Home Aze Ru Eng

Ümumi fizika və fizikanın tədrisi metodikası kafedrası

Kafedranın tarixi

Ümumi  fizika  və  fizikanın  tədrisi  metodikası kafedrası 1924-çü ildə yaradılmıişdır . Ilk kafedra müdiri S.N.Usatıy secilmişdir . Kafedranın ilk azərbaycan mütəxəsisləri. M.М.Məlikov və B.R.Mirzəyev olmuşdur. Kafedrada işləmək üçün dəvət olunan E.E.Lopuxin, F.M.Qallerin, M.A.Poqrebnoy, L.S.Leybenzon, İ.V.Kurcatov, S.Q.Rjanov,Y.Q.Dorfman uzun müddət kafedrada işləmişlər. 1936-1937-ci tədris ilində bu kafedra tədris ilində bu kafedra əsasında 2 kafedra-təcrübi fizika, geofizka-astronomiya kafedraları yaradilmışdır. Təcrübi fizika kafedrasının müdiri Q.Dorfman olmuşdur. 1940-cı ildə isə təcrübi fizika kafedrası əsasında ümumi fizika, molekulyar fizika, nəzəri fizika kafedraları yaradılmışdır. 1956/57-ci tədris ilində kafedranın nəzdində olan "yarımkeçiricilər fizika" tədris laboratoriyası əsasında "yarımkeçiricilər fizika " kafedrası yaradılıb. 1960-ci ildən "təcrübi fizika " kafedrasına K.Ş. Кöçərli, 1965-70-ci illərdə dos. Q. Əfəndiyev kafedraya rəhbərlik etmişlər. 1971-ci ildən kafedra yenidən " Ümumi fizika" və "Fiziki elektronika" kafedralarına bölünüb, 1976-cı ilə кimi kafedraya dos. K.Ş. Кöçərli rəhbərlik edib. 1976-1992-ci ilə кimi kafedraya prof. А.H.Zeynallı, 1993-1995-ci illərdə dos. F. Yusifov, 1995-ci ildən isə prof. M.M. Pənahov rəhbərlik edir. Kafedra müdiri: prof. Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu 1951-ci ildə Tovuz rayonu Qaraxanlı kəndində anadan olub. 1972-ci ildə BDU-nu fərqlənmə diplomu ilə ilə qurtarıb, 1973-1976-cı illərdə Sankt-Peterburq şəhərində A.F.İoffe adına Fizika-texnika institutunda aspiranturanı qurtarmışdır. M.M. Pənahov 1979-cu ildə namizədlik, 1992-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Prof. M.M. Pənahov 1982-83-cü illərdə Böyük Britaniyada olmuş, Mançestr Universitetində Təbiət elmləri və Texnologiya institutunda (UMIST) tədqiqatlar aparmışdır.

Kafedranın strukturu

Hal-hazırda kafedra aşağıdakı tərkibdə elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir: Kafedranın 23 əməkdaşı var, onların 5-i professor, 8-i dosent, 3-ü baş müəllim, 9-u laboant- texniki işçilərdir.

Professor-müəllim heyəti

1. f.r.e.d., prof. Pənahov Məzahir Məhəmməd oğlu
2. f.r.e.d., prof. Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu
3. f.r.e.d., prof. Əliyev İsfəndiyar Maqsud oğlu
4. f.r.e.d., prof. Nurullayev Yusif Quşu oğlu
5. f.r.e.n., dos. Məhərrəmov Eldar Məmmədəıi oğlu
6. f.r.e.n., dos. Cabbarov Cabbar Həsən oğlu
7. f.r.e.n., dos. Qarayev Eldar Səməd oğlu.
8. f.r.e.n., dos. Sədrəddinov Sədrəddin Ələkbər oğlu
9. f.r.e.n., dos. Ələkbərov Eldar Şahsuvar oğlu
10. f.e.d., dos. Nəsrullayev Nazim Mürsəl oğlu
11. f.r.e.n., b/m. Rəhimov Rəhim Şükür oğlu
12. f.r.e.n., b/m. Orucov Arif Kabı oğlu
13. dos. Dadaşova Vüsalə Valeh qızı
14. f.r.e.n., m. Daşdəmirov Arzu Oruc oğlu
15.f.r.e.n., 0.5 şt., m. İsmailova Radifa Nizami qızı

Tədris-texniki köməkçi heyəti

1. Sərməsov Süleyman Nüslət oğlu. (lab .müd., 0,5 şt. müəllim)
2. Əhmədova Aidə Baba qızı. (baş.laborant)
3. İsmailova Radifa Nizami qızı. (0.5 şt. baş laborant)
4. Hüseynova Sevda Fuad qızı.   (laborant)
5. Əhmədova Əsmər Rasim qızı.  (baş laborant)

Kafedranın elmi fəaliyyəti

Ümumi fizika kafedrasinda iki istiqamət üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır:
1.Yarımkeclrlci mikroelektronika və optoelektronikanın əsasları.
2. Lazer şüalanmasının maddələrlə qarşılıqlı təsirinin tədqiqi.
Kafedra əməkdaşları fizika, mexanika-riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat və kibernetika,coğrafiya, geologiya fakültələrində dərs aparır.

Kafedranın tədris işləri

Kafedra əməkdaşları tərəfindən 14 dərs vəsaiti, 4 monoqrafiya çap olunub.

Tədris olunan fənlər

1. Elektromaqnetizm
2. Fizikanın tədrisi üsulları
3. Kvant elektronikası
4. Nazik təbəqələr elektronikası
5. Kristalloqrafiya
6. Lazerlər fizikası
7. Optoelektronika
8. Mürəkkəb heterostrukturlar
9. Bərk cisim elektronikası
10.Holoqrafiya

Xarici əlaqələr

Uzun illər ərzində kafedra əməkdaşları keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox respublikaları və elmi mərkəzləri ilə, habelə İran, Türkiyə, İran , İngiltərə, Slovakiya və başqa ölkələrin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları ilə əlaqə saxlamış, birgə elmi-tədqiqat işləri aparmışlar. Hazırda kafedrada İran İslam Respublikasından 2 nəfər aspiranturada təhsil alır.

Kafedranın 2009 – cu ildə yenilikləri

BDU-nun 90 illiyi münasibəti ilə Təltiflər:
TƏRƏQQI
medalı – prof.Qasimova Rəna
Təhsil Nazirliyinin FƏXRİ  FƏRMANI
- prof.Nurullayev Yusif
BDU-nun FƏXRİ FƏRMANI

1.prof.Əliyev İsfəndiyar
2.dos.Qarayev Eldar
3.dos.Ələkbərov Eldar
Dərs vəsaiti – 2009
“Fizika kursunun tədrisi metodikasi “ - prof.Nurullayev Yusif
Doktorluq diplomu
prof.Nəsrullayev Nazim

Bookmark and Share