Home Aze Ru Eng

Təhsil


Fakültənin elmi-pedaqoji kadr potensialı aşağıdakı tərkibdən ibarətdir:

5 nəfər AMEA-nın müxbir üzvü
89 nəfər professor-müəllim
63 nəfər texniki heyyət.
Bunlardan 29 nəfər elmlər doktoru və 87 nəfəri isə elmlər namizədidir.

Bakalavr Təhsil pilləsi

Fakültədə bakalavr təhsil pilləsində --- nəfər bakalavriant
Fizika
Fiziki elektronika
Fizika və astronomiya

 

PROQRAMLAR TOPLUSU

050104-FIZIKA MÜƏLLIMLIYI
( PDF formatında yüklə )

050503-FIZIKA
( PDF formatında yüklə )


Buraxılış işlərinin tərtibi qaydaları

Ixtisaslarında və --- nəfər magistrant
Nəzəri və riyazi fizika
Bərk cisimlər fizikası
Yarımkeçiricilər fizikası
Kvant elektronikası
İstilik fizikası və molekulyar fizika
Astrofizika
Atom və molekul fizika
Nanohissəciklərin fizikası
Bioloji sistemlər fizikası
Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
Bərk cisim elektronikası
Qaz və plazma elektronikası
Optoelektronika
ixtisaslaşmalarında təhsil alırlar.

Fakültədə bakalavr təhsil pilləsində, əsasən
Mexanika
Molekulyar fizika
Elektromaqnetizm
Optika
Atom fizikası
Nüvə fizikası
Klassik mexanika
Elektrodinamika
Kvant mexanikası
Termodinamika və statistik fizika
Fizikada kopyüter
Ümumi fizika praktikumu
Ümumi kimya
Ali riyaziyyat
Radioelektronika üzrə praktikum

Magistr təhsil pilləsi
FİZİKA FAKÜLTƏSİ üzrə 2011/2012-ci tədris ilində magistratura pilləsində təhsil alan magistrantlar haqqında

Magistratura təhsil pilləsində isə
Klassik sahə nəzəriyyəsi
Kvant elektrodinamikası
Adronların elektrodinamikası
Kvant xromodinamikası
Səlt mühitlərin mexanikası və elektrodinamikası
Qrup nəzəriyyəsi və onun bərk cisimlərə tətbiqi
Metallar və yarımkeçiricilər fizikası
Bərk cisimlərin kvant nəzəriyyəsi
Yarımkeçiricilərin texnologiyası
Yarımkeçiricilərdə kinetik hadisələr
Yarımkeçirici çeviricilər
Kristalloqrafiya
Lazerlər fizikası
Optoelektronika
Mürəkkəb heterostrukturlar
Optik-holoqrafiya
Astrospektroskopiya
Ulduz atmosferi
Planet fizikasının əsasları
Günəş fizikası
Atomun kvant nəzəriyyəsi
Atom srektroskopiyasının əsasları
Molekulun kvant nəzəriyyəsi
Maddənin quruluşunun təcrübi-tədqiqat üsulları
Bioloji sistemlərdə suyun fiziki-kimyəvi xassələri
Yüksəkmolekullu birləşmələr fizikası
Biotermodinamika
EPR, NMR metoduları ilə biosistemlərin tədqiqi
Bərk cisimlərdə kontakt və səth hadisələri
Bərk cisimlərin elektron nəzəriyyəsi
Optoelektron cihaz, qurğu və sistemləri
Radioelektronika
Qaz boşalması və plazma fizikasının nəzəri əsasları
Plazma elektronikası
Elektron, ion və plazma texnologiyası
Qaz lazerləri
Nanoquruluşlu materialların kimyəvi fizikası
Çoxzərrəcikli sistemlərin kvant mexanikası
Nanotexnologiyanın alınması üsulları və materialları
Kondensə olunmuş hal fizikası
Mikro- və nanosistemlərin diaqnostik və analiz üsulları.
Kiçik ölçülü sistemlərin fizikası
Nanoelektronikanın elementləri və cihazları
Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması. Nanoelektronikanın obyektlərinin fiziki-riyazi modelləri
Tibbi-bioloji nanotexnologiya
Nanoquruşların atom-qüvvət mikroskopu vasitəsi ilə tədqiqi(laboratoriya)
_________________________________________________________________________________________________

Tələbə həyatı

Dərs cədvəli


İmtahan

Bookmark and Share