu plazma elektronikasınını bəzi məsələləri
I, III və VI qrup elementləri əsasında mürəkkəb yarımkeçiricilərin alınması və fiziki xassələrinin tədqiqi
makromolekul sistemlərin fizikası
metal və metal – yarımkeçirici birləşmələrin istilikkeçirmə xassələri və səth hadisələri
polimer – su sistemlərində strukturlaşmanın və digər fiziki – kimyəvi xassələrin tədqiqi
maddənin quruşunun kvant sahə nəzəriyyəsi ilə tədqiqi
yüksək enerjilərdə elementar zərrəciklərin və nüvələrin struktur və polyarizasiya xarakteristikalarının fundamental qarşılıqlı təsir proseslərində tədqiqi
çoxelktronlu məsələlərin həlli üçün kvantmexaniki və hesablama metodlarının inkişaf etdirilməsi
kvant elektronikası üçün maddələrin tədqiqi
lazer şüasının mühitdə qarşılıqlı təsiri
Günəş, ulduz və dumanlıqların tədqiqi
Xüsusi törəməli diferensiyal tənliklər nəzəriyyəsi və onların müxtəlif fiziki məsələlərə tətbiqi.
Yaddas qurğuları üçün maqnit-dielektrik, maqnitorezistiv nanokompozisiyaların alınması və  onlarda fazalararası qarşılıqlı təsirin rolunun tədqiqi
Yeni foto-, elektro-, termolüminessent kompozisiyaların alınması və tədqiqi
Nanomaterialların bioloji sistemlərlə qarşılıqlı təsir mexanizminin tədqiqi - nanotoksikologiya
Antimikrob, antiseptik xassələrə malik nanohissəciklərin alınması və tibbdə tətbiqinin araşdırılması
Atom və molekulların elektron quruluşunun fiziki-kimyəvi xassələrinin kvant mexaniki metodlarla hesablanması
Polifunksional birləşmələr əsasında nanokompozitlərin sintezi və xassələri
Ağır nüvələrin təsiri ilə polimer matrisada yaradılmış nanoborularda yarımkeçirici kvant naqıllərinin işlənməsi

Fakültənin elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatı

Kafedraların Hesabatı

ÜMUMİ FİZİKA
OPTİKA VƏ MOLEKULYAR FİZİKA
MADDƏ QURULUŞU
YARIMKEÇİRİCİLƏR FİZİKASI
BƏRK CİSİMLƏR FİZİKASI
NƏZƏRİ FİZİKA
NANOMATERİALLARIN KİMYƏVİ FİZİKASI
ASTROFİZİKA
FİZİKİ ELEKTRONİKA

MƏLUMATLAR

ELM VƏ TƏHSIL SAHƏSINDƏ XARICI FONDLAR, QRANTLAR, ,ELMİ MƏLUMATLAR
Beynəlxalq əlaqələr,    Konfranslar,    Seminarlar

Bookmark and Share